Kopenhag

GEZİ / TEM­MUZ 2016 Tüc­car­lar Lima­nı ya da bisik­let­ler ve kanal­lar cen­ne­ti.. En güzel Dani­mar­ka­lı… En yaşa­nı­la­sı şehir… İns­anı, doğa­sı, kül­tü­rü, şehir­ci­lik anla­mın­da­ki tüm dona­nım­la­rı ile müt­hiş ve bil­di­ği­miz dün­ya­da yaşa­na­sı en güzel şehir­ler­den biri­ne, Kopenhag’a düşü­rü­yo­ruz yolu­mu­zu bu kez de. Sana­tın ve sanat­çı­la­rın doku­nuş­la­rı­nı da her yer­de göre­ce­ği­niz, his­se­de­ce­ği­niz bu eski Viking şeh­ri; ger­çek­ten çok alım­lı ve çok masal­sı… O kadar da akıl­lı.. Kri­ter­le­ri ile de muh­te­şem aslın­da ama keş­ke biraz da olsa bu işin sami­mi­ye­ti­ne ina­na­bil­sem. Ney­se… Her zaman­ki gibi tari­hi­ne kısa­ca baka­lım biz şeh­rin, şeh­ri tari­hiy­le tanı­ya­lım. Bura­sı için…

Daha Fazla

Bratislava

GEZİ / HAZİ­R­AN 2016 Slovakya’nın hep ken­di dina­mik­le­ri ile ve hep ken­di koşul­la­rın­da nefes almış baş­şeh­ri… Biraz küs­kün, biraz mah­zun. Bel­ki de Nazi’lerle yap­tık­la­rı anlaş­ma­lar­dan ve Yahu­di kıyı­mın­da oyna­dık­la­rı rol­den hemen son­ra faşizm­den komü­niz­me hız­lı geçiş, ya da her ney­se nede­ni… Yani biraz daha yakın­dan bakı­la­sı. Aslın­da uğra­mak­tan öte, gidi­le­si görü­le­si bir yer diye düşü­ne­rek Bratislava’ya düşür­dük yolu­mu­zu bu kez de… Bize ne anla­ta­cak şehir diye büyük bir merak­la üste­lik. Önce­lik­le tari­hi­ne bir göz ata­ca­ğız ve son­ra o tari­hin bugün­le­re nasıl taşın­dı­ğı­na… Arke­olo­jik veri­ler­den yola çıka­rak, M.Ö. 5000’lere, Neoli­tik çağ­la­ra dayanan…

Daha Fazla

Viyana

GEZİ / MAYIS 2016 Avusturya’ya; geş­mi­şi­nin kar­ma­şa­sı­nı dev­şi­rip bir yana koy­muş, sakin­li­ğin, din­gin­li­ğin ağır­lı­ğın­da telaş­sız, nere­dey­se devi­nim­siz ve ama kül­tü­rün ve sana­tın rit­miy­le renk­le­nen, UNES­CO Dün­ya Mira­sı lis­te­sin­de de yeri­ni almış olan Viyana’ya, Avru­pa sana­tı­nın baş­ken­ti­ne düşü­rü­yo­ruz yolu­mu­zu bu kez. Yıl­lar­ca Avrupa’nın en yaşa­na­sı şeh­ri ola­rak seçi­len, aris­tok­ra­si­nin sokak­la­ra kadar yan­sı­dı­ğı, iki kez; özel­lik­le ikin­ci Osman­lı kuşat­ma­sı son­ra­sın­da günü­mü­ze kadar gelen kru­va­san, kah­ve, direnç ve kor­ku ile har­man­la­nan hika­ye­ler, öykü­ler bıra­ka­rak kapı­sın­dan dön­dü­ğü­müz Viyana’dayız. 1665 yılın­da Evli­ya Çele­bi seya­ha­tin­den son­ra sokak­la­rı­nın temiz­li­ği ile övmüş şeh­ri, şim­di biz de bu övü­le­si şeh­rin bize…

Daha Fazla

Strasbourg

GEZİ / NİS­AN 2016 Geç­mi­şi­ni bugü­ne taşır­ken geç­mi­şi ile oldu­ğu kadar bugü­nü ile de yüz­le­şen, ken­di­siy­le barı­şık mut­lu bir küçük şeh­re gidi­yo­ruz bu kez. Bel­ki de insan-doğa-mima­­­ri­­­de göz­lem­le­ye­ce­ği­miz uzlaş­mış kül­tü­rü nede­niy­le ​“Capi­tal of a recon­ci­led Euro­pe” diye anı­lır olmuş Stras­bo­urg… Alman­ya ve Fransa’nın ara­sın­da her el değiş­ti­riş­te yeni­den biçim­le­nen küçük ama çok değer­li bir mücev­he­re yol­cu­lu­ğu­muz. Yakın tari­hi bilin­di­ği için kısa­ca ilk zaman­la­ra şöy­le bir bakıp hatır­la­ya­lım, geri­si­ni zaten şehir anla­ta­cak bize ken­di dilin­de. Yer­le­şik bir site oldu­ğu­na dair ilk bulun­tu­lar M.Ö. 1300’lere dayan­sa da şehir­leş­me süre­ci M.Ö. 3. yüz­yıl­da Argen­to­ra­te adı altında…

Daha Fazla

Jakarta

GEZİ / MART 2016 Müs­lü­man­la­rın en yoğun ola­rak yaşa­dı­ğı ve özel­lik­le son dönem­de radi­kal isla­mın terö­rü­ne sık­lık­la hedef olan bir Uzak­do­ğu­lu­ya, ada­lar ülke­si Endonezya’nın baş­ken­ti Jakarta’ya düşü­re­lim yolu­mu­zu bu kez. Ken­di ter­cih­le­ri­miz­le ken­di ülke­miz­de yarat­tı­ğı­mız terör, iç savaş ve aslın­da fiilen için­de oldu­ğu­muz Suri­ye ile savaş gözö­nü­ne alın­dı­ğın­da Türkiye’de kal­mak­tan daha teh­li­ke­li değil bu yol­cu­luk. Bu yüz­den rahat ola­bi­lir ve gezi­nin ama­cı­na odak­la­na­bi­lir­si­niz. 17.500 küsür ada­dan olu­şan (çoğu sade­ce ende­mik bit­ki örtü­sü­ne sahip kaya­lık­lar diye daha önce­ki bir yazım­da belirt­miş­tim) Endonezya’nın 5. büyük ve nere­dey­se dün­ya­nın da en kala­ba­lık ada­sı Java. Ve…

Daha Fazla

Bremen

GEZİ / ŞUBAT 2016 Çocuk­lu­ğu­mu­zu zen­gin­leş­ti­ren masal­lar­dan biri­dir Grimm kar­deş­le­rin Bre­men Mızı­ka­cı­la­rı; ya da en azın­dan benim için öyley­di. Hani kötü­cül sahip­le­rin­den kaçıp ken­di­le­ri­ne müzis­yen­lik yapa­rak yeni yuva ara­yan bir eşek, köpek, kedi ve horo­zun; bir­bir­le­riy­le kesi­şen yol hika­ye­si anla­tı­lır. İşte bu masa­lın da öykü­nül­dü­ğü masal şeh­ri­ne, masal kadar güzel şeh­re düşü­rü­yo­ruz yolu­mu­zu.… Güzel İzmir’in de kar­deş ken­ti­ne… Ve daha da önem­li­si Hitler’in hiç seçim kaza­na­ma­dı­ğı yer­leş­ke­ye. Dün­ya­ya açı­lan kapı­sı Bre­mer­ha­ven lima­nı ile siya­si ve özel­lik­le tica­ri haya­tı­nı akta­ran bu şeh­ri ister lima­nın­dan ister yol­la­rın­dan her nere­sin­den yaka­lar­sak yaka­la­mış olalım;…

Daha Fazla

Cordoba

GEZİ / OCAK 2016 Ner­dey­se M.Ö 300.000’lerden, Alt Pale­oli­tik ve Pale­oli­tik çağ­lar­dan günü­mü­ze; büyük küçük tarih lite­ra­tü­rün­de adı geçen bir­çok mede­ni­ye­tin ayak izle­ri­ni taşı­yan bir yer­leş­ke­ye düşü­rü­yo­ruz yolu­mu­zu bu kez. İspanya’ya. İber yarı­ma­da­sı­nın, Endülüs’ün doğur­gan top­ra­ğı Cordoba’ya… Her ne kadar Roma­lı­lar tara­fın­dan kurul­du­ğu iddia edil­se de; alın­tı­la­nan tarih­sel refe­rans­la­ra bak­tı­ğı­mız­da muh­te­me­len ​‘Kart-UBA’, ​“Juba Şeh­ri” adı altın­da More­na dağ­la­rı­nın ete­ğin­de, Guada­l­qu­ivir neh­ri­nin kıyı­sın­da kurul­muş, aslın­da küçük bir Kar­ta­ca yer­leş­ke­si bura­sı. Moors­lar, Vizi­got­lar, Roma­lı­lar der­ken; Mağ­ri­bi­le­rin yani Eme­vi­le­rin de haki­mi­ye­tiy­le biçim­le­nen kül­tür ve mima­ri­siy­le 1984’ten bu yana da UNES­CO Dün­ya Kül­tür Mira­sı­na katılmış…

