Çocukluğunda sigaraya maruz kalan kadında astım, erkekte KOAH tehlikesi fazla

ASTIM / TEM­MUZ 2016

Abdi İbrahim’in kat­kı­la­rıy­la, 60 ilde 2 bin yeni tanı alan astım ve KOAH has­ta­sı üze­rin­de yapı­lan araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı Dün­ya Tütün­süz Günü’nde açık­lan­dı. Astı­mın 40’lı yaş­lar­da kadın­lar­da, KOAH’ın ise 50 yaş üze­ri erkek­ler­de sık­lık­la görül­dü­ğü açık­la­nan rapor­da, has­ta­la­rın çocuk­luk­la­rın­da tütün ürün­le­ri­ne pasif maru­zi­ye­te kal­mış olma öykü­le­ri dik­kat çeki­ci bulundu.

astim-toplu

Tür­ki­ye gene­lin­de 100’den faz­la mer­kez­de, 120’nin üze­rin­de dok­tor tara­fın­dan yürü­tü­len ve 2 bine yakın has­ta­nın ince­len­di­ği rapor, astım has­ta­lı­ğı­nın kadın­lar­da, KOAH has­ta­lı­ğı­nın ise erkek­ler­de daha çok rast­lan­dı­ğı­nı orta­ya koyu­yor. Abdi İbrahim’in ver­di­ği des­tek­le ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma, Tür­ki­ye gene­lin­de has­ta­lık­la­ra dik­kat çek­mek ve tütün ürün­le­ri kul­la­nan ya da pasif ola­rak etki­le­nen kişi­le­rin has­ta­lı­ğa yaka­lan­ma ola­sı­lı­ğı­nın yük­sek oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor. Rapo­run açık­lan­dı­ğı top­lan­tı­da astım ve KOAH has­ta­lık­la­rı­nın görül­me­sin­de gene­ti­ğin yanı sıra çev­re­sel etken­le­rin de çok önem­li oldu­ğu­na vur­gu yapan Prof. Dr. Zey­nep Mısır­lı­gil, Türkiye’de Ankara’dan İzmir’e, Adana’dan Trabzon’a kadar uza­nan 11 böl­ge­de ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma­da, yeni tanı­lı astım has­ta­la­rı­nın 30 ila 39 yaş­la­rı ara­sın­da, yeni tanı­lı KOAH has­ta­la­rı­nın da sık­lık­la 5060 yaş ara­sın­da daha sık sap­tan­ma­sın­da çev­re­sel etken­le­rin önem­li oldu­ğu­na dik­kat çekti.

ORTAK TETİ­KL­EY­İCİ HAVA KİRLİLİĞİ

Yapı­lan çalış­ma­lar­da çıkan sonuç­lar 50 ila 59 yaş­la­rı ara­sın­da­ki erkek­ler­de daha sık görü­len KOAH has­ta­lı­ğın­da tütün ve tütün ürün­le­ri­nin kul­la­nı­mı­nın en önem­li etken­ler­den biri oldu­ğu­nu orta­ya koyu­yor. İlerl­ey­en yaş­lar­da astım has­ta­lı­ğı­nın etki­si­nin azal­ma­sı­na kar­şın KOAH has­ta­lı­ğı­nın art­tı­ğı görü­lür­ken her iki has­ta­lık da ortak belir­ti­ler veri­yor. Araş­tır­ma­lar­da elde edi­len veri­ler nefes dar­lı­ğı ve öksü­rük­le ken­di­ni his­set­ti­ren astım ve KOAH has­ta­lık­la­rı­nı tetik­le­yen ortak etke­nin hava kir­li­li­ği oldu­ğu­nu gösteriyor. 

PASİF MARU­Zİ­Y­ET, ASTIM­DA %57, KOAH’TA %65

Astı­ma sık­lık­la üst solu­num yolu has­ta­lık­la­rı, KOAH’a hiper­tan­si­yon daha sık eşlik edi­yor. Özel­lik­le çocuk yaş­lar­dan iti­ba­ren pasif içi­ci olan­la­rın has­ta­lı­ğa yaka­lan­ma oran­la­rı ise astım­da yüz­de 57, KOAH’ta yüz­de 65 sevi­ye­sin­de bulun­du. Ger­çek yaşam veri­le­ri açı­sın­dan bir değer­len­dir­me olan bu çalış­ma­da önem­li bir nok­ta da her iki has­ta­lık­ta da baş­la­nan teda­vi­nin ardın­dan has­ta­la­rın bir yıl­lık izlem­le­rin­de kont­rol vizit­le­ri­ni aksat­tık­la­rı sap­tan­dı. Mısır­lı­gil, Has­ta­la­rı­mı­za ilaç­la­rı­nı aksat­ma­ma­la­rı veya aşı­rı doz ilaç kul­lan­ma­ma­la­rı adı­na dok­tor kont­ro­lün­de teda­vi­le­ri­ni sür­dür­me­le­ri­ni öne­ri­yo­ruz” dedi. 

Türkiye’nin fark­lı ille­rin­de 2 bine yakın astım ve KOAH has­ta­sı üze­rin­de yapı­lan araş­tır­ma­nın en çar­pı­cı sonuç­la­rın­dan biri de her iki has­ta­lı­ğı taşı­yan kişi­ler­de­ki obe­zi­te ora­nı. Bu sonu­ca dik­kat çeken Mısır­lı­gil, Has­ta­la­rı­mı­zın dört­te birin­den faz­la­sın­da obe­zi­te görül­müş olma­sı dik­kat çeki­ciy­di. Yeni tanı alan has­ta­lar­da sap­ta­nan bu obe­zi­te­nin teda­vi ile ala­ka­sı olma­dı­ğı­nı, ilaç­la­rı­nı düz­gün kul­la­nan has­ta­lar­da aksi­ne kilo artı­şı­na rast­lan­ma­dı­ğı­nı tes­pit ettik.”

EN SIK ŞİK­AY­ET NEFES DARLIĞI

Astım ve KOAH teş­hi­si konu­lan kişi­le­rin en sık nefes dar­lı­ğı şikâ­ye­tiy­le baş­vur­du­ğu­nu söy­le­yen Mısır­lı­gil, Astım ve KOAH has­ta­la­rın­da nefes dar­lı­ğı şika­ye­ti ilk sıra­da yer alır­ken, öksü­rük şika­ye­ti sık görü­len belir­ti ola­rak kar­şı­mı­za çıkı­yor. Bu yakın­ma­la­rı olan has­ta­lar, çocuk yaş­lar­da özel­lik­le siga­ra duma­nı­na maruz kal­mış­lar­sa veya tütün ürün­le­ri tüke­ti­yor­lar­sa dok­to­ra gide­rek kont­rol­le­ri­ni yap­tır­ma­la­rı­nı öne­ri­yo­ruz. Erken teş­his edi­len bu tür has­ta­lık­lar­da erken ve düzen­li teda­vi uygu­lan­dı­ğın­da has­ta­lık tama­men orta­dan kalk­ma­sa da iler­le­me­si önle­ne­bi­lir ve yaşam kali­te­le­rin­de önem­li bir artış olur” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment