Moonlight (*) : Mavi ve Siyah

Ay ışı­ğın­da siyah çocuk­lar mavi görü­nür­ler” Moon­light, yönet­me­ni Barry Jen­kins tara­fın­dan Tarell Alvin McCraney’nin In Moon­light Black Boys Look Blue(**) adlı oyu­nun­dan senar­yo­ya uyar­lan­mış bir film. 74. Altın Küre Ödüllerin’de dra­ma türün­de en iyi film ödü­lü­nü kaza­nan Moon­light; en iyi film, en iyi yönet­men ve en iyi uyar­la­ma dahil sekiz dal­da Oscar’a aday gös­te­ril­di. Siyah­la­rın mer­ke­zin­de oldu­ğu anla­tım­la­rı dahi bul­mak zor­ken, siyah LGB­TIQ birey­le­rin mer­ke­zin­de oldu­ğu anla­tım­lar­la kar­şı­laş­mak çok daha zor ve Moon­light bun­lar­dan biri. Film, Miami’de uyuş­tu­ru­cu bağım­lı­sı anne­siy­le yaşa­yan Chiron’un büyü­me ve ken­di­ni keş­fet­me hika­ye­si, ve bu hika­ye­yi Chiron’un…

Daha Fazla

Atom bombası ile diz çöktürülmek istenen ülke: JAPONYA

Büyük Okyanus’ta Doğu Asya’nın bir ada ülke­si olan Japon­ya, Japon Denizi’nden Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya’nın doğu­su­na, kuzey­de Ohotsk Denizi’nden güney­de Doğu Çin Denizi’ne ve Tayvan’a kadar uza­nır. Adı­nı oluş­tu­ran kan­ji karak­ter­le­ri­nin ​“güneş” ve ​“köken” anla­mı nede­niy­le Japon­ya, ​“Doğan Güne­şin Ülke­si” diye de bili­nir. Yak­la­şık 100 bin yıl önce Japon takı­ma­da­la­rı­na yer­le­şil­miş­ti.   Arke­olo­jik araş­tır­ma­lar, yont­ma taş dev­rin­de bura­lar­da yaşa­yan­la­rın temel­de avcı­lık ve top­la­yı­cı­lık­la geçin­dik­le­ri­ni orta­ya koyu­yor. MÖ 8 bin – MÖ 300 yüz­yıl­la­rı ara­sın­da­ki dönem ​“Jomon döne­mi” ola­rak adlan­dı­rı­lır. Japon­ya tari­hi­nin, bir ölçü­de de dünya…

Daha Fazla

Buda ve Obuda ve Pest, Yani: BUDAPEŞTE

Doğu Avru­pa­lı kim­li­ği­ni batı­lı bir moder­ni­zas­yon­la bir­leş­ti­ren, bu doku­yu yaşa­mın her ala­nın­da içsel­leş­ti­rip teva­zu ile de dışa yan­sı­tan bir baş­ka şeh­re, Macaristan’ın baş­ken­ti; en eski adı Pan­no­nia ve bugü­ne gelen adıy­la da Budapeşte’ye konuk olu­yo­ruz bu kez. Bugün Buda ve Obu­da böl­ge­le­ri nere­dey­se iç içe geç­miş­ler ve ara­da­ki Tuna neh­ri­ni de, üze­rin­de­ki oya gibi işlen­miş köp­rü­ler­le aşı­la­rak PestPeşte’yi kucak­la­mış­lar. Oku­ma­sı­nı, din­le­me­si­ni ve gör­me­si­ni bil­di­ği­niz­de nere­sin­den ve nasıl ister­se­niz bakın; tari­hi­ni ve kül­tü­rel zen­gin­li­ği­ni akta­ra­cak bir modern orta­çağ­lı şeh­ri duyum­sa­ya­cak­sı­nız Budapeşte’yi gezer­ken. Mar­ga­ret ada­sı, şeh­rin altın­da­ki 3 muh­te­şem mağa­ra­sı, doğa­sı, doğal…

Daha Fazla

Saç Dökülmesi ve Genetik Yatkınlık

Saç dökül­me­si­ni her gün yaşa­rız. Bir gün­de 50100 tel saçı­mı­zı kay­be­de­riz. Bu tole­re edi­le­bi­lir bir durum­dur. Ancak 100 telin üze­rin­de saç dökül­me­si kel­li­ğe doğ­ru gidi­şin bir işa­re­ti ola­bi­lir. Saç dökül­me­si­nin bir­den faz­la nede­ni var­dır. Demir eksik­li­ği ane­mi­si, hipo ve hiper­ti­ro­idi, lupus ve poli­kis­tik over has­ta­lı­ğı saç dökül­me­si­ne en sık neden olan has­ta­lık­lar­dan­dır. Ancak pek çoğu­mu­zun da bil­di­ği gibi en sık gör­dü­ğü­müz saç dökül­me­si yaş­lı­lık­la iliş­ki­li olan ve daha faz­la erkek­ler­de görü­len tipi­dir. Erkek­ler­de daha sık gör­dü­ğü­müz saç dökül­me­si çoğun­luk­la 30’lu yaş­lar­da, bazen 40’lı yaş­lar­da baş­lar ve genel­lik­le saç alın çizgisinin…

Daha Fazla

Hukuki Güvenlik Refleksi: Defansif Tıp

Son yıl­lar­da tıb­bi malp­rak­tis dava­la­rın sayı­sın­da artış göz­lem­len­mek­te­dir. Zira tek­no­lo­jik geliş­me­ler sade­ce tıp bili­mi­ni geliş­tir­mek­le kal­ma­mış, has­ta­la­rın bil­gi­ye eri­şi­mi­ni de kolay­laş­tır­mış­tır. Eski­ye naza­ran has­ta­lar sağ­lık kuru­lu­şu veya hekim kar­şı­sın­da han­gi hak­la­ra sahip olduk­la­rı­nın göre­ce daha bilin­cin­de­dir­ler. Hiç şüp­he­siz yazı­lı ve gör­sel med­ya­nın ve sağ­lık huku­kun­da uzman­la­şan avu­kat­la­rın da buna etki­si büyük­tür. Maale­sef bu geliş­me­nin olum­suz bir etki­si olmuş­tur: Tıb­bi malp­rak­tis dava sayı­sın­da artış, buna bağ­lı ola­rak geli­şen defan­sif tıp (çeki­nik tıp veya savun­ma­cı tıp). Defan­sif tıp, hekim­le­rin ken­di­le­ri­ni malp­rak­tis dava­la­rın­dan koru­mak, sigor­ta poli­çe prim­le­ri­ni art­tır­ma­mak ama­cıy­la ağır ve komp­li­kas­yon ihti­ma­li olan,…

Daha Fazla

18 binden fazla adadan oluşan ülke: MALEZYA

Aslın­da Malezya’yı, ​“ada ülke­ler” kate­go­ri­sin­de değer­len­dir­mek çok da man­tık­lı değil… Ancak, ülke­ler konu­sun­da bir araş­tır­ma yap­tı­ğı­nız­da ​“Malezya”nın ​“ada ülke” ola­rak değer­len­di­ril­di­ği­ni göre­cek­si­niz. Bu neden­le şim­di siz­le­re ​“Malezya”yı tanı­ta­lım. 18 bin­den faz­la ada dev­le­ti­nin bir­leş­me­siy­le olu­şan Malez­ya, Güney­do­ğu Asya’da yer alan, doğu ve batı ola­rak iki kara par­ça­sı­na ayrıl­mış, 13 eya­let­ten mey­da­na gelen, ​“seç­me­ce krallık”la yöne­ti­len fede­re bir ülke­dir. 28 mil­yon nüfus­lu Malez­ya hal­kı­nın yüz­de 55’i Malay, yüz­de 25’i Çin­li, yüz­de 10’u Hint­li yüz­de 10’u da diğer etnik köken­li­dir. 13. yüz­yı­la kadar 500 yıl sürey­le, Sri­vi­ca­la Hin­du ve Buddha’cı kral­lı­ğı­nın bir…

Daha Fazla

Segovia

Kas­­­ti­l­­­ya-Leon böl­ge­sin­de, Madrid’in hemen kuze­yin­de­ki küçü­cük bir İspanyol’a, Eres­ma ile Cla­mo­res ırmak­la­rı­nın kesiş­ti­ği Guadar­ra­ma Sıra­dağ­la­rı etek­le­rin­de­ki izo­le tepe­nin üze­rin­de kuru­lan Segovia’ya düşü­rü­yo­ruz yolu­mu­zu bu kez.  Tari­hi mis­tik efsa­ne­ler­le örül­müş, roman­la­ra hika­ye­le­re şiir­le­re öykü­le­re esin olmuş şeh­re… Kel­tik tan­rı­la­rın­dan Brigit’den almış adı­nı, Segob­ri­ga. Ve Segovia’ya dönüş­müş zaman için­de. Verim­li top­rak­lar, yeral­tı kay­nak­la­rı ve özel­lik­le konu­mu dola­yı­sıy­la Antik çağ­lar­dan beri yer­le­şim ala­nı ola­rak kul­la­nıl­mış Sego­via. M.Ö 1076 yılın­da Mısır­lı HER­KÜL ​“Noah’ın toru­nu” tara­fın­dan kurul­du­ğu söy­le­nir Segovia’nın bir efsa­ne­ye göre. Ancak kazı­lar­dan elde edi­len veri­ler­le ilk yer­le­şim­ci­ler ola­rak Neoli­tik dönem­ler­de­ki küçük çift­çi top­lu­luk­la­rı­nın ​“büyük…

Daha Fazla

Varisler sadece estetik sıkıntı mıdır?

