Dalarken Siz Suya Değil Su Size Hükmediyor

Biofar­ma İlaç San. ve Tic. A.Ş’de ürün müdü­rü Nihan Bur­cu Yaman out­do­or spor­la­ra aşık bir insan. Spor ve özel­lik­le de dal­ma tut­ku­su­nu ken­di ağzın­dan dinleyelim.

Sek­tör dene­yi­mi­niz­den söz eder misiniz?
Yak­la­şık 2 yıl­dır ilaç sek­tö­rün­de­yim. 3 ay önce­si­ne kadar sorum­lu­lu­ğum­da solu­num gru­bu, mer­ke­zi sinir sis­te­mi ve akut grup olmak üze­re far­kı tera­po­tik sınıf­la­ra ait ilaç­lar mev­cut­tu. Ancak şu an sade­ce mer­ke­zi sinir sis­te­mi ilaç­la­rın­dan sorumluyum.

Sos­yal ola­rak çok aktif biri­si­niz? Neler yapıyorsunuz?
Yıl­lar­ca spor yap­tım. 2 yıl bas­ket­bol, 3 yıl tenis oyna­dım. Son 4 yıl­dır da car­dio ve fit­ness yapı­yo­rum. Yazın yüzü­yor, hat­ta fır­sat bulur­sam dalı­yo­rum. Bisik­le­tim evi­min baş köşe­sin­de yer alır, yılın nisan ve ekim ayla­rı ara­sın­da sık­ça zaman geçi­ri­riz bir­lik­te. Müzik din­le­me­yi çok seve­rim. Bazı kon­ser ve fes­ti­val­ler için önce­sin­den bile­ti­mi hazır ede­rim. Uzun süre folk­lor oyna­dım. Bir dönem bir kulü­bün kuru­cu üye­li­ği ve baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­nı yap­tım, fark­lı bir tec­rü­be oldu­ğu­nu belirt­mek iste­rim. Spor ve müzik dışın­da zama­nı­mın çoğu­nu yemek yapa­rak ya da kitap oku­ya­rak geçi­ri­rim. Arka­daş­la­rım­la kamp yap­mak­tan son dere­ce keyif alırım.

Dal­ma­ya ne zaman, nasıl ve nere­de başladınız?
Ben Karadeniz’in kıyı­sın­da büyü­düm. 7 yaşın­day­ken babam­la açı­lır ve mid­ye top­lar­dık, son­ra şnor­kel kul­lan­ma­sı­nı öğren­di. Tüp­le dal­ma­ya ise üni­ver­si­te yıl­la­rın­da başladım.

Nere­ler­de dal­dı­nız? Kaç yıl­dız­sı­nız? Bir gru­ba üye misiniz?
Fet­hi­ye, Mar­ma­ris, Saros ve Kemer’de dal­dım… Çok sev­di­ğim bir arka­da­şım Fethiye’de bir dalış mer­ke­zin­de eğit­men. Sık­lık­la ora­ya gide­rim, üye deği­lim ancak her tür­lü imka­nı kul­la­na­bi­li­yo­rum. Ayrı­ca yıl­da en az 2 kez 45 günü­mü tek­ne­de geçi­ri­rim… En iyi tek­ne arka­da­şı­nın tek­ne­si­dir” söy­len­miş en yerin­de söz­ler­den­dir. Tek­ne­de geçir­di­ğim zama­nı çok şeye değiş­mem. Dal­ma­nın dışın­da sır­tı” dedi­ği­miz (seğirt­me ola­rak da bili­nir) bir yön­tem­le balık avla­rız. Göcek koy­la­rı sır­tı için biçil­miş kaftandır.

 

Nihan Bur­cu Yaman Kim­dir: Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Biyo­lo­ji bölü­mün­den 2004 yılın­da mezun oldu. Çalış­ma haya­tı­na aynı yıl içe­ri­sin­de medi­kal mal­ze­me tica­re­ti yapan bir şir­ket­te ürün sorum­lu­su ola­rak baş­la­dı. Kök hüc­re ve cer­ra­hi ürün­le­ri­nin sorum­lu­lu­ğu­nu üst­len­di­ği yıl­lar­da göre­vi­ne aynı fir­ma­da 2006 yılın­da ürün müdü­rü, 2009 yılın­da da pazar­la­ma müdü­rü ola­rak devam etti. 2010 yılı­nın Eylül ayın­da medi­kal sek­tör­den ilaç sek­tö­rü­ne geçiş yap­tı ve o tarih­ten bu yana Biofar­ma İlaç San. ve Tic. A.Ş’de ürün müdü­rü ola­rak görev yapıyor.

Dal­mak sizin için nasıl bir duy­gu? Bu hobi­niz kişi­li­ği­ni­zin han­gi yönü­ne hitap ediyor?
Ben yen­geç bur­cu­yum… Mev­si­min ne oldu­ğu­nun çok öne­mi yok­tur deni­ze gir­mek için, hat­ta soğuk su her zaman ter­ci­him­dir. Dal­ma­nın özgür­lü­ğün tadı­na var­mak ve haya­tın düze­ni­ni anla­mak için önem­li bir tec­rü­be oldu­ğu­nu düşü­nü­yo­rum. Ağır­lık­sız bir orta­mın büyü­sü­ne kapıl­ma­mak imkan­sız. Ayrı­ca suyun için­dey­ken su size değil, siz suya uyum sağ­la­mak duru­mun­da­sı­nız… Say­gı ise kar­şı­lık­lı… Su altın­da sakin­li­ği­ni koru­mak önem­li­dir, sizi heye­can­lan­dı­ra­cak, uzun süre etki­sin­den kur­tu­la­ma­ya­ca­ğı­nız onlar­ca şeye rağ­men sakin kal­mak­sa en zoru­dur… Su altı şaşırtıcıdır!

Özel­lik­le dal­mak iste­di­ği­niz yer­ler nereleri?
Dal­mak iste­di­ğim yer­le­rin başın­da Kaş geli­yor. Bir­kaç kez niyet­len­dim ancak her sefe­rin­de bir aksi­lik oldu, açık­ça­sı bu yazı da kaçır­ma­yı plan­la­mı­yo­rum. Min­noş Kayalıkları’ndan (Saros) çok etki­len­miş­tim, Balı­ke­sir civa­rı­nın da dalış için renk­li oldu­ğu­nu duy­dum. Ora­yı da gör­mek iste­rim. Dünya’nın en bili­nen dalış nok­ta­la­rı da elbet­te beni heye­can­lan­dı­rı­yor. Fır­sat bulur­sam kaçır­mam. Ancak sade­ce dal­mak için gide­ce­ğim bir yer şu an yok.

Folk­lor da ilginç biraz bu yönü­nüz­den söz eder misi­niz? Ne kadar folk­lor oynadınız?
8 yıl folk­lor oyna­dım. Bolu, Ela­zığ, Diyar­ba­kır ve Kara­de­niz yöre­le­ri­ni oyna­dım. Ancak ritim duy­gu­nuz öyle­si­ne geli­şi­yor ki hiç bil­me­di­ği­niz bir figü­rü yap­mak bir­kaç daki­ka­nı­zı alı­yor yal­nız­ca. Bir de ken­di­ni­ze göre bir mate­ma­tik oluş­tu­ru­yor­su­nuz zaman için­de, adım sayı­yor­su­nuz. Trak­ya, Ege ve Anka­ra oyun­la­rı­nı da seve­rim mese­la. Yıl­lar­ca yarış­ma­la­ra katıl­dım, defa­lar­ca il ve ilçe birin­ci­lik­le­ri aldım. Hat­ta 2 kez ekip çıkarttım.

Folk­lor size ne kattı?
Folk­lor özü­me olan bağı­mı artır­dı. Fark­lı kül­tür­ler tanı­ma­mı, hat­ta o kül­tür­le­rin bir par­ça­sı olma­mı sağ­la­dı. Folk­lor o yöre­ye ait çok şeyi anla­tır, yöre­nin en çok etki­len­di­ği şey­le­ri tem­sil eder. Bir nevi kim­lik­tir aslın­da. Mese­la Kara­de­niz oyun­la­rı son dere­ce hare­ket­li­dir. Kara­de­ni­zin hır­çın­lı­ğı­nı, balık­çı ağla­rın­da takıl­mış ham­si­le­rin hare­ket­le­ri­ni yan­sı­tır… Sey­men­ler ise son dere­ce ağır hare­ket eder­ler, içe­ri kapa­nıp bir süre öyle oynar­lar, çün­kü kar­şı­lık­lı gelen koç­la­rı tem­sil eden bir oyun­dur. Anka­ra Sey­me­ni, kır­sal­lık­tan etki­len­miş­tir yani. Sonuç ola­rak folk­lor oyna­ma­nın dışın­da izle­mek ve anla­ma­ya çalış­mak­tan da keyif alırım.

Kamp yap­ma­yı sev­di­ği­ni­zi söy­le­di­niz? Nere­ler­de ve ne zaman kamp yapıyorsunuz?
Genel­de haf­ta son­la­rı­mı değer­len­di­ri­yo­rum. Bir arka­daş gru­bum var. Çoğu zaman spon­tan bazen de plan­lı hare­ket edi­yo­ruz ve genel­de yakın yer­le­ri ter­cih edi­yo­ruz. Sapan­ca, Bolu, Anka­ra hat­tı ya da Kaz dağ­la­rı ve Trak­ya. Çadır, uyku tulu­mu ve neva­le ile tüm haf­ta sonu­nu geçirebilirsiniz.

Hobi­le­ri­niz sos­yal yaşan­tı­nı­zı, iş yaşan­tı­nı­zı nasıl etki­li­yor? Hobi­le­ri­ni­ze zaman ayır­ma­yı nasıl başarabiliyorsunuz?
Hobi­le­rim sos­yal ve iş yaşa­mı­mın bir par­ça­sı aslın­da. Ne kadar aktif­se­niz, yara­tı­cı­lı­ğı­nız da bir o kadar artı­yor. Pay­laş­ma­yı, baş­ka göz­le bak­ma­yı, his­set­me­yi öğre­ni­yor­su­nuz. En önem­li­si de zama­nı iyi kul­lan­ma­yı ve iyi plan yap­ma­yı… Nasıl zaman ayır­dı­ğım kıs­mı­na hiç gir­me­ye­lim ben­ce! Çün­kü ailem ve arka­daş­la­rım böy­le­si­ne yoğun çalı­şır­ken yap­tık­la­rım kar­şı­sın­da şaşır­ma­ma­yı öğren­di­ler. Haya­tı­ma yeni giren insan­lar için ise bu süreç gerek­ti­ri­yor elbette.

İlgili Haberler

Leave a Comment