Hücre 211

Yeni işe alı­nan bir gar­di­yan hayat­ta kala­bil­mek için bir mah­ku­ma dönüş­mek zorun­da kalır. Hüc­re 211 yönet­men­li­ği­ni Dani­el Monzón’un üst­len­di­ği, Fran­cis­co Pérez Gandul’un aynı isim­li roma­nın­dan uyar­lan­mış 2009 yapı­mı bir İsp­any­ol fil­mi. Fil­min baş­rol­le­rin­de Alber­to Ammann ve Luis Tosar’ı izli­yo­ruz. Juan Oli­ver (Alber­to Ammann) hapis­ha­ne­de gar­di­yan ola­rak işe baş­la­ya­cak­tır ve iyi bir izle­nim bırak­mak için bir gün önce­den hapis­ha­ne­ye gider. Gar­di­yan­lar Juan’a hapis­ha­ne­yi gez­dir­dik­le­ri sıra­da bir kaza sonu­cu Juan başı­na aldı­ğı bir dar­be­nin etki­siy­le bayı­lır. Gar­di­yan­lar, Juan’ı hemen yakın­da­ki boş olan bir hüc­re­ye taşır­lar, 211 numa­ra­lı hüc­re­ye. Dok­to­run gel­me­si­ni bek­ler­ler­ken hapishanede…

Daha Fazla

Night On Earth: Beş Şehir Beş Taksi Bir Gece

Night On Earth’te Jim Jar­musch bize aynı gece­de, beş fark­lı şehir­de geçen beş fark­lı hika­ye anla­tı­yor  Night on Earth Jim Jar­musch tara­fın­dan yazıl­mış ve yöne­til­miş 1991 yapı­mı bir film. Aynı gece­de, beş fark­lı şehir­de bir tak­si­nin için­de geçen beş kısa hika­ye­yi anla­tan fil­min senar­yo­su­nu Jar­musch yak­la­şık sekiz gün­de yaz­mış. Bu beş şehir Los Ange­les, New York, Paris, Roma ve Hel­sin­ki; Jarmusch’un bu beş şeh­ri seç­me­si­nin altın­da­ki en büyük sebep ise bera­ber çalış­mak iste­di­ği oyun­cu­lar olmuş. Fil­min müzik­le­ri ise Jarmusch’un sık sık çalış­tı­ğı isim­ler­den biri olan Tom Waits tara­fın­dan yapıl­mış. Los…

Daha Fazla

Moonlight (*) : Mavi ve Siyah

Ay ışı­ğın­da siyah çocuk­lar mavi görü­nür­ler” Moon­light, yönet­me­ni Barry Jen­kins tara­fın­dan Tarell Alvin McCraney’nin In Moon­light Black Boys Look Blue(**) adlı oyu­nun­dan senar­yo­ya uyar­lan­mış bir film. 74. Altın Küre Ödüllerin’de dra­ma türün­de en iyi film ödü­lü­nü kaza­nan Moon­light; en iyi film, en iyi yönet­men ve en iyi uyar­la­ma dahil sekiz dal­da Oscar’a aday gös­te­ril­di. Siyah­la­rın mer­ke­zin­de oldu­ğu anla­tım­la­rı dahi bul­mak zor­ken, siyah LGB­TIQ birey­le­rin mer­ke­zin­de oldu­ğu anla­tım­lar­la kar­şı­laş­mak çok daha zor ve Moon­light bun­lar­dan biri. Film, Miami’de uyuş­tu­ru­cu bağım­lı­sı anne­siy­le yaşa­yan Chiron’un büyü­me ve ken­di­ni keş­fet­me hika­ye­si, ve bu hika­ye­yi Chiron’un…

Daha Fazla

Fruitvale Station: Oscar Grant’in Son 24 Saati

Genç yönet­men Ryan Coog­ler, ırk­çı­lık ve ayrım­cı­lık teme­li üze­ri­ne kurul­muş olan ada­let sis­te­mi­nin kor­kunç sonuç­la­rı­nı Oscar Grant’in hika­ye­si­ni bir ayna­ya çevi­re­rek yüzü­nü­ze vuru­yor.   Fru­it­va­le Sta­ti­on (2013) Ryan Coogler’ın yazıp yönet­ti­ği ilk uzun met­raj­lı film. Film­de 2009 yılın­da Oakland’da Fru­it­va­le İstasyonu’nda bir polis memu­ru tara­fın­dan yüzü yere dönük bir şekil­de kelep­çe­len­miş­ken öldü­rü­len Oscar Grant’in son 24 saati­ni izli­yo­ruz. Oscar, haya­tı­nı düze­ne sok­ma­ya çaba­la­yan 22 yaşın­da Afro­ame­ri­ka­lı bir genç. Yeni yıl ari­fe­sin­de aile­siy­le, sev­gi­li­siy­le, kızıy­la ve arka­daş­la­rıy­la yaşa­dık­la­rı­na, işi­ni geri alma çaba­sı­na, yani kısa­ca bir gün­lü­ğü­ne Oscar’ın haya­tı­na ortak olu­yo­ruz. Günün…

Daha Fazla

Oh Boy”: Berlin’de Bir Fincan Kahvenin Peşinde

Oh Boy” hayat­la­rıy­la ne yapa­cak­la­rı­nı bil­me­yen­le­rin fil­mi Alman yönet­men Jan-Ole Gerster’in ilk uzun met­raj­lı fil­mi ​“Oh Boy”, 2013 Alman Film Ödülleri’nde en iyi film, en iyi senar­yo, en iyi yönet­men de dahil olmak üze­re altı dal­da ödül kazan­dı. Tom Schil­ling tara­fın­dan can­lan­dı­rı­lan fil­min ana karak­te­ri Niko Fisc­her yir­mi­li yaş­lar­da, haya­tıy­la ne yap­mak iste­di­ği­ni bil­me­yen ve bugü­ne kadar baş­la­dı­ğı her şeyi yarım bırak­mış biri­dir. Üni­ver­si­te­yi iki yıl önce bırak­ma­sı­na rağ­men, bunu okul mas­raf­la­rı için para gön­de­ren baba­sı­na söy­le­me­miş ve hiç­bir şey yap­ma­dan o paray­la yaşa­mı­nı sür­dür­mek­te­dir. Ta ki baba­sı oku­lu bıraktığını…

Daha Fazla

13th: Bir Değişikle Kölelikten Mahkumluğa

Yönet­men­li­ği­ni, Selma(2014)’nın da yönet­me­ni olan, Ava DuVernay’in yap­tı­ğı bel­ge­sel 13th 7 Ekim 2016’da Netflix’te dün­ya çapın­da yayın­lan­ma­ya baş­la­dı. ​“13th” adı­nı 1865 yılın­da ABD ana­ya­sa­sın­da yapı­lan köle­li­ği sona erdi­ren 13. Değişiklik’ten alı­yor: ​“Bir­le­şik Dev­let­ler­de veya Bir­le­şik Dev­let­ler yet­ki­si altın­da­ki yer­ler­de, hak ede­rek mah­kûm edil­miş kişi­nin ceza­sı kar­şı­lı­ğı olma dışın­da, köle­lik veya zor­la çalış­tı­rıl­ma uygu­lan­ma­ya­cak­tır.1 ” Bu deği­şik­lik­te­ki ​“hak ede­rek mah­kûm edil­miş kişi­nin ceza­sı kar­şı­lı­ğı olma dışın­da” hük­mü bir yasal boş­luk sağ­lı­yor. Ava DuVer­nay de bel­ge­se­lin­de bu yasal boş­lu­ğun, 1865’ten günü­mü­ze, nasıl siyah­la­rı hap­se­de­rek beda­va iş gücü için kul­lan­ma ama­cıy­la suis­ti­mal edildiğini…

Daha Fazla

Y Tu Mamá También: Cennetin Ağzı’na Yolculuk

Aka­de­mi Ödül­lü Mek­si­ka­lı yönet­men Alfon­so Cuarón’un yönet­ti­ği ​“Y Tu Mamá Tam­bi­én” iki gen­cin yetiş­kin­li­ğe geçi­şi­ni konu alan sıra dışı bir yol hika­ye­si. 2001yılında viz­yo­na giren fil­min senar­yo­su­nu yazan­lar da Alfon­so Cuar­ón ve kar­de­şi Car­los Cuar­ón. Film­de günü­mü­zün tanın­mış oyun­cu­la­rı Gael Gar­cia Bernal’i ve Diego ́ Luna’yı Meksika’da genç­lik­le­ri­nin doru­ğun­da yaşa­yan iki yakın arka­daş Julio (Ber­nal) ve Tenoch (Luna) rol­le­rin­de izli­yo­ruz. İki arka­daş fark­lı sınıf­la­ra men­sup aile­ler­den geli­yor­lar. Tenoch’un aile­si Meksika’nın elit kesi­min­den ve sür­dür­dük­le­ri hayat orta sını­fa men­sup bir aile­den gelen Julio’nunkinden olduk­ça fark­lı. Bu sınıf fark­lı­lı­ğı baş­lar­da fil­min ana…

