Çerez Politikası

İnt­ern­et site­miz­den en verim­li şekil­de fay­da­la­na­bil­me­niz ve kul­la­nı­cı dene­yi­mi­ni­zi geliş­ti­re­bil­mek adı­na çoğu web site­sin­de oldu­ğu gibi biz de literaturaktuel.com’da çerez kul­lan­mak­ta­yız. Bu Çerez Kul­la­nı­mı Poli­ti­ka­sı (“Poli­ti­ka”), tüm web site­si ziya­ret­çi­le­ri­mi­ze ve kul­la­nı­cı­la­rı­mı­za han­gi tür çerez­le­rin han­gi koşul­lar­da kul­la­nıl­dı­ğı­nı açıklamaktadır.

Çerez Nedir?

Çerez­ler, bil­gi­sa­ya­rı­nız ya da mobil ciha­zı­nız üze­rin­den ziya­ret etti­ği­niz inter­net site­le­ri tara­fın­dan ciha­zı­nı­za veya ağ sunu­cu­su­na depo­la­nan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde Hangi Tür Veriler İşlenir?

İnt­ern­et site­le­rin­de yer alan çerez­ler­de, türü­ne bağ­lı ola­rak, site­yi ziya­ret etti­ği­niz cihaz­da­ki tara­ma ve kul­la­nım ter­cih­le­ri­ni­ze iliş­kin veri­ler top­lan­mak­ta­dır. Bu veri­ler, eriş­ti­ği­niz say­fa­lar, ince­le­di­ği­niz hiz­met ve ürün­ler, ter­cih etti­ği­niz dil seçe­ne­ği ve diğer ter­cih­le­ri­ni­ze dair bil­gi­le­ri kapsamaktadır.

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Site­de ter­cih etti­ği­niz dil ve diğer ayar­la­rı içe­ren bu küçük metin dos­ya­la­rı, site­ye bir son­ra­ki ziya­re­ti­niz­de ter­cih­le­ri­ni­zin hatır­lan­ma­sı­na ve site­de­ki dene­yi­mi­ni­zi iyi­leş­tir­mek için hiz­met­le­ri­miz­de geliş­tir­me­ler yap­ma­mı­za yar­dım­cı olur. Böy­le­ce bir son­ra­ki ziya­re­ti­niz­de daha iyi ve kişi­sel­leş­ti­ril­miş bir kul­la­nım dene­yi­mi yaşayabilirsiniz.

İnternet sitemizde çerez kullanımının başlıca amaçları ise şöyledir:

  • İnt­ern­et site­si­nin per­for­man­sı­nı arttırmak
  • Site üze­rin­den siz­le­re sunu­lan hiz­met­le­ri geliş­tir­mek ve kolaylaştırmak,
  • Site üze­rin­den yeni özel­lik­ler sun­mak ve özel­lik­le­ri ter­cih­le­ri­ni­ze göre kişiselleştirmek,
  • Sizin ve şir­ke­ti­mi­zin huku­ki ve tica­ri güven­li­ği­ni sağlamak,
  • Site üze­rin­den sah­te işlem­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni önlemek,
  • 5651 sayı­lı Inter­net Orta­mın­da Yapı­lan Yayın­la­rın Düzen­len­me­si ve Bu Yayın­lar Yoluy­la İşl­en­en Suç­lar­la Müca­de­le Edil­me­si Hak­kın­da Kanun ve Inter­net Orta­mın­da Yapı­lan Yayın­la­rın Düzen­len­me­si­ne Dair Usul ve Esas­lar Hak­kın­da Yönet­me­li­k­’­ten kay­nak­la­nan­lar baş­ta olmak üze­re, kanu­ni ve söz­leş­me­sel yüküm­lü­lük­le­ri­ni yeri­ne getirmek.

Çerez Türleri:

Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri:

Oturum Çerezleri:

Otu­rum çerez­le­ri­ni ziya­re­ti­ni­zi süre­sin­ce inter­net site­si­nin düz­gün bir şekil­de çalış­ma­sı­nı sağ­la­mak­ta­dır. Site­le­ri­mi­zin ve sizin, ziya­re­ti­niz­de güven­li­ği­ni, sürek­li­li­ği­ni sağ­la­mak gibi amaç­lar­la kul­la­nı­lır­lar. Otu­rum çerez­le­ri geçi­çi çerez­ler­dir, siz tara­yı­cı­nı­zı kapa­tıp site­mi­ze tek­rar gel­di­ği­niz­de sili­nir, kalı­cı değillerdir.

Kalıcı Çerezler:

Bu çerez­ler bil­gi­le­ri­niz ve seçim­le­ri­ni­zin bir son­ra­ki ziya­re­ti­niz­de inter­net site­miz tara­fın­dan hatır­lan­ma­sı­na yar­dım­cı olur­lar. Kalı­cı çerez­ler, site­mi­zi ziya­ret etti­ği­niz tara­yı­cı­nı­zı kapat­tık­tan veya bil­gi­sa­ya­rı­nı­zı yeni­den baş­lat­tık­tan son­ra bile sak­lı kalır. Tara­yı­cı­nı­zın ayar­la­rın­dan sili­ne­ne kadar bu çerez­ler tara­yı­cı­nı­zın alt kla­sör­le­rin­de tutulurlar.

Kullanım Bakımından Çerez Türleri:

Birinci ve Üçüncü Kişi Çerezler:

Birin­ci kişi çerez­ler site­miz tara­fın­dan kul­la­nı­lan çerez­ler­dir. Üçün­cü kişi çerez­ler ise site­miz hari­cin­de bil­gi­sa­ya­rı­nı­za kuru­lan çerez­ler­dir. İnt­ern­et site­miz­de hem birin­ci hem de üçün­cü taraf kişi çerez­le­ri kullanılmaktadır.

İnt­ern­et site­mi­zi ziya­ret etme­niz dola­yı­sıy­la elde edi­len veri­le­ri­niz, kişi­sel veri­le­ri­ni­zin işlen­me amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da, iş ortak­la­rı­mı­za, teda­rik­çi­le­ri­mi­ze kanu­nen yet­ki­li kamu kurum­la­rı­na ve özel kişi­le­re KVK Kanunu’nun 8. ve 9. mad­de­le­rin­de belir­ti­len kişi­sel veri işle­me şart­la­rı ve amaç­la­rı dahi­lin­de paylaşılabilecektir.

Zorunlu Çerezler:

Zorun­lu Çerez­ler, inter­net site­si­nin düz­gün bir şekil­de çalış­ma­sı için gerek­li olan çerez­ler­dir. Sis­te­min düz­gün bir şekil­de yöne­ti­le­bil­me­si, kul­la­nı­cı hesap­la­rı­nın oluş­tu­ru­lup kul­la­nı­cı­la­rın giriş yapa­bil­me­si, sah­te işlem­le­rin önlen­me­si için zorun­lu çerez­ler kul­la­nı­lır. Bu çerez­le­rin olma­ma­sı duru­mun­da inter­net site­si düz­gün çalışmaz.

İşlev Çerezleri:

İşl­ev Çerez­le­ri inter­net site­sin­de­ki ziya­re­ti­ni­zi kolay­laş­tır­mak ve site üze­rin­de­ki dene­yi­mi­ni­zi geliş­tir­mek için kul­la­nı­lan çerez­ler­dir. Bu çerez­ler inter­net site­si­ne yap­tı­ğı­nız bir önce­ki ziya­re­ti hatır­la­ya­rak içe­rik­le­re rahat­ça eriş­me­ni­zi sağlar.

Analitik Çerezler:

Ana­li­tik Çerez­ler, han­gi say­fa­la­rı­mı­zın daha faz­la ilgi çek­ti­ği­ni, han­gi kay­nak­la­rın daha çok görün­tü­len­di­ği­ni gör­me­mi­ze yara­yan, site­le­ri­miz­de­ki tra­fi­ği göre­rek bu tra­fi­ğe uygun hiz­met sağ­la­ma­mı­zı sağ­la­yan veri­ler içe­rir. Bu nite­lik­te kul­la­nı­lan çerez­ler bil­gi­yi ano­nim ola­rak depolar.

Reklam Çerezleri:

Rek­lam ya da diğer adıy­la Hedef­le­me çerez­le­ri, ilgi ala­nı­nı­za yakın olan içe­rik­le­ri tes­pit etme­mi­zi ve sun­ma­mı­zı sağ­la­yan çerez­ler­dir. Sizi tanı­ya­bil­me­miz ve size özel rek­lam­lar suna­bil­mek adı­na web site­mi­ze ve mobil site­mi­ze, rek­lam ver­di­ği­miz diğer web site­le­ri­ne üçün­cü taraf rek­lam çerez­le­ri yer­leş­ti­ri­le­bi­lir. Bu çerez­ler ayrı­ca rek­lam­la­rı­mı­zın verim­li­li­ği­ni ölç­mek için kullanılmaktadır.

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler aşağıdaki gibidir:

Google Analytics:

Goog­le Analy­tics kul­la­nı­cı­la­rın inter­net site­si­ni nasıl kul­lan­dı­ğı­nı ana­liz eden bir web ana­liz ara­cı­dır. Ano­nim olan bil­gi­le­rin yanı sıra inter­net site­si kul­la­nı­mı­nız­la ilgi­li kişi­sel veri nite­li­ğin­de­ki bil­gi­ler (İsim, adres, tele­fon numa­ra­sı, e‑mail adre­si, IP adre­si) tara­yı­cı­nız tara­fın­dan Google’a gön­de­ri­lir ve Goog­le tara­fın­dan kaydedilir.

Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Çoğu tara­yı­cı çerez­le­ri oto­ma­tik ola­rak kabul eder. Ancak diler­se­niz çerez­le­ri tara­yı­cı­nı­zın ayar­la­rı­nı değiş­ti­re­rek red­de­de­bi­lir­si­niz. Çerez­le­ri red­det­ti­ği­niz tak­dir­de site­miz­de­ki bazı özel­lik­le­rin ve hiz­met­le­rin düz­gün çalı­şa­ma­ya­bi­le­ce­ği­ni, site­mi­zin kişi­sel­leş­ti­ri­le­me­ye­bi­le­ce­ği­ni ve sizin dene­yi­mi­ni­ze göre özel­leş­ti­ri­le­me­ye­ce­ği­ni lüt­fen unutmayınız.

Tara­yı­cı­nı­zın ayar­la­rı­nı değiş­ti­re­rek çerez­le­re iliş­kin ter­cih­le­ri­ni­zi kişi­sel­leş­tir­me imka­nı­na sahip­si­niz. Tara­yı­cı üre­ti­ci­le­ri, ken­di ürün­le­rin­de çerez­le­rin yöne­ti­mi ile ilgi­li yar­dım say­fa­la­rı sun­mak­ta­dır. Daha faz­la bil­gi için lüt­fen tıklayınız:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:

https://www.opera.com/tr/help

Opera Mobil:

https://www.opera.com/tr/help/mobile/android

Safari Bilgisayar:

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR

Safari Mobil:

https://support.apple.com/tr-tr/HT201265