Caz”ın Yıldızları İstanbul’a Yağıyor

319 Temuz tarih­le­ri ara­sın­da yapı­la­cak olan 19. İst­anb­ul Caz Fes­ti­va­li, yak­la­şık 50 kon­ser, 300’ü aşkın yer­li ve yaban­cı sanat­çıy­la Tem­muz ayın­da yine cazın yıl­dız hari­ta­sı­nı İstanbul’a taşı­ya­cak. Fes­ti­va­lin bu yıl­ki Yaşam Boyu Başa­rı Ödü­lü”, gitar tek­ni­ği ve usta­lı­ğıy­la Türkiye’nin en say­gın müzis­yen­le­rin­den, Türkiye’de cazın geli­şi­mi­ne en çok emek har­ca­mış isim­ler­den Neşet Ruacan’a verilecek.
İst­anb­ul Caz Fes­ti­va­li kon­ser­le­ri­ne bu yıl ev sahip­li­ği yapa­cak 20 mekan ara­sın­da, Cemil Topuz­lu Açık Hava Sah­ne­si, İst­anb­ul Arke­olo­ji Müze­si, İst­anb­ul Modern, Salon ve The Mar­ma­ra Esma Sultan’ın yanı sıra geçen yıl ilk kez bir kon­ser meka­nı ola­rak kul­la­nı­la­rak büyük ilgi gören Bil­gi Üni­ver­si­te­si sant­ra­lis­tan­bul Kıyı Amfi’nin yanı sıra bu yıl fes­ti­val kap­sa­mın­da ilk kez kul­la­nı­la­cak Haliç Kong­re Mer­ke­zi ve Saban­cı Üni­ver­si­te­si Sakıp Saban­cı Müze­si yer alıyor.

Keith Jar­rett Festivalde
Yaşa­yan en önem­li caz piya­nist­le­rin­den, Ame­ri­ka­lı bes­te­ci ve müzis­yen Keith Jar­rett, yıl­dız eki­biy­le 18 Tem­muz akşa­mı İst­anb­ullu hay­ran­la­rıy­la has­ret gide­recek. Muh­te­şem doğaç­la­ma­la­rı, caz stan­dart­la­rı ve kla­sik müzik eser­le­ri­ne getir­di­ği ben­zer­siz yoru­muy­la tanı­nan Keith Jar­rett, eki­bi Jack DeJoh­net­te ve Gary Peacock ile sah­ne­ye çıkacak.

Rock Müzi­ğin Efsa­ne­vi İsmi Morrissey
İng­il­iz alter­na­tif müzi­ği­nin ikon­la­rın­dan, efsa­ne­vi top­lu­luk The Smiths’in kuru­cu­su, duyar­lı ve pro­test şar­kı­la­rın söz yaza­rı Mor­ris­sey, Türkiye’deki hay­ran­la­rıy­la 19 Tem­muz akşa­mı Cemil Topuz­lu Açık Hava Sahnesi’nde buluşacak.

MarcusMiller’den The Istan­bul Project’
Fes­ti­va­lin sipa­ri­şi üze­ri­ne bes­te­le­di­ği The Istan­bul Project”te Miller’a klar­net vir­tü­öz­le­rin­den Hüs­nü Şen­len­di­ri­ci, vur­ma­lı çal­gı­lar usta­sı Bur­han Öçal, usta sanat­çı Okay Temiz (vur­ma­lı çal­gı­lar), Türkiye’nin en iyi caz trom­pet sanat­çı­la­rın­dan İmer Demi­rer ve gitar vir­tü­özü Bilal Kara­man eşlik edecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment