DentaSave Diş Macunu Ailesi

DentaSave_02

Drog­san A.Ş., Den­ta­Sa­ve Çin­ko”, Den­ta­Sa­ve Cis­tus”, Den­ta­Sa­ve %0,05 Klor­hek­si­din” ve Klor­hex %0,2 Klor­hek­si­din” ile diş eti prob­lem­le­rin­den ağız hij­ye­ni­ne, ağız koku­sun­dan diş eti bakı­mı­na kadar çözüm­ler sunu­yor. Ağız koku­su­na son ver­me­yi vaad eden Den­ta­Sa­ve Çin­ko, için­de bulu­nan çin­ko for­mü­lüy­le ağız koku­su­nu yok edi­yor. Den­ta­Sa­ve Cis­tus, Akde­niz ikli­mi­ne özgü bir bit­ki olan doğal Cis­tus ekst­re­si içe­ri­yor ve bu bit­ki­nin anti­bak­te­ri­yel – anti­vi­ral etki­le­ri ile ağız hij­ye­ni­nin korun­ma­sı­na yar­dım­cı oluyor.

Den­ta­Sa­ve Klor­hex. Diş eti kana­ma­sı üze­rin­de­ki etki­si kanıt­lan­mış bir anti­sep­tik olan klor­hek­si­di­ni %0,2 ora­nın­da içer­me­si saye­sin­de ağız­da­ki bak­te­ri­le­ri gide­ri­yor ve diş eti prob­lem­le­ri­nin önlen­me­sin­de yar­dım­cı olu­yor. Den­ta Save Klor­hek­si­din isim­li diğer ürün ise %0,05 klor­hek­si­din içe­ri­ği ile diş etle­ri­nin korun­ma­sı­nı ve bakı­mı­nı sağ­lı­yor. Ayrı­ca, FDA onay­lı anti-plak özel­li­ği ile yeni plak olu­şu­mu­na engel olu­yor; sürek­li kul­la­nım­da kusur­suz diş eti bakı­mı sağlıyor.

Geniş Bil­gi İçin: Drog­san A.Ş, Tel: (0212) 445 06 00

İlgili Haberler

Leave a Comment