Çiğdem Tekbulut Finans ve Sistemler Direktörü Olarak Sandoz’a Katıldı

2 Tem­muz iti­ba­riy­le göre­ve baş­la­yan Tek­bu­lut, San­doz Türkiye’nin tüm finans ve bil­gi sis­tem­le­ri süreç­le­rin­den sorum­lu ola­cak. Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Yöne­tim bölü­mün­den mezun olan, Koç Üniversite’sinde MBA yük­sek lisan­sı­nı tamam­la­yan Tek­bu­lut, kari­ye­ri­ne Pri­ce­wa­ter­ho­use­Co­opers şir­ke­tin­de denet­çi ola­rak baş­la­dı. Son­ra­sın­da Nokia şir­ke­tin­de Tel­sim alt­ya­pı pro­je­sin­de İş Ana­lis­ti ola­rak devam etti. 2002’de Mic­ro­soft şir­ke­tin­de önce Finan­sal Rapor­la­ma ve Muha­se­be süreç­le­ri­ne, son­ra­sın­da ise Büt­çe­le­me ve Mali Kont­rol süreç­le­rin­de çalış­tı. 2006’da Finans ve Pazar Araş­tır­ma yöne­ti­min­den sorum­lu ola­rak Novar­tis Tür­ki­ye Onko­lo­ji İş Biri­mi­ne trans­fer olan Tek­bu­lut, San­doz Türkiye’ye katıl­ma­dan önce Mart 2009’dan bu yana Novar­tis Finlandiya’da Ülke Finans Direk­tö­rü ola­rak görevliydi.

İlgili Haberler

Leave a Comment