Muhtar Kent: Obezite İle Savaşın İçinde Olmak İstiyoruz”

 fotoğraf(5)ZİYN­ETİ KOCABIYIK

Atlan­ta-Dün­ya­nın önün­de gıda ile ilgi­li iki önem­li sorun oldu­ğu­nu söy­le­yen Coca Cola Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Muh­tar Kent, yeter­siz bes­len­me kadar, aşı­rı bes­len­me­nin de mut­la­ka acil çözüm bulun­ma­sı gere­ken sorun­lar oldu­ğu­nu belir­te­rek, Biz obe­zi­te­nin tek sebe­bi deği­liz ancak obe­zi­te ile yapı­la­cak sava­şın için­de olmak isti­yo­ruz” dedi.

Atlan­ta­’­da­ki Coca Cola ofi­sin­de sağ­lık haber­ci­le­ri­ne konu­şan Muh­tar Kent, Coca Cola­’­nın sağ­lık pro­je­le­ri­ne ver­di­ği des­te­ği anlat­tı. 500’e yakın içecek mar­ka­sı­nı ve 3000’e yakın ürü­nü port­fö­yün­de bulun­du­ran Coca Cola Şir­ke­ti­’­nin sağ­lık­la iç içe olma­sı gerek­ti­ği­ni söy­le­yen Kent, Dün­ya­nın en büyük alkol­süz içecek şir­ke­ti­yiz. Her­gün 1.7 mil­yon bar­dak alkol­süz içe­ce­ği tüke­ti­ci­le­ri­mi­ze sunu­yo­ruz. Bu neden­le bizim sağ­lı­ğı des­tek­le­mek adı­na atı­lan adım­la­rın için­de olma­mız gere­kir. Coca Cola­’­nın sağ­lı­ğın sür­dü­rül­me­si­ne iliş­kin çalış­ma­la­rı yeni değil. 1906 yılın­dan bu yana yap­tı­ğı­mız rek­lam­lar­da hep spo­ru öne çıka­rı­yo­ruz. Aktif yaşa­mı des­tek­li­yo­ruz. Ancak son dönem­ler­de bunu biraz daha öne çıkar­ma­mız gerek­ti­ği­ni düşü­nü­yo­ruz. Bütün dün­ya­da köy­den ken­te göç gide­rek artı­yor. Bu göç sonun­da insan­lar daha az hare­ket edi­yor­lar. Her­ke­sin altın­da bir ara­ba var. Daha az yol yürü­ye­bi­le­cek­le­ri park yeri bula­bil­mek için otur­duk­la­rı çev­re­de bir­kaç tur atma­yı göze alı­yor­lar. Hare­ket­siz­lik obe­zi­te­ye yol açı­yor. Obe­zi­te çağı­mı­zın en önem­li sorun­la­rın­dan biri. Obe­zi­te­ye kar­şı yapı­la­cak her tür­lü hare­ke­tin için­de olmak isti­yo­ruz. Obe­zi­te­nin tek sebe­bi deği­liz ama çözü­mün için­de yer almak isti­yo­ruz. Des­tek ver­di­ği­miz pro­je­ler­le top­lu­mu daha faz­la hare­ket etme­ye yön­len­dir­mek isti­yo­ruz. 82 yıl­dır dün­ya­da­ki en büyük spor etkin­lik­le­ri­nin spon­sor­lu­ğu­nu üst­le­ni­yo­ruz. Aktif yaşa­mı vur­gu­la­yan pro­je­le­re finan­sal des­tek veri­yo­ruz” diye konuştu.

 

%40 Daha Az Kalo­ri­li Ürünler

Şeker­li bir içecek oldu­ğu için obe­zi­te­nin olu­şu­mun­da rol oyna­dı­ğı iddi­asıy­la eleş­ti­ri­le­re maruz kalan Coca Cola­’­nın sağ­lık­lı yaşam seçe­nek­le­ri sun­du­ğu­nu belir­ten Kent, Özel­lik­le obe­zi­te ilgi­li sorun­la­rın çözü­mü­nün büyük bir bölü­mü ino­vas­yon­dan geçi­yor. Biz ABD­’­de Coca Cola mar­ka­sı altın­da sat­tı­ğı­mız ürün­le­ri %40 daha az kalo­ri­li hale getir­dik” dedi.

 

Çocuk­la­ra Rek­lam Yapmıyoruz”

Coca Cola­’­nın şir­ket poli­ti­ka­sı ola­rak çocuk­la­ra ayrı­ca önem ver­di­ği­ni belir­ten Muh­tar Kent, Bir çok ülke­de okul çağın­da­ki çocuk­la­ra özel ürün­ler üre­ti­yo­ruz. Bir­çok Afri­ka ve Latin Ame­ri­ka ülke­sin­de Sağı­lık Bakan­lık­la­rı ile işbir­li­ği yapa­rak bu ürün­le­ri okul sis­tem­le­ri ile bir­lik­te sunuyoruz.

Çocuk­la­rın bes­len­me alış­kan­lık­la­rı ile ilgi­li karar­la­rı ebe­veyn­le­ri­nin alma­sı gerek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Bu inan­cı­mız­dan hare­ket­le, çocuk­la­rı hedef­le­yen rek­lam ve pazar­la­ma yap­mı­yo­ruz” dedi.

 

Altın Üçgen

Sağ­lık­lı yaşa­ma iliş­kin çalış­ma­lar­da Altın Üçgen” yak­la­şı­mı­nın benim­sen­me­si gerek­ti­ği­ni söy­le­yen Muh­tar Kent, Obe­zi­te gibi önem­li bir sağ­lık soru­nu­na çözü­mü­ne hiç kim­se­nin tek başı­na gücü yet­mez. Bunun için dev­le­tin, bizim gibi sivil top­lum kuru­luş­la­rı­nın ve üni­ver­si­te­le­rin ortak hare­ket etme­si gere­kir. Biz de obe­zi­te­nin önlen­me­si ile ilgi­li ola­rak yapı­lan çalış­ma­la­ra des­tek veri­yo­ruz” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment