Darüşşifa’ya bir ödül daha

Juri_Ozel_Odulu_Abdi_IbrahimTEM­MUZ 2016

Abdi İbr­ah­im, 500 yıl­lık geç­mi­şiy­le tıp tari­hin­de önem­li bir yere sahip olan Sul­tan II. Baye­zid Edir­ne Darüş­şi­fa­sı yeni­le­me pro­je­siy­le ödül alma­ya devam edi­yor. Abdi İbrahim’in sos­yal sorum­lu­luk pro­je­si, Türkiye’deki ile­ti­şim ve halk­la iliş­ki­ler sek­tö­rü­nün tek ödül prog­ra­mı olan Altın Pusu­la Tür­ki­ye Halk­la İlişk­il­er Ödülleri’nde Jüri Özel Ödü­lü­ne layık görüldü. 

İlgili Haberler

Leave a Comment