Cinsel ilişki doğumu bile kolaylaştırıyor

Op. Dr. Betül Görgen
Op. Dr. Betül Görgen

KADIN DOĞUM / TEM­MUZ 2016

Bir­çok erkek yan­lış bir ina­nış nede­niy­le bebe­ğe ve anne­ye zarar veri­rim düşün­ce­siy­le hami­le­lik döne­min­de eşiy­le cin­sel iliş­ki­ye gir­mi­yor. Hat­ta bir­ço­ğu, hami­le­lik­te eşiy­le iliş­ki­ye gire­me­me­si­ni aldat­ma gerek­çe­si yapı­yor. Oysa gebe­lik boyun­ca aktif cin­sel yaşa­mın hem anne hem baba, hat­ta bebek için bile fay­da­la­rı var.

Kadın Has­ta­lık­la­rı Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Betül Gör­gen, eğer gebe­lik esna­sın­da; açık­la­na­ma­yan vaji­nal kana­ma, amni­os sıvı­sı­nın gel­me­si, rahim ağzı yet­mez­li­ği, daha önce erken doğum, çoğul gebe­lik gibi hami­le­li­ği teh­li­ke­ye düşü­recek bir durum yok­sa hami­le­li­ğin her döne­min­de cin­sel iliş­ki­ye giri­le­bi­le­ce­ği­ni söylüyor.

Önem­li olan yavaş­ça hare­ket etmek­tir” diyen Op. Dr. Betül Gör­gen, kuru­luk, ekst­ra has­sas ser­viks ve cin­sel iliş­ki son­ra­sı leke­len­me gibi sebep­ler yüzün­den gebe­lik­te cin­sel iliş­ki sıra­sın­da dik­kat­li hare­ket etmek gerek­ti­ği­ne işa­ret ediyor.

Gör­gen, dokuz aylık gebe­lik boyun­ca cin­sel­li­ğe zaman ayır­ma­nı­zı gerek­ti­recek dokuz sebep ve gebe­lik­te cin­sel iliş­ki­nin dokuz fay­da­sı­nı şöy­le anlattı:

Orgaz­mın ardın­dan daha iyi uyur­su­nuz. Gebe­ler, hami­le­li­ğin her döne­min­de uyku sorun­la­rı yaşa­ya­bi­lir­ler. Seks bütün bu uyku sorun­la­rı­nı orta­dan kal­dı­ra­bi­lir, çün­kü orgaz­mın hemen arka­sın­dan pro­lak­tin hor­mo­nu sal­gı­la­nır, bu da kişi­nin rahat­la­mış ve uyku­lu bir hale gir­me­si­ne yar­dım­cı olur. 

Seks ağrı­la­rı önler. Orgazm sıra­sın­da sev­gi hor­mo­nu” ola­rak da bili­nen oksi­to­sin hor­mo­nu sal­gı­la­nır ve bu hor­mo­nun ağrı­yı engel­le­me ve ağrı tole­ran­sı­nı artır­ma gibi özel­lik­le­ri vardır. 

Çok seks daha az has­ta­lık demek­tir. Bilim­sel araş­tır­ma­la­ra göre sık sık seks yapan insan­lar daha az has­ta olu­yor. Seks, vücut­ta has­ta­lık­la­ra kar­şı sava­şan anti­kor­la­rın sayı­sı­nı artı­rır ve bu saye­de minik bebe­ği­ni­zi bek­ler­ken en son başı­nı­za gel­me­si­ni iste­ye­ce­ği­niz has­ta­lık­lar­dan korun­muş olursunuz. 

İdr­ar kaçır­maz­sı­nız. Seks yap­mak pel­vik taba­nı­nı­zı güç­len­dir­me­ye yar­dım­cı olur. Orgazm pel­vik kas­lar­da kasıl­ma­la­ra sebep olur. Keyif veren bir egzer­siz yap­mış gibi olur­su­nuz. İdr­ar yapar­ken, idrar akı­şı­nı dur­dur­mak için kul­lan­dı­ğı­nız kas­lar pel­vik taban kaslarıdır. 

Kan basın­cı­nı düşü­rür. Gebe­lik boyun­ca sağ­lık­lı bes­len­me kan basın­cı­nın iste­nen düzey­de kal­ma­sı­na yar­dım­cı olur ama bilim­sel araş­tır­ma­lar cin­sel iliş­ki­nin de sis­to­lik kan basın­cı­nı düşür­me­de etki­li oldu­ğu­nu göstermiştir. 

Ruh hali­ni iyi­leş­ti­rir. Cin­sel iliş­ki sıra­sın­da orgazm­la hem anne hem bebek için fay­da­lı olan endor­fin hor­mo­nu sal­gı­la­nır, bu da ruh hali­ni­zin iyi­leş­me­si­ne yar­dım­cı olur. Ayrı­ca oksi­to­sin hor­mo­nu da anne ve baba ara­sın­da sev­gi ve yakın­lı­ğı art­tı­ra­rak daha mut­lu bir iliş­ki­ye kapı ara­lar. Orgaz­mın bu kadar fay­da­sı oldu­ğu­nu muh­te­me­len bilmiyordunuz. 

Daha az stres. Oksi­to­sin ve endor­fin­ler beyin­de­ki haz mer­kez­le­ri­ni hare­ke­te geçi­rir, bu da ger­gin­lik, stres ve hat­ta dep­res­yo­nun azal­ma­sı­nı sağlar. 

Doğum kasıl­ma­la­rı­na yar­dım­cı olur. Vücu­du­nuz doğu­ma hazır­sa, cin­sel iliş­ki­de bulun­mak doğum kasıl­ma­la­rı­nın baş­la­ma­sı­nı tetik­le­ye­bi­lir. Doğum kasıl­ma­la­rı sıra­sın­da cin­sel iliş­ki­ye gir­mek tama­men güven­li­dir ve hat­ta doğum için de fay­da­lı­dır. Kasıl­ma­lar sıra­sın­da cin­sel iliş­ki doğu­mu iler­le­te­rek, bebe­ğin dün­ya­ya daha çabuk gel­me­si­ni sağlayabilir. 

Daha çabuk iyi­leş­me sağ­lar. Gebe­lik süre­cin­ce güç­len­di­ri­len pel­vik taban kas­la­rı, bebe­ğin doğu­mun­dan son­ra da anne­nin daha hız­lı iyi­leş­me­si­ne yar­dım­cı olur. Güç­lü bir pel­vik taban bebe­ğin doğu­mu­nu kolay­laş­tı­rır, iyi­leş­me süre­ci de daha az ağrı­lı olur. 

İlgili Haberler

Leave a Comment