Çift balonlu endoskopi eğitimi Liv Hospital’da başladı

ciftEKİM / 2015

Liv Hos­pi­tal ve FUJI­FILM işbir­li­ği ile kuru­lan Endos­ko­pi Eği­tim Mer­ke­zi” (GI Tra­ining Cen­ter) çalış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Endos­ko­pi Eği­tim Merkezi’nde, Liv Hos­pi­tal dok­tor­la­rı­nın dene­yim ve tec­rü­be­si, FUJIFILM’in son tek­no­lo­jik alt yapı des­te­ği ile bir­le­şe­rek, yurt dışın­dan gelen hekim­le­re uygu­la­ma­lı eği­tim­ler veril­di. Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Cen­giz Pata ve Prof. Dr. Filiz Akyüz, ani­mas­yon ve hay­van model­le­ri üze­rin­de teorik ve pra­tik olmak üze­re iki gün süren eği­tim ver­di. Çift Balon­lu Endos­ko­pi (Doub­le Bal­lo­on Endos­copy) işle­mi, kar­bon­di­ok­sit (CO2) gazı ile ağrı­sız bir şekil­de gerçekleştirildi.

Endos­ko­pi Eği­tim Mer­ke­zi dok­tor­la­rın­dan Liv Hos­pi­tal Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Cen­giz Pata, İnce bağır­sak has­ta­lık­la­rı­nın tes­pi­ti için çift balon­lu ente­res­ko­pi, bu yılın başın­dan beri kul­la­nıl­ma­ya baş­la­yan özel bir yön­tem. Bel­li kli­nik­ler­de bel­li hekim­ler tara­fın­dan yapı­lan bir yön­tem­dir. İnce bağır­sak has­ta­lık­la­rı daha önce­sin­de tes­pit edi­le­bi­li­yor­du fakat tanı­yı koy­duk­tan son­ra teda­vi şan­sı düşük­tü. Çift balon­lu ente­res­ko­piy­le artık teda­vi­si de müm­kün” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment