Peñíscola

GEZİ / KASIM 2014 Diyo­rum ki; gezi­mi­zi biraz da tatil modu­na çeke­lim. Geç­mi­şin izle­ri­ni arar­ken Akdeniz’in gece­le­ri, deni­zi, yemek­le­ri de eşlik etsin bize bu kez. Aske­ri bir üs, bir dönem Vatikan’ın karar­ga­hı, nere­dey­se bir ada olan yarı­ma­da, sahi­li ve Hamil­car Bar­ca yani Hannibal’in, Tapı­nak Şoval­ye­le­ri­nin efsa­ne­le­riy­le de öykü­le­şen güzel bir Akde­niz­li­ye gidi­yo­ruz şim­di. Gez­me­ye ve yüz­me­ye.. Peñíscola’ya… Kar­ta­ca­lı­lar, Yunan­lı­lar, Roma­lı­lar, Feni­ke­li­ler, Arap­lar ve Bizans­lı­la­rın tari­hi­ni, kül­tü­rü­nü biçim­le­yen, zen­gin­leş­ti­ren, antik çağ­lar­dan beri var­lı­ğı­nı sür­dü­ren Kastilya’ya bağ­lı bu şirin İspan­yol kasa­ba­sı, Cos­ta del Aza­har (Aza­har) sahi­lin­de. Konu­mu­nun yanı sıra kuşa­tıl­ma­sı ve zap­te­dil­me­si zor…

Daha Fazla

Porto

GEZİ / EKİM 2014 Por­te­ki­z­’in Liz­bo­n­’­dan son­ra ikin­ci büyük şeh­ri POR­TO, Antik bir liman ken­ti, kur­gu­sal karak­ter Harry Potter’ın (J.K. Rov­ling seri­yi yaz­ma­ya baş­la­dı­ğın­da Porto’da yaşa­yan bir İngi­liz­ce öğret­me­niy­di ve 15. yy’da yine bu şehir­de doğ­muş olan Henry-the Navigator’un keşif gezi­le­rin­den ilham almış­tı) doğum yeri olma­sı, tari­hi, este­tik, mima­ri, gör­sel ve kül­tü­rel doku­su bir yana; Port Wine-Douro vadi­sin­de üre­ti­len şarap­la­rı ve ken­di­ne özgü mut­fa­ğı için bile gidi­le­si şeh­re, kariz­ma­tik bir Avrupalı’ya düşü­rü­yo­ruz yolu­mu­zu şimdi.Porto, Rio Douro Nehri’nin Atlan­tik Okyanusu’na dökül­dü­ğü del­ta­ya yer­leş­miş Portekiz’in Lizbon’dan son­ra ikin­ci büyük şeh­ri. Aslın­da biraz da…

Daha Fazla

Girona

GEZİ / EYLÜL 2014 İspan­ya­’­da Bar­ce­lo­na­’­nın kuzey doğu­sun­da­ki ger­çek­ten küçü­cük bir ken­te; Giro­na­’­ya bu kez yol­cu­lu­ğu­muz. Ter, Onyar, Gal­li­gants ve Güell nehir- akar­su­la­rı­nın fizik­sel ve gör­sel ola­rak zen­gin­lik kat­tı­ğı 4 nehir­li yer­leş­ke­ye.. Ya da For­ca Vel­la ve Orta­çağ mahal­le­le­ri ile 2000’den faz­la yılın izi­ni sür­me­ye… Tari­hi­ni bile­me­di­ği­miz eski zaman­lar­da Gerun­da adı veri­len bu böl­ge­nin ilk sakin­le­ri; nehir kıyı­la­rın­da ve dağı­nık yaşa­yan İber­ya­lı­lar, yani yer­li­ler. Son­ra bir­çok ege­me­nin kont­ro­lü­ne geç­miş bura­sı. Roma­lı­lar, Vizi­got­lar ​“Cer­men kabi­le­si Got­la­rın kolu”, Moors yani Mag­ri­bi diye adlan­dı­rı­lan kuzey batı Afri­ka­lı­lar, Fran­sız­lar… Biraz daha yakın­dan bak­mak ister­sek; 785’te…

Daha Fazla

Nürnberg

GEZİ / AĞUS­TOS 2014 Sade­ce siya­si tari­hi ile değil, sanat, kül­tür, tica­ret, mima­ri anlam­da da kurul­du­ğu gün­den bu güne insa­na ve insan­lı­ğa dair önem­li izler bıra­kan şehir. Hitler’in çok sev­di­ği, ama savaş sonun­da ken­di­si­nin de par­ti­si­nin de yar­gı­lan­dı­ğı şehir… Müt­te­fik Hava Kuv­vet­le­ri tara­fın­dan 2 Ocak 1945 tari­hin­de yak­la­şık yüz­de 90’ı yer­le bir edi­len ama savaş­tan son­ra­ki 20 yıl için­de hız­lı bir res­to­ras­yon — renö­vas­yon­la yeni­den hayat bulup eski gör­ke­mi­ne kavu­şan Nürnberg’e düşü­rü­yo­ruz yolu­mu­zu bu ay. Ken­di tari­hi­ni yazar­ken, hukuk­ta da tarih yazan şeh­re.. Sige­na adın­da bir köle­nin ser­best bıra­kıl­ma­sı için imza­lan­mış 16 Tem­muz 1050

Daha Fazla

St. Sebastian

GEZİ / TEM­MUZ 2014 Bask böl­ge­si­nin çok fark­lı bir ren­gi­ne bu kez yol­cu­lu­ğu­muz… İspan­ya­’­nın kuzey doğu ucun­da­ki manas­tır yer­leş­ke­si; bali­na peşin­de okya­nus aşan deniz­ci­le­rin, Fran­co dik­ta­tör­lü­ğü­ne mey­dan oku­yan özgür­lük­çü­le­rin şeh­ri­ne… Uru­mea neh­ri ağzın­da 3 tepe üze­ri­ne kurul­muş Donos­ti­a’­ya… Ve aslın­da dün­ya­nın lez­zet mer­ke­zi­ne… Her ne kadar sevim­li bir turizm mer­ke­zi, say­fi­ye şeh­ri gibi görün­se de doku­su­nu iyi­ce kav­ra­dı­ğı­nız­da; özgün, direnç­li, ken­di­si gibi olan ve Bask ruhu­nu, o ​“özgü­rüm ben” duru­şu­nu his­set­me­mek müm­kün değil bura­da. Tüm Bask böl­ge­si gibi san­ki biraz da İspan­yol değil, çok daha faz­la bir şey…  Seya­ha­ti­ni­zi şeh­rin kül­tür ajandasına…

Daha Fazla

Yogyakarta

GEZİ / HAZİ­RAN 2014 Yolu­mu­zu bu kez de biraz uzak­la­ra, Güney­do­ğu Asya’daki bir ada­lar dev­le­ti­ne düşü­re­lim iste­dik. Endonezya’nın beni en çok etki­le­yen şeh­ri Yogyakarta’ya… Bir çok eği­tim kuru­mu­na sahip oldu­ğu için ​“üni­ver­si­te­li” diye bili­nen ama en çok tapı­nak­la­rıy­la ünlü şeh­ri­ne… Tabii ister­se­niz… Tüm insan hak­la­rı evren­sel­dir ve tüm insan­lar hür, hay­si­yet ve hak­lar bakı­mın­dan eşit doğar­lar. Cin­sel yöne­lim­ler ve cin­si­yet kim­lik­le­ri de bu bağ­lam­da dev­let­le­rin güven­ce­si altın­da­dır.” İçe­ri­ği yak­la­şık ola­rak bu çer­çe­ve­de, Türkiye’nin de hem yazı­lı­mın­da hem altın­da imza­sı bulu­nan ulus­la­ra­ra­sı bu anlaş­ma 2006 yılın­da Endo­nez­ya Yog­ya­kar­ta, Gad­jah Mada Üniversitesi’nde gerçekleşen…

Daha Fazla

Üsküp

GEZİ / MAYIS 2014 M. Ö. 4000’lerde var­lı­ğın­dan bah­se­di­len bir şeh­re bugün­kü yol­cu­lu­ğu­muz. Yakın tari­he kadar isti­la­lar altın­da yaşa­yan Üsküp’e… Ancak 1991’de Yugoslavya’dan ayrı­şa­rak kuru­lan yeni, daha çok genç bir dev­let olan Makedonya’nın baş­ken­ti olan şeh­re. 2001’de baş­la­yan iç savaş­tan da nasi­bi­ni alan şeh­re… Bu coğ­raf­ya­ya zaman zaman hakim olan bütün güç­le­rin sıra­sıy­la ege­men­li­ği­ne giren, bu savaş­lar, yan­gın­lar ve sonun­cu­su sanı­rım 1963’teki dep­rem­le de çok hasar gör­müş yor­gun bir ken­ti dola­şa­ca­ğız sizin­le. Bil­di­ğim kada­rıy­la Mani­sa ile de kar­deş kent. M. S. 1. yüz­yı­lın baş­la­rın­da Roma’lıların ege­men­li­ği altın­da iken Scu­pi – Skopje –…

Daha Fazla

Trier

GEZİ / NİSAN 2014 Karl Marks’ın doğ­du­ğu, için­den nehir geçen bir şehir daha. Milat­tan Önce 15’lere daya­nan geç­mi­şiy­le bir Alman kla­si­ği… Tari­hi bir yol­cu­lu­ğa hazır­lan­mak ve geç­mi­şin tadı­nı, doku­su­nu duyum­sa­mak isti­yor­sa­nız Rhe­­i­n­­­land-Pfalz Eyaleti’nde Alma­n­­­ya-Lük­­­se­m­­­burg sını­rın­da Mosel Neh­ri vadi­sin­de­ki bu küçü­cük Orta Avru­pa şeh­ri­ne yolu­nu­zu düşür­me­li­si­niz. Bizim ziya­re­ti­miz bir fes­ti­val­le çakış­tı. Şeh­ri renk­li yapan bu güzel tesa­düf müy­dü, orta­ça­ğın büyü­sü mü, yok­sa içti­ği­miz yerel şarap­lar mı bil­mi­yo­rum ama biraz mat­bu tari­hin ara­sı­na gör­sel izle­nim­ler de kata­rak bu kez sizin­le çıkı­yo­ruz yola bu şehir­de. M.Ö. 15 yılın­da Roma İmpa­ra­to­ru Augus­tus tara­fın­dan kuru­lan ve…

Daha Fazla

Malta

GEZİ / MART 2014 Gozo ve Comi­no ile takım oluş­tu­ran ada­lar gru­bu­nun büyü­ğü, bizim bel­le­ği­miz­de başa­rı­sız Mal­ta Kuşat­ma­sı ve Mal­ta Mah­ke­me­si ile yer etmiş şovel­ye­ler ülke­si… Akde­niz­de­ki stra­te­jik konu­mun­dan dola­yı Malta’nın M.Ö. 4000 ‑Neoli­tik dönem­den baş­la­yan tari­hi, sayı­sız uygar­lı­ğın teh­di­ti isti­la­la­rı ve haki­mi­ye­tiy­le dolu. Bugün İngi­liz­ce­nin yanı sıra kul­lan­dık­la­rı Fran­sız­ca, İtal­yan­ca, Arap­ça karı­şı­mı olan Mal­ta­ca dili de bu süreç­le­rin mira­sı gibi. Sıra­sıy­la Feni­ke­li­ler, Kar­ta­ca­lı­lar, Roma­lı­lar, Arap­lar, Nor­man­lar, Fran­sız­lar ve en son İngi­liz­ler M.Ö. 800’lü yıl­lar­dan iti­ba­ren Malta’nın tari­hi­ni yazar­lar­ken Osma­nı­lı­da ​“Kanu­ni Sul­tan Süley­man”, donan­ma­sı ile 1565 yılın­da bu ada­lar gru­bun­da şan­sı­nı denemiş…

Daha Fazla

Herculaneum

GEZİ / ŞUBAT 2014 İtal­ya yarı­ma­da­sı­nın Cam­pa­nia Böl­ge­sin­de dola­şa­ca­ğız bu kez. Napo­li­’­nin güney­do­ğu­sun­da, Napo­li kör­fe­zin­de­ki bir haya­let şeh­re baka­ca­ğız kül­le­rin, lav­la­rın ara­sın­dan. M.S. 79 Ağus­to­s­’u­nun 24. günü Sta­bi­ae ve Pom­pe­ii ile bir­lik­te yok olan antik Roma şeh­ri Her­ku­la­ne­um­’a.… Yaşa­ma sana­tı­nı çağı­nın çok öte­si­ne taşı­mış olan ölü ken­te. Aris­to­’­nun öğren­ci­si The­oph­ras­tos M.Ö. 314 yılın­da bu şehir­den bah­se­der. Onun yazı­la­rın­da bu şehir için kul­lan­dı­ğı isim Herak­le­i­on. Antik şeh­rin M.Ö. 8. yüz­yıl­da ​“Oscan” kavi­mi tara­fın­dan kurul­du­ğu tah­min edil­mek­te. Son­ra­dan şehir Etrüks uygar­lı­ğı kont­ro­lü altı­na gir­miş ve daha son­ra Sam­nit­ler bura­yı ida­re­le­ri­ne almış­lar. Antik Roma­’­nın eline…

Daha Fazla