Daha Fazla

Malmö

GEZİ / ARA­LIK 2015 Mal­mö; Skå­ne böl­ge­si­nin yöne­tim mer­ke­zi ve İsveç’in üçün­cü büyük ken­ti. Ama siz üçün­cü büyük ken­ti dedi­ği­mi­ze bak­ma­yın, bil­di­ği­niz gibi büyük­lük de göre­ce­li.. İst­er geçer­ken uğra­ya­bi­le­ce­ği­niz, ister yolu­nu­zu bile iste­ye düşü­re­bi­le­ce­ği­niz ve ama her durum­da yüzü­nüz­de bir tebes­süm­le ayrı­la­ca­ğı­nız küçü­cük bir yer­leş­ke bura­sı. Hele ki Ağus­tos ayı­nın son haf­ta­sı bura­lar­da ise­niz; göre­cek­si­niz ki şeh­rin tama­mı ken­di­ni­ze müzik ziya­fe­ti çeke­bi­le­ce­ği­niz bir açık hava kon­ser salo­nu gibi ve her taraf­ta ilgi­ni­zi çekecek workshoplar/gösteriler/sergilerle renk­le­nen bir dün­ya. Eğer biraz derin­le­me­si­ne ilgi­le­nir­se­niz; tari­hi de, coğ­raf­ya­sı da, mima­ri­si de sor­gu­la­na­bi­lir tür­den. Çok fazla…

Daha Fazla

Nessebar

GEZİ / KASIM 2015 Yolu­mu­zu bu kez olduk­ça yakın­la­ra; hemen yanı­ba­şı­mız­da­ki kom­şu­ya düşü­rü­yo­ruz. Tari­hi­mi­zin, kül­tü­rü­mü­zün ve coğ­raf­ya­mı­zın kesiş­ti­ği Bul­ga­ris­ta­n­’a. Kuzey­Ba­tı kom­şu­mu­za..  Bul­ga­ris­ta­n­’ın Kara­de­niz kıyı­sın­da­ki tarih, doğa ve doğal­lı­ğın çem­be­rin­de küçü­cük bir sahil kasa­ba­sı NES­SE­BAR. Tabii bu sizin nere­ye ve nasıl bak­tı­ğı­nız­la ilin­ti­li olsa da ben gör­dü­ğüm­de gör­dük­le­ri­me ina­na­ma­dım bu kasa­ba­da. Sıra­dan bir bakı­şın bir­kaç saat­te tat­min ola­ca­ğı bu yer­de ben daha faz­la zama­nım ola­ma­dı­ğı için hayıf­lan­dım. Tari­hi ve doğa­yı sevi­yor­sa­nız bura­yı siz de ben­ce çok seve­cek­si­niz. Avru­pa­’­da­ki en eski yer­leş­ke­ler­den Nes­se­bar. Ve 1983 yılın­dan bu yana UNES­CO Dün­ya Kül­tür Mira­sı listesinde…

Daha Fazla

Romantik Yol – Son

GEZİ / EKİM 2015 Rot­hen­burg ob der Tauber’de ayrıl­mış­tık siz­den, aynı rota­da ve ama rota­nın son eta­bın­da görüş­mek üze­re diye­rek. Rothenburg’un hemen kuzey batı­sın­da­ki Creglingen’e; Tauber vadi­sin­de­ki üzüm bağ­la­rı ve şara­pev­le­riy­le göze ve dama­ğa, müze­le­ri ile de bil­gi dağar­cı­ğı­mı­za kat­kı­lı yine küçük bir yer­leş­ke­ye çevi­ri­yo­ruz yüzü­mü­zü. Yer­li tari­hi çok daha geç­mi­şe, 11. yüz­yı­la kadar gidi­yor olsa da; kayıt­lı tarih 14. yüz­yıl­da baş­lı­yor bura­nın. Antik Kelt Duvar­la­rı ve Kale Hara­be­le­ri, yürü­yüş yol­la­rı­nın yanı sıra oyma suna­ğıy­la öne çıkan Herr­gotts­kirc­he yani ​“Tan­rı­nın kili­se­si” ile Orta­ça­ğın özgün örnek­le­rin­den biri bura­sı. Mer­kez­de­ki Yahu­di müze­si ve…

Daha Fazla