Cerrahinin ünlü” tarihi

icerikTEM­MUZ 2016

Bıçak Altın­da: 28 Ame­li­yat­ta Cer­ra­hi Tari­hi” adlı kitap, Koç Üni­ver­si­te­si Tıp ve Tarih kate­go­ri­sin­de yayım­lan­dı. Amsterdam’da bulu­nan Slo­ter­va­at Hastanesi’nde cer­rah ola­rak görev yapan Arnold van de Laar’ın yaz­dı­ğı kitap, Erhan Gürer tara­fın­dan Ori­ji­nal dilin­den çev­ril­di. Laar, kita­bın­da ünlü has­ta­lar­la cer­rah­la­rın tıb­bi hika­ye­le­ri­ni anla­tı­yor. Kitap, anes­te­zi­siz, kan­lı ame­li­yat­lar­dan günü­mü­zün ste­ril ve yük­sek tek­no­lo­ji­li ame­li­yat­la­rı­na nasıl geçil­di­ği­ni, çığır açan cer­ra­hi keşif­le­rin han­gi şart­lar­da yapıl­dı­ğı ve cer­rah­la­rın aslın­da nasıl insan­lar oldu­ğu gibi bir­çok konu­ya ışık tutuyor. 

Kitap, Kra­li­çe Vic­to­ria, XIV. Lou­is, Lenin, Eins­te­in, Ken­nedy, Papa II. John Paul, Bob Mar­ley ve Houdi­ni gibi tarih­sel figür­le­re yapı­lan cer­ra­hi müda­ha­le­le­ri miza­hi bir dil­le anla­tır­ken, cer­ra­hi­nin geli­şi­mi ve tüm ger­çek­le­ri bir bir aydın­lı­ğa kavuşuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment