Çocuklarda göğüs ağrısının nedeni nadiren kalptir

Dr. İrfan Oğuz Şahin
Dr. İrf­an Oğuz Şahin

GÜN­CEL / MART 2016

Büyü­me çağın­da­ki çocuk göğüs ağrı­sı çek­ti­ğin­de, aile­ler önce kalp dok­tor­la­rı­nın kapı­sı­nı çalı­yor. Oysa çocuk­luk çağın­da görü­len bu göğüs ağrı­la­rı­nın yüz­de 85’inin kalp ile bir ilgi­si yok.

Medi­cal Park Sam­sun Has­ta­ne­si Çocuk Kar­di­yo­lo­ji­si Uzma­nı Dr. İrf­an Oğuz Şahin’e göre çocuk­lar­da görü­len göğüs ağrı­la­rı sin­di­rim, solu­num, iske­let veya kas sis­te­min­de­ki bir soru­nun belir­ti­si ola­bi­lir. İşte çocuk­lar­da görü­len göğüs ağrı­la­rı ve nedenleri:

Göğ­sün tek tara­fın­da ve üze­ri­ne bas­kı uygu­lan­dı­ğın­da ağrı, has­sa­si­yet ve nefes alma­da güç­lük ola­rak beli­ren kabur­ga ilti­hap­la­rı­nın nede­ni bilin­mi­yor. Kas ve iske­let sis­te­min­de­ki bu has­ta­lık krem­ler ve sıcak uygu­la­ma­lar­la teda­vi ediliyor.

Ağrı kesi­ci­ler­le teda­vi edi­len ve kayan kabur­ga send­ro­mu” ola­rak da bili­nen kabur­ga anor­mal­lik­le­ri de çocuk­lar­da göğüs ağrı­sı­na neden olabiliyor.

Çocuk­lar­da çok sık görü­len bir has­ta­lık olan zatür­re, akci­ğer zarı has­ta­lık­la­rı ve zede­len­me­le­ri, egzer­si­ze bağ­lı astım atak­la­rı da göğüs ağrı­sı yapabiliyor.

Ref­lü, gast­rit, ağır bes­len­me gibi diyet prob­lem­le­ri­nin de ben­zer ağrı­la­ra neden oldu­ğu­nu belir­ten Uzm. Dr. Şahin, çocuk­lar­da­ki göğüs ağrı­la­rı­na en çok psi­ko­lo­jik sorun­la­rın neden oldu­ğu­nu söy­lü­yor ve ekli­yor Panik atak, dep­res­yon, arka­daş ve ebe­veyn ayrıl­ma­sı, yakın ölü­mü, okul başa­rı­sız­lı­ğı gibi neden­ler de çocuk­lar­da göğüs ağrı­sı yapa­bi­lir. Nede­ni bilin­me­yen ve psi­ko­lo­jik olan bu göğüs ağrı­la­rıy­la çok sık kar­şı­la­şı­yo­ruz” diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment