Çinko ve C vitamini birlikte tüketilmeli

Dr. Efsun Sızmaz
Dr. Efsun Sızmaz

BES­LEN­ME / ARA­LIK 2015

Ada­na Dev­let Has­ta­ne­si Pedi­yat­ri Kliniği’nden Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Efsun Sız­maz, bula­şı­cı has­ta­lık­la­rı önle­mek için çin­ko ve C vita­mi­ni­nin bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı­nın büyük önem taşı­dı­ğı­nı belirtti.

Bağı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­si için düzen­li uyku, doğ­ru fizik­sel akti­vi­te, iyi bes­len­me, aşı­la­ma ve bol su tüke­ti­mi­nin yanın­da bazı besin tak­vi­ye­le­ri­nin de alın­ma­sı gerek­ti­ği­ni belir­ten Dr. Efsun Sız­maz, Bu tak­vi­ye­ler, dok­tor göze­ti­min­de bilinç­li bir şekil­de veril­di­ğin­de sağ­lık­lı çocuk­lar­da fay­da sağ­lar” dedi.

Çocuk­lar­da büyü­me-geliş­me, bağır­sak işle­vi, yara iyi­leş­me­si, sağ­lık­lı saç ve tır­nak uza­ma­sı, üre­me fonk­si­yon­la­rı­nın sağ­lık­lı geliş­me­si, işta­hın düzen­len­me­si ve bağı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­sin­de etki­li bir mine­ral olan çin­ko­nun C vita­mi­ni ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı­nın da has­ta­lı­ğı önem­li dere­ce­de iyi­leş­tir­di­ği­ni söy­le­yen Dr. Sız­maz, C vita­mi­ni saye­sin­de çin­ko­nun bağır­sak­tan emi­li­mi­nin hız­lan­dı­ğı­nı açıkladı.

Anti­bi­yo­tik yeri­ne tur­na yemişi

Ulus­la­ra­ra­sı Poli­fe­nol ve Sağ­lık Konferansı’nda tur­na yemi­şi­nin sağ­lı­ğa fay­da­la­rı ve anti­bi­yo­ti­ğe alter­na­tif besin­ler tar­tı­şıl­dı. Yeni araş­tır­ma sonuç­la­rı cran­berry ola­rak da bili­nen tur­na yemi­şi­nin anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nı azal­ta­bi­le­ce­ği­ni gösteriyor.

Dün­ya­da en sık rast­la­nan ve nere­dey­se her iki kadın­dan biri­nin yaka­lan­dı­ğı idrar yolu enfek­si­yon­la­rı­nı fren­le­mek­te de etki­li olan tur­na yemi­şi, enfek­si­yon ris­ki­nin azal­ma­sıy­la anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın ve bağı­şık­lı­ğı­nın da azal­ma­sı­na yar­dım­cı oluyor.

Bos­ton Sağ­lık Sis­te­mi Bula­şı­cı Has­ta­lık­lar Müdü­rü Kal­pa­na Gup­ta, araş­tır­ma­yı şöy­le yorum­la­dı: Uzun zaman­dır tur­na yemi­şi­nin idrar yol­la­rı­na fay­da­la­rı­nı ince­li­yo­ruz ancak bu araş­tır­ma, fay­da­la­rın ne kadar geniş kap­sam­da ola­bi­le­ce­ği­ni kanıtlıyor.”

İdr­ar yolu enfek­si­yon­la­rı­nın bu den­li yay­gın­lı­ğı, Dün­ya Sağ­lık Örgütü’nün de dün­ya­da­ki en cid­di halk sağ­lı­ğı sorun­la­rı ara­sın­da sıra­la­dı­ğı anti­bi­yo­tik bağı­şık­lı­ğı­nın sebep­le­rin­den biri. Has­ta­lı­ğa sık­ça rast­lan­ma­sı, bugün piya­sa­da bulu­nan ilaç­la­rın yeter­siz kal­ma­sı­na sebep olu­yor. Yapı­lan araş­tır­ma­lar, tur­na yemi­şi­nin semp­to­ma­tik idrar yolu enfek­si­yon­la­rı­nı azal­ta­bi­le­ce­ği­ni gösteriyor.

Türkiye’de sık­lık­la yaban mer­si­niy­le karış­tı­rı­lan tur­na yemi­şi’, cranberry’nin (Latin­ce adıy­la Vac­ci­ni­um Mac­ro­car­pon) Türk dilin­de­ki kar­şı­lı­ğı. Besin değe­ri yük­sek olan kuru­tul­muş tur­na yemi­şi hem kuru­ye­miş ola­rak tüke­ti­le­bi­lir hem de sala­ta, ekmek ve tat­lı gibi yemek­ler­de de kullanılabilir.

50 sene­lik bilim­sel araş­tır­ma­lar, tur­na yemi­şi­nin sis­ti­te kar­şı fay­da­la­rı­nı gös­te­ri­yor. Pro­ant­hoc­ya­ni­din gibi çok kuv­vet­li anti­ok­si­dan­lar içe­ren tur­na yemi­şi, zarar­lı bak­te­ri­le­rin vücut­ta kal­ma­sı­nı önlü­yor. Yeni yapı­lan araş­tır­ma­lar tur­na yemi­şi­nin için­de­ki poli­fe­nol anti­ok­si­dan­la­rın kan dola­şı­mı­na, tan­si­yo­na ve kalp sağ­lı­ğı­na da fay­da­sı oldu­ğu­nu gösteriyor.

Tur­na yemi­şi­nin gram başı anti­ok­si­dan kapa­si­te­si diğer mey­ve­le­re göre çok yüksektir;

Anti­ok­si­dan kapasitesi:

Tur­na yemi­şi (cran­berry): %94.56

Yaban mer­si­ni: %62.20

Böğürt­len: %58.48

Elma: %42.75

Çilek: %35.77

İlgili Haberler

Leave a Comment