Dehidrasyon çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu yapıyor

Diyet Uzmanı Rabia Yurdagül
Diyet Uzma­nı Rabia Yurdagül

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Kadı­köy­Şi­fa Sağ­lık Gru­bu Kadı­köy Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Diyet Uzma­nı Rabia Yur­da­gül, çocuk­la­rın ne kadar suya ihti­ya­cı oldu­ğu­nu anlat­tı. Çocuk­la­rın ne kadar su içme­si gerek­ti­ği­ni anla­ma­nın en kolay yolu­nun ne sık­lık­la idra­ra çık­tı­ğı­nı takip etmek oldu­ğu­nu söy­le­yen Yur­da­gül, Bebek­ler gün­de en az 48 kez alt bez­le­ri­ni ısla­tır­lar, çocuk­lar ise gün­de 48 kez idra­ra çıkar­lar. Çocu­ğun yaşı, büyük­lü­ğü, akti­vi­te düze­yi ve tıb­bi geç­mi­şi­ne daya­lı ola­rak sıvı ihti­ya­cı değiş­ken­lik gös­te­re­bi­lir. Sıvı ihti­ya­cı­nı belir­le­mek için en basit metod Holi­day-Segar Hesaplaması’dır. Bu metod çocu­ğun ağır­lı­ğı­na daya­nır. Buna göre ağır­lı­ğın ilk 10 kg’ı için vücut ağır­lı­ğı­nın kg’ı başı­na 100 ml, son­ra­ki için vücut ağır­lı­ğı­nın kg’ı başı­na 50 ml ve 20 kg’ın üze­rin­de­ki her ağır­lık için vücut ağır­lı­ğı kg’ı başı­na 20 ml’dir. Örne­ğin bir çocuk için 1000 ml, çocuk için 1250 ml, çocuk için 1600 ml gibi” dedi. 

Dehid­ras­yon hak­kın­da da bil­gi veren Yur­da­gül şun­la­rı söy­le­di: Susuz­luk genel­lik­le dehid­ras­yon ile vücut ağır­lı­ğı­nın %0.82’si kay­be­dil­di­ğin­de his­se­di­lir. Bu oran 10 yaşın­da­ki ağır­lı­ğın­da­ki bir çocuk için 12 su bar­da­ğı (300ml) suya eşde­ğer­dir. Bu esna­da su içi­mi­nin acil bir uya­rı ve yeni­den can­lan­dır­ma etki­si var­dır. Çocuk­lar­da dehid­ras­yon, idrar yolu enfek­si­yo­nu, yatak ıslat­ma, kabız­lık gibi sağ­lık prob­lem­le­ri­ne de neden ola­bi­lir. Erkek çocuk­la­rın %1’i ve kız­la­rın %3’ü yaşam­la­rı­nın ilk 10 yılın­da idrar yolu enfek­si­yo­nu ile kar­şı­laş­mak­ta­dır. İyi hid­ras­yon idrar yolu enfek­si­yon­la­rı­nın önlen­me­sin­de önemlidir. 

Hid­ras­yo­nun sağ­lan­ma­sı için yaş grup­la­rı­na göre öne­ri­len gün­lük sıvı alım düzey­le­ri şöyledir:

13 yaş için,

48 yaş için, 

913 yaş kız­lar için, erkek­ler için, 

1418 yaş kız­lar için ve erkek­ler için 2.6 litredir. 

Kus­ma­sı, isha­li, aşı­rı ter­le­me­si olan, çok yük­sek sıcak­lık­la­ra maruz kalan ve egzer­siz yapan çocuk­lar için bu mik­tar­lar artırılmalıdır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment