Çocukluk hastalıkları yetişkinlerde daha riskli

Uz. Dr. Serap Bos
Uz. Dr. Serap Bos

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Suçi­çe­ği, kaba­ku­lak gibi has­ta­lık­lar çocuk­luk çağı has­ta­lık­la­rı ola­rak bili­ni­yor, ancak bula­şı­cı olan ve dik­kat edil­mez­se hız­la yayı­lan bu has­ta­lık­lar yetiş­kin­ler için daha risk­li ola­bi­li­yor. Memo­ri­al Şiş­li Has­ta­ne­si Dahi­li­ye Bölümü’nden Uz. Dr. Serap Bos, yetiş­kin­ler­de de görü­len çocuk­luk çağı has­ta­lık­la­rı hak­kın­da bil­gi verdi.

Yetiş­kin­ler­de orta­ya çıkan suçi­çe­ği enfek­si­yo­nu bazen kana­ma ve pıh­tı­laş­may­la ilgi sorun­la­ra neden ola­bil­mek­te­dir. Trom­bo­sit deni­len hüc­re­le­rin sayı­sın­da azal­ma­ya sebep olan suçi­çe­ği, pıh­tı­laş­ma fak­tör­le­ri­ni etki­le­ye­bil­mek­te­dir. Bu durum haya­ti ris­ke bile yol aça­bil­mek­te­dir. Bunun­la bir­lik­te suçi­çe­ği virü­sü, bey­ne sıç­ra­ma yap­tı­ğın­da menen­jit ve beyin ilti­ha­bı­na, akci­ğer­de de enfek­si­yo­na neden ola­bil­mek­te­dir. Anne aday­la­rı, özel­lik­le gebe­li­ğin son ayla­rın­da, suçi­çe­ği has­ta­lı­ğı­na yaka­la­nır­sa mut­la­ka dok­to­ra baş­vur­ma­lı­dır. Gebe­lik sıra­sın­da geçi­ri­len suçi­çe­ği, bebek­te cid­di sakat­lık­lar, zeka geri­li­ği, göz prob­lem­le­ri, kol ve bacak ano­ma­li­le­ri hat­ta bebe­ğin kay­bı­na bile neden ola­bil­mek­te­dir. Bütün bun­la­rın önü­ne geçi­le­bil­me­si için en az bir doz suçi­çe­ği aşı­sı olun­ma­sı önemlidir.

ANNE ADAY­LA­RI KIZA­MIK AŞI­SI OLMALI

İsh­al, akci­ğer, gırt­lak ve orta kulak­ta ilti­ha­ba yol aça­bi­len kıza­mık, bazı durum­lar­da teh­li­ke­li ola­bil­mek­te­dir. Kıza­mık virü­sü gebe­lik­te bebek­te bir ano­ma­li­ye sebep olma­mak­la bir­lik­te düşük ve erken doğum ris­ki­ni art­tır­mak­ta­dır. Gebe­lik önce­si bağı­şık­lı­ğı olma­yan kadın­la­rın aşı­lan­ma­la­rı ve aşı­dan son­ra 3 ay için­de gebe kal­ma­ma­la­rı gerek­mek­te­dir. Gebe­lik sıra­sın­da kıza­mık aşı­sı yapı­la­ma­mak­ta­dır. Dökün­tü, hafif ateş ve lenf bez­le­rin­de şiş­me gibi belir­ti­ler­le ken­di­ni gös­te­ren kıza­mık­çık has­ta­lı­ğı da her yaş­ta görü­le­bi­len bir has­ta­lık­tır. Gebe­lik­te kıza­mık­çık has­ta­lı­ğı­na yaka­la­nıl­ma­sı duru­mun­da has­ta­lık, anne kar­nın­da­ki bebe­ğe geçe­bil­mek­te­dir. Kıza­mık­çık virü­sü, anne üze­rin­de olum­suz bir iz bırak­maz­ken bebek­te kalp prob­lem­le­ri, duy­ma kay­bı, zeka geri­li­ği ve beyin hasa­rı gibi kalı­cı etki­le­re neden olabilmektedir.”

yetiskinlerde-kabakulakKABA­KU­LAK KADIN­DA DA ERKEK­TE DE KISIR­LI­ĞA NEDEN OLABİLİYOR

Kaba­ku­lak has­ta­lı­ğı­na yaka­la­nan erkek­ler­de tes­tis­le­rin ilti­hap­lan­ma­sı ola­rak bili­nen orşit geli­şe­bil­mek­te­dir. Ergen­lik­ten önce geçi­ri­len kaba­ku­lak­ta bu durum söz konu­su değil­dir. Özel­lik­le eriş­kin erkek­ler­de kaba­ku­lak %25 ora­nın­da orşi­te neden olmak­ta­dır. Sık rast­lan­ma­mak­la bir­lik­te iki taraf­lı orşit duru­mun­da kısır­lık geli­şe­bil­mek­te­dir. Bunun yanı sıra has­ta­lı­ğın şid­det­li sey­rin­de ve yayıl­ma­sın­dan son­ra sağır­lık yaşa­na­bil­mek­te­dir. Kadın­lar­da yumur­ta­lık­la­rın ilti­hap­lan­ma­sı sonu­cu kısır­lı­ğa neden ola­bi­len kaba­ku­lak, gebe­li­ğin erken döne­min­de orta­ya çıkar­sa düşük ris­ki­ne yol açabilmektedir.

El, ayak ve ağız has­ta­lı­ğı, çocuk­lar­da hafif ateş­le orta­ya çık­sa da yetiş­kin­ler­de daha şid­det­li ateş ve cid­di belir­ti­ler­le göz­lem­len­mek­te­dir. Nadi­ren de olsa beyin­de ilti­hap­lan­ma­ya yol aça­bil­mek­te­dir. Ateş baş­la­dık­tan 12 gün son­ra ağız­da ağrı­lı yara­lar oluş­mak­ta­dır. Boğaz­da ağrı ve iştah­sız­lık­la bir­lik­te; ayak taba­nı kal­ça, kol, bacak ve yüz­de isi­lik mey­da­na gelebilmektedir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment