Çöl Sıcağında Zorlu Mücadele Runfire Cappadocia”

Run­fi­re Cap­pa­do­cia” dün­ya­da­ki çöl mara­to­nu” kon­sep­ti­ni Türkiye’ye geti­ri­yor. Ult­ra mara­to­na tarih ve doğa­nın bütün­leş­ti­ği Kapa­dok­ya ev sahip­li­ği yapa­cak. Argos Kül­tür Sanat tara­fın­dan düzen­le­nen ve 715 Tem­muz tarih­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şecek yarış için baş­vu­ru­lar başladı.
Türkiye’nin ilk ult­ra mara­to­nu olan Lik­ya Yolu Ult­ra Mara­to­nu” ndan son­ra bu sene ult­ra mara­ton­la­ra yeni bir rota daha ekle­ni­yor. Yine bir ilk olan, tarih ve doğa­nın bütün­leş­ti­ği eşsiz bir güzel­li­ğe sahip Kapadokya’da, Argos Kül­tür Sanat’ın orga­ni­zas­yon­lu­ğun­da, T.C. Kül­tür ve Turizm Bakanlığı’nın des­te­ği ile 715 Tem­muz 2012 tarih­le­ri ara­sın­da düzen­le­necek Run­fi­re Cappadocia”da her par­kur ayrı bir mace­ra­ya dönü­şecek ve çöl sıca­ğın­da koş­ma­nın daya­nıl­maz­lı­ğı yaşanacak.
Top­lam 200 km’yi aşan ve her gün bir eta­bı koşu­la­rak 6 gün­de tamam­la­na­cak olan Run­fi­re Cappadocia’da Uçhi­sar, Güver­cin­lik Vadi­si, Orta­hi­sar, Acı­göl, Dam­sa Gölü, Yük­sek Kili­se, Güzel­yurt, Ürgüp, Göre­me, Ava­nos, Ihla­ra Vadi­si ve Tuz Gölü’nden geçi­lecek. Rota’da bazen 1700 met­re yük­sek­li­ğe kadar çıkı­lır­ken bazen de 900 met­re kadar aşa­ğı­ya ini­lecek. Mara­ton Uçhisar’dan baş­la­ya­rak, yine Uçhisar’da son bulacak.
Inter­na­ti­onal Asso­ci­ati­on of Ultrarunners’ın bronz kate­go­ri­sin­de yer alan yarış, şim­di­den ulus­la­ra­ra­sı kurum­lar­ca tanın­ma­ya baş­la­dı. Dün­ya­nın en seç­kin ve pres­tij­li dağ mara­ton­la­rın­dan Ult­ra Tra­il du Mont Blanc’a (UTMB) akre­di­te oldu, böy­le­ce Run­fi­re Cappadocia’yı tamam­la­yan koşu­cu­lar yük­sek zor­luk dere­ce­si için veri­len 4 puanı ala­rak dün­ya­da­ki diğer mara­ton­lar­da yarış­ma şan­sı­nı yakalayacak.
Mara­to­nun pro­je danış­man­lı­ğı­nı ve yarış direk­tör­lü­ğü­nü dün­ya­da bir­çok ult­ra mara­ton koş­muş ve tamam­la­mış olan Prof. Dr. Taner Dam­cı yapacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment