Cildi Genç Tutmanın Yolları

Sağlık­lı genç ve güzel görün­me­nin sır­rı pürüz­süz ve ışıl­tı­lı bir cilt­ten geçi­yor. Plas­tik Cer­ra­hi Has­ta­ne­le­ri Der­ma­to­lo­ji Uzma­nı Dr. Eylem Acar Özer, Cilt yaş­lan­ma­sı­nın hızı­nı sade­ce gene­tik mira­sı­nız belir­le­mez. Sabah ve akşam yapa­ca­ğı­nız düzen­li cilt bakı­mı ile dış etken­le­rin etki­si­ni en aza indi­rip daha sağ­lık­lı bir cil­de sahip ola­bi­lir­si­niz” diyor.
Dr. Eylem Acar Özer, Cilt tipi­ni­zi belir­le­dik­ten son­ra cilt bakı­mı konu­sun­da yapıl­ma­sı gere­ken en temel işlem­ler; cil­di iyi temiz­le­mek, nem­len­dir­mek, güneş­ten ve diğer çev­re­sel fak­tör­ler­den koru­mak­tır” diye ekli­yor. Cil­di­mi­zi dış etken­le­re kar­şı korur­ken, yap­tı­ra­ca­ğı­mız bir takım uygu­la­ma­lar ile de cil­di­mi­zi genç tut­mak için des­tek­le­ye­bi­li­riz. Cil­di­mi­zin sağ­lık­lı ve genç görün­me­si­ni sağ­la­mak için günü­müz tek­no­lo­ji­sin­den de yar­dım alı­na­bi­le­ce­ği­nin altı­nı çizen Dr. Acar şöy­le devam edi­yor, Kim­ya­sal ve meka­nik çeşit­li tek­nik­ler­le deri­nin üst taba­ka­sı­nın soyul­ma­sı işle­mi olan peeling ile deri­de bulu­nan renk düzen­siz­lik­le­ri­nin ve doku­nun düzel­me­si­nin yanı sıra ince çiz­gi­ler­den ve sta­tik kırı­şık­lık­lar­dan da kur­tu­la­bi­lir­si­niz. Der­ma­te­ra­pi ile kişi­nin prob­le­mi­ne göre cil­de uygu­la­na­cak kol­la­jen, vita­min, mine­ral içe­rik­li serum veya kişi­nin ken­di kanın­dan elde edi­len büyü­me fak­tör­le­ri içe­ren PRP seru­mu şek­lin­de olabilir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment