CPhI Istanbul 2016’da fırsatlar konuşulacak

GÜN­CEL / MAYIS 2016

CPhI Istan­bul 2016, Türkiye’de ilk kez yapı­la­cak Hedef Ülke­ler­de Yatı­rım ve İş Fır­sat­la­rı’ top­lan­tı­la­rı ile katı­lım­cı ve ziya­ret­çi­le­ri­nin bek­len­ti­le­ri­ni yük­sel­ti­yor. Avrasya’nın en büyük İlaç Kon­fe­rans ve Fuarı CPhI Istan­bul 2016, 13 Hazi­ran tarih­le­ri ara­sın­da, İst­anb­ul Kong­re Merkezi’nde yapı­la­cak. Tür­ki­ye İlaç Sek­tö­rü Rapo­ru 2016’, ilk kez CPhI Istan­bul 2016’da açıklanacak.

Hedef Ülke­ler­de Yatı­rım ve İş Fır­sat­la­rı” top­lan­tı­la­rı ile bu pazar­lar­da geçer­li olan kural­lar ve stra­te­ji­ler konu­şu­la­cak. Fuar kap­sa­mın­da bu yıl prog­ra­ma alı­nan çalış­tay­lar­da 34 kişi­lik heyet­le­ri ile katı­la­cak olan ülke­ler Ürdün, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri, Fas, İsr­ail, İran, Lüb­nan, Suudi Ara­bis­tan, Mısır, Ceza­yir ve Tür­ki­ye ola­rak belirlendi.

Kon­fe­rans ve sunum­lar­dan ana başlıklar

Türkiye’yi Böl­ge­sel Bir İlaç Üre­tim Mer­ke­zi Ola­rak Konumlandırma

Giri­şim­ci­lik, Yeni­lik­çi­lik ve Ar-Ge Faali­yet­le­ri­ne Dayan­dır­mak Sure­tiy­le Türkiye’yi Küre­sel İlaç Üre­tim Mer­ke­zi Ola­rak Konumlandırmak

Böl­ge­nin Geliş­mek­te Olan Pazar’ Duru­mu­nu Per­çin­le­yen Yeni Üre­tim Tesis­le­ri: Büyük İlaç Sana­yi­inin Yeni Sıcak Paza­rı Ola­rak Orta Doğu ve Kuzey Afrika

İlaç Üre­ti­ci­si­nin Büyük Düşü: Gele­nek­sel Seri Üre­tim Mode­lin­den Çıka­rak İlaçta Sürek­li Üre­ti­mi Sağlamak

İlaç ve Tek­no­lo­ji­nin Bile­şi­mi: Biyo­tek­no­lo­ji­nin İş Potansiyeli

Yer­li Fason Üre­tim İçin Tek­no­lo­ji Trans­fe­ri: Yep­ye­ni Bir Ori­ji­nal Mole­kü­lün Yer­li Fason Üre­ti­mi­nin Başa­rı Hikayesi

Esnek­lik, Hız­lı Çözüm Oluş­tur­ma ve Güve­ni­lir­lik İlk­el­eri Çer­çe­ve­sin­de Gele­ce­ğin Teda­rik Zin­ci­ri­ni Oluşturmak

Tür­ki­ye için Durum: Ürün Teda­ri­kin­de İth­al­att­an Yerel Üre­ti­me Geçiş ve Teda­rik Zin­ci­ri Yapı­la­rı­nın Uyum­laş­tı­rıl­ma­sı Gerekliliği

Yük­sek Değer­li İlaç Amba­laj­la­ma Çözüm­le­ri Sun­mak ve Pazar Zorlukları

İlgili Haberler

Leave a Comment