Dayanıklılık için geliştirilen tek tabaka uygulama çözümü

restoratif3M’in den­tal mar­ka­sı 3M ESPE, Fil­tek Bulk Fill Pos­te­ri­or Res­to­ra­tif ile diş­he­kim­le­ri­ne zaman­dan tasar­ruf etme­yi ve güve­ni­lir sonuç­lar alma­yı sağ­la­yan bir mater­yal sunu­yor. Diş­he­kim­le­ri, pos­te­ri­or böl­ge­de yapı­lan res­to­ras­yon­la­rın %70’inde, has­ta sağ­lı­ğın­dan ödün ver­me­den daha hız­lı ve kolay pro­se­dür uygu­la­ya­bi­le­cek­le­ri çözüm­ler arı­yor. Fil­tek Bulk Fill Pos­te­ri­or Res­to­ra­tif, 5mm’ye kadar tek taba­ka uygu­la­ya­bil­me, stres absorb­si­yo­nu ve aşın­ma diren­ci özel­lik­le­ri ile bu ihti­ya­cı karşılıyor.

Ürü­nün içe­ri­ğin­de­ki poli­me­ri­zas­yon stre­si­ni azal­tan iki fark­lı metak­ri­lat mono­me­ri, ben­zer­siz stres absorb­si­yo­nu sağ­lı­yor. Bu mono­mer­ler daya­nık­lı­lık ve aşın­ma diren­cin­den ödün ver­me­den bulk uygu­la­ma yapı­la­bil­me­si­ni sağ­lı­yor. Yapı­lan in-vit­ro araş­tır­ma­lar, Fil­tek Bulk Fill Pos­te­ri­or Restoratif’in pazar­da bili­nen diğer bulk fill mater­yal­le­rin­den daha iyi bir aşın­ma diren­ci gös­ter­di­ği­ni orta­ya koyuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment