Çocuklar, Bayer ile MS’in Resmini Yapıyor

MsResimyarışması

BAYER’in Tür­ki­ye MS Der­ne­ği ve İzm­ir MS Der­ne­ği işbir­li­ğiy­le bu yıl üçün­cü­sü­nü ger­çek­leş­ti­re­ce­ği Ailem, Ben, Bir de MS” adlı resim yarış­ma­sı­na baş­vu­ru­lar baş­la­dı. Türkiye’de MS has­ta­lı­ğı ile ilgi­li kamu­oyu bilin­ci­ni yük­selt­me­yi amaç­la­yan yarış­ma­ya ken­di­sin­de veya yakın çev­re­sin­de MS has­ta­lı­ğı bulu­nan 616 yaş gru­bun­dan tüm çocuk­lar sulu­bo­ya, guaj boya ya da pas­tel boya ile yapa­cak­la­rı A3 eba­tın­da­ki resim­ler­le katılabilecek. 

Resim yap­ma­nın, zor­lu bir has­ta­lık­la henüz küçük yaş­lar­da tanış­mış çocuk­la­rın ken­di­le­ri­ni ifa­de etme­le­ri için önem­li bir araç ola­ca­ğı düşün­ce­siy­le düzen­le­nen yarış­ma, 610 ve 1116 olmak üze­re iki fark­lı yaş kate­go­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Yarış­ma­ya 12 Nisan 2013 tari­hi­ne kadar katıl­mak müm­kün. Yarış­ma­nın katı­lım koşul­la­rı hak­kın­da­ki detay­lı bil­gi­le­re www.ms-gateway.gen.tr ve www.bayer.com.tr adres­le­rin­den ulaşılabilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment