Çinliyi Türk hekimler güldürüyor

hospidentSEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

İstanbul’da yedi; Kay­se­ri, Frank­furt ve Utrecht’te birer şube ile 10 mer­ke­ze sahip Hos­pi­ta­dent Diş Has­ta­ne­si, gelen yoğun has­ta tale­bi üze­ri­ne Çin’de de irti­bat ofi­si açtı.Hospitadent Diş Has­ta­ne­si Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Diş Heki­mi Ahmet Sel­vi Çin paza­rı­nı detay­lı ola­rak araş­tır­dık, hala da araş­tır­ma­ya devam edi­yo­ruz. Çin’in tek­no­lo­ji­de gel­di­ği nok­ta tar­tı­şıl­maz. Ancak sağ­lık hiz­met­le­ri bakı­mın­dan aynı şeyi söy­le­ye­me­ye­ce­ğim. Este­ti­ğe olduk­ça merak­lı olma­la­rı­na rağ­men sağ­lık hiz­met­le­ri bakı­mın­dan bizim 20 yıl geri­miz­de­ler diye­bi­li­rim. Basit teda­vi­ler­de bile uzun bek­le­me kuy­ruk­la­rı bulun­mak­ta. Bu durum Çin hal­kı­nı tıp­kı Avrupa’da oldu­ğu gibi baş­ka ülke­ler­den sağ­lık hiz­me­ti alma­ya yönelt­mek­te. 2 aylık süreç için­de 650 Çin­li, Hospitadent’lerde teda­vi oldu. En çok imp­lant ve gülüş este­ti­ği­ni ter­cih edi­yor­lar. Çin-Tür­ki­ye uçuş­la­rı 9- 10 saat. Ama bu daha iyi koşul­lar­da ve daha kısa süre­de uygun fiyat­la­ra diş teda­vi­si için gel­me­le­ri­ne engel teş­kil etmi­yor” diye konuştu. 

İlgili Haberler

Leave a Comment