DEMİR SAĞLIK’tan Fiyat Avantajlı Dijital Özel Sağlık Sigortası

Demir Sağ­lık, Türkiye’nin ilk onli­ne ola­rak satı­lan sınır­sız yata­rak teda­vi temi­nat­lı Diji­tal Özel Sağ­lık Sigortası’nı (Diji­tal ÖSS) sigor­ta­lı­la­rı­nın hiz­me­ti­ne sun­du. Ver­di­ği hiz­met­ler­le sigor­ta­lı­la­rı­nın her an yanın­da olma­yı hedef­le­yen Demir Sağ­lık; Diji­tal ÖSS kap­sa­mın­da 40’a yakın asis­tans hiz­me­ti­ni kap­sa­yan Demir Plus üye­lik avan­ta­jı­nı da ücret­siz ola­rak sigor­ta­lı­la­rı­nın hiz­me­ti­ne sunuyor. 

Demir Sağ­lık ve Hayat Sigor­ta, yapıl­ma­ya­nı yap­ma’ viz­yo­nuy­la sigor­ta­lı­la­rı­nın deği­şen ihti­yaç ve talep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da geliş­tir­di­ği ürün­le­re yeni­si­ni ekle­ye­rek, bir ilke daha imza attı. Yal­nız­ca Demir Sağ­lık ve Hayat Sigor­ta web site­si üze­rin­den onli­ne satı­lan ve yata­rak teda­vi hiz­met­le­ri­ni kap­sa­yan Demir Sağ­lık Diji­tal ÖSS; poli­çe sahip­le­ri­ne sun­du­ğu Demir Plus Asis­tans Hiz­met­le­ri ile sigor­ta­lı­la­rı­na fiyat avan­ta­jı ile bir­lik­te kon­for da sağ­lı­yor. Sağ­lık ve Sağ­lık­lı Yaşam Pake­ti, Pet ve Vete­ri­ner Pake­ti, Yurt Dışı Asis­tans Hiz­met­le­ri, Konut ve Araç Asis­tans Hiz­met­le­ri olmak üze­re beş ayrı seg­ment­te grup­la­nan Demir Plus Asis­tans Hiz­met­le­ri sun­du­ğu ayrı­ca­lık­lar­la sade­ce ihti­yaç anın­da değil her an sigor­ta­lı­la­rı­nın yanın­da olma­yı amaçlıyor.

Her­han­gi bir risk ana­li­zi­ne gir­me­den bir tık­la satın alı­na­bi­len Diji­tal ÖSS, sağ­lık sigor­ta­cı­lı­ğın­da önem­li bir hak olan ömür boyu yeni­le­me garan­ti­si de sunu­yor. Geniş bir anlaş­ma­lı kurum ağı­na sahip olan poli­çe, kul­la­nı­cı­la­rı­na Demir Sağlık’ın en geliş­miş sağ­lık kurum­la­rı­nı kap­sa­yan Pla­tin Network’üne dahil kurum­lar­da ve dev­let kurum­la­rın­da anlaş­ma­lı ola­rak Yata­rak Teda­vi Temi­na­tı veriyor.

Demir Plus Asis­tans Hiz­met­le­ri her anı­nız­da yanınızda

Demir Plus üye­li­ği kap­sa­mın­da­ki hiz­met­le­rin kul­la­nı­mı için poli­çe sahip­le­ri müş­te­ri hiz­met­le­ri­ni ara­mak zorun­da kal­ma­dan onli­ne ola­rak tüm hak­la­rı­nı görün­tü­le­ye­bi­li­yor. Ayrı­ca rezer­vas­yon tale­bi de onli­ne oluş­tu­ru­la­rak, indi­rim kod­la­rı­na plat­form üze­rin­den anın­da erişilebiliyor.

Demir Plus Sağ­lık Pake­ti’ kap­sa­mın­da yıl­da bir kere; ücret­siz check-up, dol­gu­lu diş teda­vi­si ve göz muaye­ne­si hiz­me­ti sunu­lu­yor. Ayrı­ca paket kap­sa­mın­da optik teda­vi ve alış­ve­riş indi­ri­mi ile siga­ra ve alko­lü bırak­ma hiz­me­ti indi­ri­mi de kul­la­nım sını­rı olma­dan sağlanıyor.

Demir Plus Sağ­lık­lı Yaşam Pake­ti’ kap­sa­mın­da; yıl­da bir kere kişi­sel bakım pake­ti hiz­me­ti, yıl­da bir ay spor salo­nu üye­li­ği ve yıl boyun­ca sınır­sız onli­ne diye­tis­yen hiz­me­ti ile 12 seans psi­ko­log hiz­me­ti ücret­siz ola­rak sunu­lu­yor. Ayrı­ca poli­çe sahip­le­ri mind­ful­ness, çift tera­pi­si, stres ve çatış­ma yöne­ti­mi danış­man­lı­ğı hiz­me­tin­den her­han­gi bir kul­la­nım limi­ti olma­dan yarar­la­na­bi­li­yor. Bunun­la bera­ber, spa ve este­tik teda­vi­ler­de indi­rim uygu­la­ma­sı yine kul­la­nım limi­ti olma­dan sigor­ta­lı­la­rın yarar­la­na­bi­le­cek­le­ri ayrı­ca­lık­lar ara­sın­da sunuluyor.

