Çocukta konuşma bozukluğunu sempatik buluyoruz!

Bazı çocuk­lar, ses ve kalıp­la­rı yaşıt­la­rı gibi kul­la­na­maz ve ses­le­ri yutar. Uzman­lar, bu duru­mun çoğu zaman aile­le­rin sem­pa­tik bul­ma­sı nede­niy­le önem­sen­me­di­ği­ni ve bu neden­le konuş­ma bozuk­lu­ğu­nun geç fark edil­di­ği­ni söy­lü­yor. Üskü­dar Üni­ver­si­te­si NPİ­ST­ANB­UL Altu­ni­za­de Polikliniği’nden Dil ve Konuş­ma Tera­pis­ti İbr­ah­im Yaşa, çocuk­la­rın dil ve konuş­ma geli­şi­min­de birey­sel fark­lı­lar göz­lem­len­di­ği­ni fakat belir­li yaş ara­lık­la­rın­da her çocu­ğun o döne­me ait gerek­li dil ve konuş­ma bece­ri­le­ri­ni edin­me­si­nin bek­len­di­ği­ni söy­lü­yor. Bu geli­şim basa­mak­la­rı­nın her­han­gi birin­de ya da son­ra­sın­da sorun yaşa­yan çocuk­la­rın dil ve konuş­ma yönün­den ince­len­me­si gere­ke­bi­lir” diyen Yaşa, konuş­ma­nın akı­cı­lı­ğıy­la ya da ses­le ilgi­li sorun yaşa­yan çocuk ve yetiş­kin­le­rin ile­ti­şim­de güç­lük çek­ti­ği­ni, aka­de­mik per­for­man­sı­nın ve sos­yal uyu­mu­nun olum­suz yön­de etki­len­di­ği­ni de kay­de­di­yor. Aile­le­rin, baş­lar­da sem­pa­tik bul­ma­la­rı nede­niy­le soru­nun teş­hi­si­nin gecik­ti­ği­ne dik­kat çeken İbr­ah­im Yaşa, şun­la­rı söy­le­di: Çocuk­la­rın ses­le­ri yan­lış çıkart­ma­la­rı, konu­şur­ken harf­le­ri yut­ma­la­rı gibi durum­lar genel­lik­le konuş­ma sesi bozuk­luk­la­rın­da göz­lem­len­mek­te­dir. Örne­ğin, aile birey­le­ri, Çocu­ğum r’ sesi­ni söy­le­ye­mi­yor, armut’ yeri­ne aymut’ diyor; ama kula­ğa çok hoş geli­yor.” diye­bil­mek­te­dir. Bozuk­lu­ğun aile tara­fın­dan sem­pa­tik bulun­ma­sı ve her­han­gi bir müda­ha­le­nin gerek­me­di­ği düşün­ce­si, tera­pi süre­ci­nin etkin taki­bi­ni zor­laş­tı­ra­bi­lir. Aile­ye soru­nun cid­di­ye­ti­ni kav­ra­ma­da daha açık­la­yı­cı dav­ra­nıl­ma­sı ve çocu­ğun konuş­ma bozuk­lu­ğu­nun fark­lı prob­lem­le­re neden ola­bi­le­ce­ği açık bir dil­le ifa­de edil­me­si; bozuk­lu­ğu­nun sem­pa­tik­lik algı­sın­dan uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­nı müm­kün kılacaktır.”

HAN­Gİ DURUM­DA GECİ­KM­İŞ BOZUK­LUK­TAN BAHSEDİLEBİLİR?
Dil ve Konuş­ma Tera­pis­ti İbr­ah­im Yaşa, çocuk­ta nor­mal geli­şim basa­mak­la­rı­nı takip eden yaşıt­la­rıy­la o döne­me ait edi­nil­me­si bek­le­nen bece­ri­le­rin kıyas­lan­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­le­di. Yaşa, Eğer konuş­ma geli­şi­mi açı­sın­dan yaşın­dan bek­le­nen­den daha yavaş oldu­ğu ya da çok geri kalın­dı­ğı izle­ni­mi uyan­dı­ran bir durum olu­yor­sa ya da bu basa­mak­lar­da takip edil­me­si bek­le­nen ses edi­ni­mi, söz­cük öğren­me, cüm­le oluş­tur­ma, alı­cı ve ifa­de edi­ci dil bece­ri­le­ri gibi temel unsur­lar­da yaşıt­la­rı­na göre bir gecik­me oldu­ğu­na iliş­kin göz­lem­ler var­sa mut­la­ka bir uzma­na baş­vu­rul­ma­lı” dedi.

SORUN­LAR İYİ TANIMLANMALI
Dil ve konuş­ma sorun­la­rı­nın iyi tanım­lan­ma­sı gere­kir. Konuş­tuk­la­rı anla­şıl­mı­yor şikâ­ye­tiy­le baş­vu­ran bir aile­nin bu şikâ­ye­ti­nin altın­da yatan temel neden­ler iyi­ce irde­len­me­li” diyen Dil ve Konuş­ma Tera­pis­ti İbr­ah­im Yaşa, genel ola­rak 3 tip sorun­dan bah­se­di­le­bi­le­ce­ği­ni kay­de­de­rek, bun­la­rı da şöy­le sıralıyor:

  • Söz­cük dağar­cı­ğı­nın kısıt­lı­lı­ğı, çocu­ğun bazı ekle­ri kul­lan­ma­ma­sı ya da söz­cük­le­ri bağ­la­mı­na uygun kul­lan­ma­ma­sı gibi sorun­lar, dil (lisan) sis­te­miy­le ilgilidir.
  • Çocu­ğun konuş­ma ses­le­ri­ni düz­gün veya akı­cı telaf­fuz ede­me­me­si (arti­kü­las­yon); konu­şur­ken tutuk­luk yaşa­ma­sı, ses­le­ri ya da hece­le­ri söy­ler­ken takı­lıp kal­ma­sı ve tek­rar­la­ma­sı, bazı ses­le­ri uzat­ma­sı (keke­me­lik); aşı­rı hız­lı konuş­ma­sı (taki­fe­mi) türün­de­ki sorun­lar ise, konuş­ma sis­te­miy­le ilgilidir.
  • Kimi durum­lar­da çocuk­lar­da ses tonun­da fark­lı­lık­lar da göz­le­ne­bi­lir. Ses kısık­lı­ğı, sesin çat­la­ma­sı, yaşı­na ve cin­si­ye­ti­ne göre tiz ya da pes olma­sı gibi sorun­lar ise, ses tonu­nun üre­ti­mi sis­te­miy­le ilgilidir.

Çocuk­lar­da dil ve konuş­ma basa­mak­la­rı nasıl iler­ler?
İlk 6 ay: Yavaş yavaş ağır­lık­lı ola­rak dudak­la­rı­nı kul­la­na­rak çıka­ra­bil­dik­le­ri ses­ler ile bu ses­le­rin tek­ra­rın­dan olu­şan kalıp­lar görülür. 

İkinci 6 ay: Genel­lik­le bu ses veya hece­le­rin tek­ra­rı ile olu­şan (baba, mama gibi) keli­me­le­ri üret­me­ye baş­lar­lar. Takip eden aylar­da bu hece kalıp­la­rı­na fark­lı ses ve yapı­la­rın da eklen­me­siy­le hece çeşit­li­li­ği art­ma gösterir. 

12. aydan son­ra: Ses­ler ve bu ses­le­ri bir ara­ya getir­me biçim­le­ri doğ­rul­tu­sun­da keli­me kul­la­nı­mı başlar. 

18. ay: Keli­me dağar­cık­la­rı merak ve keş­fet­me güdü­süy­le geli­şir. Çev­re ile ile­ti­şim kur­ma arzu­su, ken­di­ni ifa­de etme çaba­sıy­la 24 ay civa­rın­da iki keli­me­yi bir ara­ya getir­me­ye başlarlar. 

2436 ay: Çoğul eki, olum­suz­luk eki, zaman ekle­ri gibi yapı­la­rı kul­lan­ma­sı ve üç keli­me­den olu­şan cüm­le­ler kur­ma­sı bek­le­nir. Yaşın iler­le­me­si taki­bin­de bu süreç, keli­me dağar­cı­ğı­nın art­ma­sı ve çeşit­li dil bece­ri­le­ri­nin eklen­me­si ile zen­gin­leş­mek­te; anla­ma ve ifa­de etme temel­le­ri­ne daya­lı ile­ti­şim yeti­si­nin geli­şi­mi ile devam etmektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment