Gdansk

GEZİ / OCAK 2014 Gdansk’ın tari­hi 7. yüz­yı­la kadar uza­nır. 1308’de Ger­men­ler soyun­dan gelen Töton Şöval­ye­le­ri ile Prus­ya top­rak­la­rı­na, 1454’te Polon­ya­’­ya, 1793’te yeni­den Prus­ya­’­ya geç­miş dur­muş. Han­sa Ligi’nin Alman­ca­nın yay­gın kul­la­nıl­dı­ğı önem­li liman­la­rın­dan olan bu şehir, I. Dün­ya Sava­şı sonun­da Ver­say (Ver­sa­il­les) Ant­laş­ma­sı­’y­la, 1919’da Polon­ya dene­ti­min­de Mil­let­ler Cemiyeti’ne dev­re­di­le­rek özerk­lik kazan­mış. II. Dün­ya Savaşı’nda ise Nazi­le­rin etnik temiz­li­ğe baş­la­dı­ğı kent­tir bura­sı. Polon­ya­lı Yahu­di­ler­den kaça­bi­len­le­rin kur­tul­du­ğu, kalan­la­rın ise ken­tin hemen dışın­da­ki Stutt­hof Top­la­ma Kampı’nda veya Pias­ni­ca Ormanları’nda acı­ma­sız­ca yok edil­dik­le­ri şehir. Sayı­la­rı çok az olma­sı­na kar­şın 15 saat dire­nen, sonun­da Nazi­ler­ce kurşuna…

Daha Fazla

Bamberg

GEZİ / KASIM-ARA­­­LIK 2013 Alman­ya ne kadar sana­yii ülke­si ola­rak bilin­se de –ki sana­yii ile doğa çok iyi den­ge­len­miş ülke­de– Bav­ye­ra eya­le­tin­de­ki bu şeh­ri görün­ce önyar­gı­la­rı­nı­zı bir daha göz­den geçi­recek ve gez­mek­ten öte yapa­bi­lecek olsa­nız sürek­li yaşa­mak iste­ye­cek­si­niz bu şehir­de. Fran­ken Jura dağ­la­rı etek­le­rin­de­ki Bam­berg için söy­le­ne­bi­le­cek­ler sade­ce dün­ya­ca ünlü Sen­fo­ni orkest­ra­sı ve bira­sı değil; tari­hi, sana­tı uygar­lı­ğı ve uygar­lı­ğa dair her­şe­yi her köşe­sin­de solu­ya­ca­ğı­nız bir şehir oldu­ğu. Bugü­nün en iyi üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da olan gör­kem­li bina­sı ile Bam­berg üni­ver­si­te­si 1647 yılın­da ​“Bav­ye­ra­’­da Aca­de­mia Bam­ber­gen­sis” adıy­la kurul­muş. Şehir­de­ki yaşa­ma dair bütün disiplinlerin…

Daha Fazla

Melaka

GEZİ / EKİM 2013 Kuala Lum­pu­r­’un yak­la­şık 150 kilo­met­re güney­do­ğu­sun­da, Çin­li­ler, Hint­li­ler, Müs­lü­man­lar ve Hris­ti­yan­la­rın iç içe yaşa­dı­ğı nis­pe­ten ufak ama çok eski bir kent. 15. yüz­yıl­da küçü­cük bir balık­çı kasa­ba­sıy­ken, Endo­nez­ya­lı bir pren­sin –Para­me­s­wa­ra (sul­tan) İsken­der Şah– nehir­le deni­zin buluş­tu­ğu yeri görüp bura­yı bir liman şeh­ri­ne dönüş­tür­mek iste­me­si ile baş­lar Male­ka­’­nın mace­ra­sı.  Çin­li, Hint­li, Por­te­kiz­li, Hol­lan­da­lı, İngi­liz, Malay, hep­si­nin ken­di tar­zı­nı yan­sıt­tı­ğı evle­re, göre­nek­le­ri­ni ve kül­tür­le­ri­ni aktar­dık­la­rı res­ta­urant­la­ra rast­lı­yor­su­nuz bir cad­de üze­rin­de ve Çin­li­le­rin özgün mut­fa­ğı­nı, Por­te­kiz­li­le­rin balık spe­si­yal­le­ri­ni yeni jena­ras­yon torun­lar sunu­yor bugün size.  Mela­ka anla­dı­ğım kada­rıy­la bu geniş kül­tür yelpazesini…

Daha Fazla

Tallinn

GEZİ / EYLÜL 2013 Çok uzun yıl­lar işgal altın­da­ki Estonya’nın şirin küçük baş­ken­ti­dir Tal­linn. Avru­pa Bir­li­ği­’­ne geçin­ce hız­lı bir res­to­ras­yon ve reno­vas­yon çalış­ma­sıy­la biri­kim­le­ri­ni alçak­gö­nül­lü bir gör­sel şölen gibi sunu­yor bize. Bağım­sız­lı­ğı­nı 1991 yılın­da Rusya’dan ayrı­la­rak elde etmiş olan bu ken­tin kuru­lu­şu bugün Eston­ya Mec­li­si­’­nin bulun­du­ğu Kated­ral Tepe­si­’n­de, mer­ke­zi oto­ri­te ​“Pis­ko­pos yöne­ti­mi” ile baş­lar. Son­ra soy­lu­lar mec­li­si dev­ral­mış bu yöne­ti­mi. Eski­den sıra­dan Eston­ya­lı­la­r­’ın yaşa­dı­ğı yer ise ​“Eski Kasa­ba” 19. yüz­yı­la kadar Kated­ral Tepe­si­’n­den bağım­sız yöne­ti­li­yor­muş. Çift­çi­le­rin yaşa­dı­ğı bölüm Eski Kasa­ba­’­nın güne­yin­de­ki kır­sal alan. Aslın­da bugün de Tal­linn şehir mer­ke­zi kaba­ca Toom­pea Tepesi…

Daha Fazla