Daha Fazla

GÜEROS: Bir Meksiko Filmi

SİN­EMA / EYLÜL 2016 2014 yılın­da viz­yo­na giren Güeros için­de geç­ti­ği şehir olan Meksiko’ya da son dere­ce uygun kaotik, zen­gin, eğlen­ce­li ve zeki­ce işlen­miş bir hika­ye anla­tı­yor.  Fil­min adı ​“Güeros” İspanyolca’da açık ten­li kişi­ler için kul­la­nı­lan argo bir söz­cük, ancak Meksika’da çoğun­luk­la ​“üst sınıf” ile eş anlam­lı ola­rak da kul­la­nı­lı­yor. Yönet­men Ruiz­pa­la­ci­os, film boyun­ca bu keli­mey­le oyna­ya­rak Mek­si­ka top­lu­mun­da­ki sınıf­sal ayrım­la­ra ve ırk­çı­lı­ğa zeki­ce doku­nuş­lar­da bulu­nu­yor. Film, Latin Amerika’nın en büyük üni­ver­si­te­si Uni­ver­si­dad Naci­onal Aut­ó­no­ma de México’da1 1999 yılın­da baş­la­yan ve 292 gün süren öğren­ci boy­ko­tu döne­min­de geçi­yor. Fil­min mer­ke­zin­de boykottan…

Daha Fazla

Donnie Darko’da postmodernizm

SİN­EMA / AĞUS­TOS 2016 Ric­hard Kelly’nin yazıp yönet­ti­ği Don­nie Dar­ko kısa süre­de kült film­le­ri ara­sın­da yeri­ni aldı. Yönet­me­ni­nin ilk uzun met­ra­jı olan fil­min ilk gös­te­ri­mi 2001 Sun­dan­ce Film Festivali’nde yapıl­dı. Film 1988 yılın­da geçi­yor ve Don­nie Dar­ko adın­da bir lise öğren­ci­si­nin Frank isim­li tav­şan kos­tüm­lü bir ada­mı gör­me­ye baş­la­ma­sı­nın ardın­dan yaşa­dı­ğı olay­la­rı konu alı­yor. ​“Tav­şan kos­tüm­lü adam” film­de seyir­ci­ye tuhaf gele­bi­lecek şey­ler­den yal­nız­ca ilki, ve fil­min de kuş­ku­suz en çar­pı­cı, en akıl­da kalan, en çok alın­tı­la­nan diya­log­la­rın­dan biri bu kos­tüm­le ilgi­li: Don­nie fil­min bir sah­ne­sin­de Frank’e ​“Neden o aptal tav­şan kostümünü…

Daha Fazla

Jarle Klepp’in gençliğiyle imtihanı: Mannen Som Elsket Yngve1

TEM­MUZ 2016 Man­nen Som Els­ket Yng­ve” Nor­veç­li yazar Tore Renberg’in aynı adlı roma­nın­dan uyar­lan­mış müzik­le­ri, sade­li­ği ve ger­çek­çi­li­ği ile dik­kat çeken bir genç­lik fil­mi Tamam. Bura­sı Avru­pa ya da Rus­ya değil. Savaş­ta veya terör teh­di­di altın­da da değil. Hiç kim­se­nin iPod’u yok. Cep tele­fon­la­rı, inter­net… Bütün bun­lar sade­ce bilim kur­gu. Yıl 1989. Buna Avru­pa Eko­no­mik Top­lu­lu­ğu deni­yor ve ben bun­dan nef­ret edi­yo­rum. Buna Sov­yet­ler Bir­li­ği deni­yor, Soğuk Savaş ve Mag­gie Thatc­her deni­yor… Pet­ro­lü keş­fet­tik ve artık zen­gi­niz. İns­anl­ar bura­da pem­be ceket­le­ri ve per­ma­lı saç­la­rıy­la yürü­yor­lar ve ber­bat bir müzik din­li­yor­lar. … Ben bunu…

Daha Fazla