Bacak­lar­da orta­ya çıkan ve özel­lik­le kadın­la­rın başı­nın der­di olan varis­ler sade­ce este­tik sıkın­tı mıdır, yok­sa bera­be­rin­de sağ­lık prob­lem­le­ri­ni de geti­rir mi? Kadın­lar­da daha sık görül­se de her iki cin­si de etki­le­ye­bi­lir varis­ler. Bazı mes­lek­ler varis açı­sın­dan yük­sek risk gru­bu­na girer ve sağ­lık çalı­şan­la­rı da bu yük­sek risk­li mes­lek grup­la­rı ara­sın­da­dır. Top­lar damar­la­rın­da­ki pom­pa gücü bacak kas­la­rı­dır. Bu pom­pa­nın % 80’i bal­dır % 20’si uyluk kas­la­rın­dan olu­şur. Bu pom­pa­nın göre­vi bacak­la­ra gel­miş olan kanı ven­ler ara­cı­lı­ğı ile kal­be geri gön­der­mek­tir. Ancak ayak­ta durur­ken kan pom­pa­lan­dık­tan son­ra yer çeki­mi­nin de etki­si ile…

Daha Fazla

Referandum”la ülke geleceği oylanacak!

Refe­ran­dum sonuç­la­rıy­la ülke­miz, yöne­tim­sel anlam­da ya yeni bir yola girecek ya da halen yürür­lük­te olan sis­te­min daha da güç­len­me­si için çaba har­ca­ya­cak…   Ülke­mi­zin içe­ri­sin­de bulun­du­ğu ​“terör sarmalı”nın ve ​“eko­no­mik durgunluk”un her şeyi­mi­zi etki­le­di­ği bu dönem­de, ​“Ana­ya­sa” mad­de­le­rin­de yöne­tim­sel tarz­da yapı­lan deği­şik­ler, TBMM’den geç­ti, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tay­yip Erdo­ğan ​“onay”ladı, ​“referandum”a doğ­ru yol alma­ya baş­la­dık… San­dı­ğa gide­ce­ğiz, hür ira­de­miz­le ​“evet” ya da ​“hayır” diye­ce­ğiz… TBMM’de vekil­le­ri­mi­zin genel­lik­le açık­la­yı­cı bir tutum içe­ri­sin­de olma­ma­la­rı, kadı­nıy­la erke­ğiy­le hem­cins­le­riy­le kav­ga etme­le­ri, bize ​“Tay­van Meclisi”ni hatır­lat­tı… Refe­ran­dum sonuç­la­rıy­la ülke­miz, yöne­tim­sel anlam­da ya yeni bir yola…

Daha Fazla

Çifte vatandaşlık için çıkılan yolculuk: Doğum Turizmi

Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri, Kana­da, Mek­si­ka, Arjan­tin, Bre­zil­ya, Afri­ka Kıta­sın­da Lesot­ho ve Tan­zan­ya, Asya Pasi­fik Böl­ge­sin­de Fiji, Pakis­tan ve Tuva­lu gibi ülke­ler, ana­ya­sa ve vatan­daş­lık yasa­la­rın­da­ki doğum yeri (top­rak esa­sı – ius soli) esa­sı­na bina­en ken­di haki­mi­yet saha­la­rın­da dün­ya­ya gelen her­ke­se doğum anın­dan iti­ba­ren vatan­daş­lık bah­şet­mek­te­dir. Bu ülke­ler ara­sın­da en popü­ler des­ti­nas­yon hiç şüp­he­siz ABD ve Kanada’dır. ABD Göç Araş­tır­ma Merkezi’nin yap­mış oldu­ğu bir araş­tır­ma­ya göre, turis­tik vize ile ülke­ye giriş yapan 40 bin hami­le kadın ülke­de doğum yap­mış­tır. Bunun zin­cir­le­me etki­si bulun­mak­ta­dır; ABD’de ika­met etme­yen, bel­ki de sade­ce o ülkede…

Daha Fazla