Dergimiz 22. yaşına girdi… O artık yağız delikanlı…

Layout 1EDİ­T­ÖR / OCAK 2015

Bir yılı daha geri­de bıraktık…

2015’in ülke­mi­ze, sağ­lık dün­ya­mı­za, başa­rı, mut­lu­luk ve huzur getir­me­si­ni diliyorum…

Eli­niz­de­ki sayı ile der­gi­miz Lite­ra­tür Aktü­el 22. yaşı­na gir­di… Yani artık Lite­ra­tür Aktü­el” yağız bir deli­kan­lı oldu…

Lite­ra­tür Aktü­el”, 22 yıl önce şir­ke­ti­mi­zin ilk tıp der­gi­si olan Tıp Dünyası’ndan Seç­me­ler LİT­ER­AT­ÜRün haber eki ola­rak yayım haya­tı­na gir­miş­ti. O zaman­lar Lite­ra­tür Aktü­el”, 8 say­fa ve siyah-beyazdı…

22 yıl önce ek ola­rak veri­len Lite­ra­tür Aktü­el”, bugün sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın ile­ti­şim der­gi­si ve sek­tö­rün bir numarası…

Yük­sek tira­jıy­la, içe­ri­ğiy­le, mizam­pa­jıy­la oku­yu­cu­la­rı­nın beğe­ni­si­ni kaza­nan Lite­ra­tür Aktü­el”in yeni yüzü­nü Gra­fik Tasa­rım Danış­ma­nı­mız Meh­met Yıl­maz arka­da­şı­mız yarattı…

Oku­yu­cu­la­rı­mı­za daha güzel bir der­gi­yi nasıl suna­bi­li­riz? düşün­ce­sin­de olan ekbi­miz, öne­ri­le­ri­ni­zi bekliyor.

Der­gi­miz­le ilgi­li eleş­tir­le­ri­ni­zi, düşün­ce­le­ri­ni­zi ve öne­ri­le­ri­ni­zi aşa­ğı­da­ki e‑posta adre­si­me gönderebilirsiniz…

Lite­ra­tür Aktü­elin önü­müz­de­ki sayı­la­rın­da çok ilgi­ni­zi çeke­ce­ği­ni umdu­ğu­muz say­fa­lar yer alacak…

Bizi alıp oku­ma­yı sakın ihmal etme­yin… Süp­riz say­fa­la­rı­mı­zı beğe­ne­ce­ği­ni­ze inanıyoruz.

Kalın sağ­lı­cak­la…

İlgili Haberler

Leave a Comment