Demir Plus Pet ve Vete­ri­ner Pake­ti’ kap­sa­mın­da ise ücret­siz vete­ri­ner hekim danış­ma hat­tı, vete­ri­ner sağ­lık hiz­met­le­rin­de indi­rim, pet kuaför hiz­me­ti ve pet alış­ve­riş indi­ri­mi; her­han­gi bir kul­la­nım limi­ti olma­dan poli­çe sahip­le­ri­ne sunuluyor.

Demir Plus Yurt­dı­şı Asis­tans Hiz­met­le­ri’ kap­sa­mın­da, yıl­da bir kere ücret­siz vize danış­man­lı­ğı hiz­me­ti sunu­lu­yor. Ayrı­ca sigor­ta­lı­lar, tele­fon ve what­sapp çevi­ri hiz­me­ti indi­ri­mi; tele­fon­da eği­tim, hukuk, seya­hat, dok­tor, ver­gi danış­ma hiz­me­ti; araç kira­la­ma, tak­si, reh­ber, res­to­ran ve gezi oto­bü­sü indi­ri­min­den kul­la­nım sını­rı olma­dan yararlanabiliyor.

Demir Plus Konut Pake­ti kap­sa­mın­da, yıl­da bir kere; ücret­siz ev check-up’ı, çilin­gir hiz­me­ti ve eşya sabit­le­me hiz­me­ti sağ­la­nı­yor. Paket kap­sa­mın­da onli­ne ilk yar­dım eği­ti­mi ile dep­rem pla­nı, dep­re­me hazır­lık danış­man­lı­ğı ve acil des­tek hiz­me­ti veri­li­yor. Ayrı­ca ev taşı­ma ve eşya depo­la­ma indi­ri­mi de yine kul­la­nım sını­rı olma­dan sigor­ta­lı­la­rın hiz­me­ti­ne sunu­lan diğer ayrı­ca­lık­lar arasında.

Demir Plus Araç Paketi’nde ise yıl­da bir kere ücret­siz araç muaye­ne hiz­me­ti ile yıl­da iki kere ücret­siz çeki­ci ve vinç hiz­me­ti sağ­la­nı­yor. Ayrı­ca araç peri­yo­dik bakım indi­ri­mi de poli­çe süre­le­ri boyun­ca sigor­ta­lı­la­rın yarar­la­na­bi­le­cek­le­ri hiz­met­ler ara­sın­da yer alıyor.

Demir Sağ­lık Hakkında

Türkiye’de sağ­lık sigor­ta­sı­nın öncü şir­ket­le­rin­den Demir Sağ­lık, 1995 yılın­da Demir Hayat Sigor­ta A.Ş adıy­la kurul­muş; mar­ka­sın­da ger­çek­leş­tir­di­ği dönü­şü­mün bir yan­sı­ma­sı ola­rak Şubat 2019’de tica­ri unva­nı­nı Demir Sağ­lık ve Hayat Sigor­ta A.Ş. ola­rak değiş­tir­miş­tir. Kuru­lu­şun­dan bu yana Demir Finan­sal Grup Hol­ding A.Ş. çatı­sı altın­da faali­yet gös­te­ren şir­ket, 2016 yılın­da %100 his­se dev­ri ile EMF Capi­tal Part­ners yöne­ti­mi­ne geç­miş­tir. 24 Tem­muz 1996’da Alman dene­tim ve bel­ge­len­dir­me kuru­lu­şu olan RWTÜV tara­fın­dan denet­le­ne­rek, ISO 9001 Kali­te Güven­ce Bel­ge­si­ni alan ilk sigor­ta şir­ke­ti unva­nı­nı elde eden şir­ket, bugün Demir Sağ­lık ola­rak iş ortak­la­rı olan 150’den faz­la acen­te, 50’den faz­la bro­ker, 1.800’ün üze­rin­de anlaş­ma­lı sağ­lık kuru­lu­şu ve asis­tans şir­ket­le­ri ile birey­sel ve kurum­sal müş­te­ri­le­ri­ne sağ­lık ve hayat sigor­ta­cı­lı­ğı hiz­met­le­ri ver­mek­te­dir. Demir Sağ­lık, ver­miş oldu­ğu butik, ayrı­ca­lık­lı kurum­sal ve birey­sel sigor­ta hiz­met­le­riy­le, sigor­ta­lı­la­rın yaşam kali­te­si­ni art­tır­ma­yı hedeflemektedir. 

İlgili Haberler