Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi

CETAD (Cin­sel Eği­tim Teda­vi ve Araş­tır­ma Der­ne­ği) ile Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği­’­nin bir­lik­te düzen­le­dik­le­ri Cin­sel­lik ve Cin­sel Teda­vi­ler IX. Ulu­sal Kong­re­si 2023 Ara­lık, 2012 tarih­le­ri ara­sın­da Har­bi­ye Aske­ri Müzesi’nde ger­çek­les­ti­ri­le­cek­tir. Cin­sel teda­vi­le­rin ama­cı­na ulaş­ma­sı­nı engel­le­yen kötü uygu­la­ma­lar, etik ve iyi uygu­la­ma­lar yap­ma­nın önün­de­ki engel­le­rin ve teda­vi­ler­de sınır-sınır­lı­lık­lar ile son geliş­me­le­rin tar­tı­şı­la­ca­ğı bu kong­re­nin, cin­sel alan­da hiz­met veren deği­şik disip­lin­ler­den pro­fes­yo­nel­le­rin ken­di­le­ri­ni daha yet­kin his­set­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak bil­gi ve bece­ri­le­ri kazan­dır­mak­ta önem­li bir kat­kı­sı olma­sı hedef­le­ni­yor. Bu amaç­la kong­re­de çesit­li panel­le­rin yanı sıra, çalış­ma grup­la­rı, kurs­lar, iki­li tar­tış­ma, uzman­la bulusş­ma, Siz olsa­nız ne yapar­dı­nız?’ gibi daha etki­le­şim­sel etkin­lik­ler yer alı­yor. Kong­re­nin ilk günün­de ise daha önce­ki kong­re­ler­den fark­lı ola­rak kli­nik bece­ri­le­ri artır­ma­ya yöne­lik çalısş­ma grup­la­rı düzenlenecek.
Geniş Bil­gi İçin: Bilim­sel Sek­re­ter­ya; CETAD, Tel: (0212) 219 59 54 Kong­re Sek­re­ter­ya­sı: Ven­tio Tel: (0216) 465 68, www.cetadkongre2012.org

İlgili Haberler

Leave a Comment