D vitamini eksikliği doğurganlığı tehdit ediyor

Yrd. Doç. Dr. Çağ­cıl Yetim

Bağı­şık­lık sis­te­mi­ne olum­lu etki­le­ri olan D vita­mi­ni hiper­tan­si­yon, kalp has­ta­lık­la­rı, bazı kan­ser­ler ve oto­im­mün has­ta­lık­la­ra kar­şı koru­yu­cu özel­lik­le­ri ile bili­nen bir vita­min. Kapa­lı mekan­lar­da zaman geçir­me ve düzen­siz bes­len­me alış­kan­lık­la­rı sonu­cun­da D vita­mi­ni alı­mı­nın azal­ma­sı, genç­le­rin ve yetiş­me çağın­da olan­la­rın sade­ce sağ­lı­ğı­nı değil, doğur­gan­lık­la­rı­nı da teh­dit edi­yor. Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Kadın Has­ta­lık­la­rı Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Çağ­cıl Yetim, D vita­mi­ni eksik­li­ği olan kadın ve erkek­ler­de kısır­lık soru­nun göz­len­di­ği­ni, hat­ta gebe­lik­te bu soru­nu yaşa­yan kadın­la­rın kız çocuk­la­rın­da da gele­cek­te adet düzen­siz­li­ği­ne yol aça­rak gebe­lik ola­sı­lı­ğı­nı düşür­dü­ğü­nü kaydetti:

ANNE­DEN ÇOCU­ĞA MİR­AS KALIYOR

Son yıl­lar­da pek çok insa­nın güneş ışın­la­rı­na bağ­lı cilt kan­se­ri oluş­ma­sı kor­ku­suy­la güne­şe çık­mak­tan kaçın­ma­sı, güneş koru­yu­cu­la­rı­nı çok faz­la kul­lan­ma­sı, çev­re kir­li­li­ği, yeter­siz bes­len­me gibi etken­ler D vita­mi­ni eksik­li­ği soru­nu ile daha sık kar­şı­laş­ma­mı­za yol açı­yor. Son yıl­lar­da­ki çalış­ma­lar­da D vita­mi­ni­nin kadın­lar­da her adet döne­min­de veya kısır­lık teda­vi­si sıra­sın­da, geli­şen yumur­ta sayı­sı­nı ve kali­te­si­ni artır­dı­ğı, yumur­ta­nın sperm tara­fın­dan döl­len­me­si­ni, rahim içi kalın­lı­ğı ve olu­şan bebe­ğin rahi­me tutun­ma­sı­nı kolay­laş­tır­dı­ğı ve böy­le­ce gebe­lik oluş­ma şan­sı­nı gerek tüp bebek teda­vi­le­rin­de gerek­se diğer kısır­lık teda­vi­le­rin­de olum­lu yön­de artır­dı­ğı orta­ya kon­muş­tur.” Araş­tır­ma­lar, gebe­lik döne­min­de D vita­mi­ni eksik­li­ği yaşa­yan anne­nin dün­ya­ya geti­re­ce­ği kız çocuk­la­rın­da geli­şim süre­cin­de hipo­ta­la­mik fonk­si­yo­nun’ bozu­la­rak adet düzen­siz­li­ği ve buna bağ­lı ola­rak gebe­lik potan­si­ye­li­nin azal­ma­sı gibi prob­lem­le­re yol aça­bil­di­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. Erkek­ler­de ise sperm sayı­sı azlı­ğı ve hare­ket yavaş­lı­ğı sorun­la­rı­nı yaşa­yan kişi­ler­de D vita­mi­ni tak­vi­ye­si­nin, özel­lik­le sperm hare­ke­ti­ni hız­lan­dı­ra­rak, ayrı­ca sperm sayı­sın­da da bir mik­tar artış sağ­la­ya­rak yumur­ta döl­len­me­si­ni artır­dı­ğı söylenebilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment