Cphl İstanbul Haziran’da

cphgŞUBAT 2016

Avrasya’nın en büyük İlaç Fuarı CPhI Istan­bul 2016, 0103 Hazi­ran tarih­le­ri ara­sın­da, üçün­cü kez, İst­anb­ul Kong­re Merkezi’nde yapı­la­cak. CPhI Istanbul’un her yıl sağ­lık sek­tö­rü­ne dair ger­çek­leş­tir­di­ği kap­sam­lı araş­tır­ma Tür­ki­ye İlaç Sek­tö­rü Rapo­ru 2016’, ilk kez CPhI Istan­bul 2016’da açıklanacak

CPhI Istan­bul 2016, sade­ce fuar etkin­li­ği ile sınır­lı kal­ma­ya­cak; sek­tö­re dair tek­no­lo­ji­ler, yasal geliş­me­ler, yeni pazar trend­le­ri­nin yer aldı­ğı zen­gin içe­rik­li kon­fe­rans­lar katı­lım­cı­la­rın ilgi­si­ne sunu­la­cak. Ayrı­ca Türkiye’nin en çok ihra­cat yap­tı­ğı ülke­le­rin de ara­la­rın­da bulun­du­ğu dün­ya­nın çok çeşit­li böl­ge­le­rin­den alım heyet­le­ri CPhI Istan­bul 2016’da ola­cak. İlk kez alım heyet­le­ri ile katı­lım­cı fir­ma­lar ara­sın­da iki­li görüş­me­ler gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment