Danone’dan, annelere emzirme odası

Dano­ne, bu yıl 16.’sı yapı­lan Per­yön Dün­ya Konferansı’nda emzi­ren çalı­şan anne­ler için emzir­me oda­sı’ kur­du. Dano­ne, emzir­me eyle­mi­nin kamu­sal alan­lar­da rahat­lık­la yapı­la­bil­me­si için emzir­me oda­la­rı­nın öne­mi­ne vur­gu yapar­ken bu konu­da bilinç oluş­tur­ma yoluy­la far­kın­da­lık yarat­ma­yı amaç­lı­yor. Zirve’ye katı­lan emzi­ren anne­ler için ger­çek bir süt sağım oda­sı kuran Dano­ne, bir emzir­me hem­şi­re­si de görev­len­dir­di. İki gün­lük kong­re boyun­ca hiz­met veren süt sağım oda­sın­da Bebek Bes­len­me­si Danış­ma­nı’ da bu döne­me iliş­kin anne­le­rin merak etti­ği soru­la­rı yanıt­la­dı. Kadın İst­ihd­am­ında Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik’ adı­na çalış­ma­la­rı­na ara­lık­sız devam eden Dano­ne, Çalı­şan Anne­le­rin 1000 Günü’ pro­je­si ile kadın­la­rın anne olduk­tan son­ra iş haya­tın­da yer alma­la­rı­na yöne­lik bir araş­tır­ma yap­tır­dı. Çalı­şan kadı­nın anne­lik son­ra­sı cid­di sıkın­tı­lar yaşa­dı­ğı­na deği­ni­len araş­tır­ma sonuç­la­rın­da Türkiye’deki iş yer­le­ri­nin sade­ce yüz­de 9’unda emzir­me oda­sı bulun­du­ğu­na dik­kat çeki­li­yor. Bu veri­den yola çıka­rak özel­lik­le kamu­sal alan­lar­da emzir­me oda­la­rı­nın artı­rıl­ma­sı konu­sun­da bilinç oluş­tu­rul­ma­sı için çalış­ma­lar yürü­ten Dano­ne, Peryön’ün Dün­ya Kongresi’ne de bu alan­da far­kın­da­lık oluş­tur­mak için katıldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment