ÇOKULUSLU İLAÇ FİRMALARI: Yeni ilaçlara ulaşımda zor günler kapıda”

Dr. Oğuz Mülazımoğlu

38 çoku­lus­lu araş­tır­ma­cı ilaç fir­ma­sı­nı tem­sil eden Araş­tır­ma­cı İlaç Fir­ma­la­rı Der­ne­ği (AİFD) İlet­iş­im Komi­te­si Men­tor­le­rin­den ve Bayer Genel Müdü­rü Dr. Oğuz Müla­zı­moğ­lu, Sağ­lık Bakan­lı­ğı poli­ti­ka­la­rı nede­niy­le yeni­lik­çi ilaç­la­ra ula­şım­da Tür­ki­ye­’­yi zor gün­ler bek­li­yor ola­bi­le­ce­ği­ni söyledi.

İlaç üze­rin­de­ki fiyat bas­kı­sı­nın Tür­ki­ye­’­ye gelen ilaç sayı­sın­da azal­ma ris­ki yarat­tı­ğı­na dik­kat çeken Dr. Müla­zı­moğ­lu, Sağ­lık Bakan­lı­ğı uygu­la­ma­la­rı ilaç fir­ma­la­rı­nı fiyat­lar­la ilgi­li zor nok­ta­ya iler­le­ti­yor. Sağ­lık­ta Dönü­şüm Prog­ra­mı­’­nın lan­se edil­di­ği 2002’den 2015’e gel­di­ği­miz­de kul­la­nı­lan ilaç kutu bazın­da yüz­de 200 art­tı, har­ca­nan para 690 mil­yon­dan 2,1 mil­ya­ra çık­tı. Sade­ce enf­las­yo­nu koy­du­ğu­nuz­da artış 3 katı­na çık­mış­ken fiyat­la­ra sade­ce yüz­de 9 artış yapıl­mış. Nomi­nal ola­rak ila­cın fiya­tı düş­müş durum­da. Bizim önce­li­ği­miz fiyat değil, yeni­lik­çi ilaç­la­rın tüke­ti­ci­ye ulaş­tı­rıl­ma­sı. Halen piya­sa­da top­lam port­föy­de ilaç­la­rın sade­ce yüz­de 3’ü yeni­lik­çi ilaç. Tür­ki­ye­’­ye gelen ilaç sayı­sı­nın azal­ma­sı gibi bir risk söz konu­su” dedi.

Tür­ki­ye­’­de de orta­la­ma yaşam bek­len­ti­si­ne bağ­lı ola­rak kro­nik has­ta­lık­la­rın art­tı­ğı­nı hatır­la­tan Müla­zı­moğ­lu, Bu has­ta­lık­la­rı teda­vi eden ori­ji­nal ve yeni­lik­çi ilaç­la­rın paza­ra giriş ve fiyat enge­li var. İler­ide bizi zor gün­ler bek­li­yor ola­bi­lir” diye konuş­tu. Müla­zı­moğ­lu, AİFD­’­n­in hükü­met ile iliş­ki­le­rin­de olum­lu geliş­me­ler de yaşan­dı­ğı­nı bil­di­rir­ken Artık bize hasım değil iş orta­ğı ola­rak bakı­yor­lar. Bu da ümit veri­ci bir geliş­me” dedi.

SEK­TÖ­RÜN 2016’DAKİ DURUMU:

 • Türkiye’de ilaç sek­tö­rü­nün 2016 yılın­da 22 mil­yar lira­lık satış raka­mı­na ulaş­tı­ğı­nı görüyoruz.
 • Sek­tör 2016 yılın­da reel ola­rak büyü­me­di, yatay bir seyir izle­di. 2009 yılın­da 10 Mil­yar dolar­lık büyük­lük­ten bu sevi­ye­le­re düş­tü (o zaman TL daha değer­li idi).
 • Büyü­me­nin yarı­sı talep geniş­le­me­sin­den, diğer yarı­sı da fiyat artış­la­rın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Ancak bura­da önem­li bir husus, nomi­nal büyü­me­nin kur kay­bı ve enf­las­yon nede­niy­le eri­miş olmasıdır.
 • TÜİK’den aldı­ğı­mız rakam­la­ra göre 2016 yılın­da, yaşa­nan tüm zor­luk­la­ra rağ­men ihra­ca­tın büyü­dü ve Ekim sonu iti­ba­riy­le 867 mil­yon dola­ra ulaştı.

YENİ­L­İK­Çİ ÜRÜNLER:

 • Yeni­lik­çi ilaç­lar insan­la­rın yaşam kali­te­le­ri­ni yük­sel­tir­ken, yaşam süre­le­ri­ni de uza­tı­yor­lar. Ancak top­lu­ma tek kat­kı­la­rı­nın bun­dan iba­ret oldu­ğu söylenemez.
 • Bu ilaç­la­rın doğ­ru ve yerin­de kul­la­nıl­ma­sı çalı­şan­la­rın işle­ri­ni yap­ma­sı­na ola­nak sağ­lı­yor; sakat­lık­la­rı, ame­li­yat­la­rı, has­ta­ne­de yata­rak teda­vi­le­ri azal­tı­yor. Has­ta­lı­ğın teda­vi­si için yapı­lan har­ca­ma­yı düşü­rü­yor. Sağ­lık hiz­met­le­ri­nin kali­te­si­ni yük­sel­tir­ken, mali­ye­ti­ni düşürüyor.
 • Bunun yanı sıra ilaç endüst­ri­si­nin geliş­me­si­ne ve güç­len­me­si­ne kat­kı­da bulu­nu­yor, yatı­rım­la­rı artı­rı­yor. Yeni­lik­çi ilaç­lar her bakım­dan top­lum için değer yaratıyorlar.

YENİ­L­İK­Çİ İLAÇL­AR­IN İNS­AN SAĞ­LI­ĞI­NA KATKISI:

 • Önce­lik­le has­ta­lar tara­fın­dan konu­şa­cak olur­sak, daha önce teda­vi edil­me­yen bir has­ta­lı­ğın teda­vi edil­me­si­ni veya mev­cut teda­vi­ler­de iyi­leş­ti­ri­ci etki ve yaşam kali­te­sin­de artı­şı sağlamaktadır.
 • Diğer bir deyiş­le yeni­lik­çi ilaç­lar, teda­vi­ye uyu­mu artır­ma­sı, komp­li­kas­yon­la­rı azalt­ma­sı, has­ta­ne­de yatış süre­le­ri­nin düşü­rül­me­siy­le iş gücü kay­bı­nın azal­ma­sı neti­ce­sin­de has­ta­nın yaşam kali­te­si­ni artı­rır­ken eko­no­mi­ye de kat­kı­da bulun­du­ğu­nu söyleyebiliriz.
 • Bu anlam­da yeni­lik­çi teda­vi­le­re ayrı­lan kay­nak insa­na ve eko­no­mi­ye yapı­lan yatırımdır.
 • Örne­ğin diya­bet, yani şeker has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­sin­de yer alan yeni­lik­çi ilaç­lar­lar­la, teda­vi­ye uyu­mun art­tı­ğı­nı ve diya­be­te bağ­lı olu­şa­bi­lecek komp­li­kas­yon­la­rın azal­dı­ğı­nı bunun da sağ­lık har­ca­ma­la­rın­da azal­ma­yı bera­be­rin­de getir­di­ği­ni görmekteyiz.
 • Yeni­lik­çi ilaç­lar has­ta­lık­lar­da orta­la­ma yaşam süre­sin­de büyük artış ve has­ta­ne­ye yatış süre­le­rin­de ise önem­li ölçü­de azal­ma sağ­la­dı­ğı kanıtlanmıştır.
 • Yapı­lan bir araş­tır­ma­ya göre, 20022010 yıl­la­rı ara­sın­da Türkiye’de orta­la­ma yaşam süre­sin­de­ki 4.1 yıl­lık artı­şın önem­li bir bölü­mü (73%-93%) yeni­lik­çi ilaç­lar­dan kaynaklanmaktadır.
 • İlaç har­ca­ma­la­rın­da­ki artı­şın 1/5’lik kıs­mı, yeni­lik­çi ilaç­la­rın kul­la­nıl­ma­sıy­la has­ta­ne har­ca­ma­la­rın­da elde edi­len tasar­ruf­tan karşılanmıştır.
 • Yaşa­mı bir yıl uzat­mak için yeni­lik­çi ilaç­la­ra yapı­lan har­ca­ma sade­ce 2800 ABD dolar­dır. Bu tutar, yaşam bek­len­ti­sin­de­ki bir yıl­lık artı­şın eko­no­mist­ler tara­fın­dan hesap­la­nan değe­ri­nin çok altındadır.

 

Dr. Oğuz Mülazımoğlu

İlgili Haberler

Leave a Comment