Yaz hazırlıklarının artçı şokları yeteri kadar dikkate alınıyor mu?

Yaz gel­di­ğin­de her­kes bir hazır­lık içi­ne girer. Bu hazır­lık sade­ce kıya­fet­ler­le ve evde yapı­lan ufak deği­şik­lik­ler­le sınır­lı değil­dir. İns­anl­ar yazın daha zayıf, daha narin ve daha çeki­ci görün­mek ister­ler ve bunu başa­ra­bil­mek adı­na bir yıl boyun­ca yap­ma­dık­la­rı­nı kısa bir süre içi­ne sığ­dır­mak ister­ler. Şok diyet­ler­le zayıf­la­ma­ya çalı­şır­lar. Daha iyi görün­mek adı­na solar­yum salon­la­rı­na gidip hız­lı­ca cilt­le­ri­ne renk ver­me­ye çalı­şır­lar. Oysa bunu yapan­lar, bu şok hare­ket­ler­le vücut­la­rı­na nasıl zarar ver­dik­le­ri­ni bil­mez­ler ve bun­la­rı bir dep­rem gibi görür­sek art­çı şok­la­rın­dan da haber­dar değil­ler­dir. Hız­la kilo ver­mek ama­cı ile yapı­lan şok diyet­ler başlangıçta…

Daha Fazla

Zamana meydan okumak mümkün mü?

İns­an­ın orta­la­ma yaşam süre­si her geçen on yıl daha uzu­yor. Yakın gele­cek­te bir insa­nın 90’lı yaş­la­ra kadar yaşa­ya­bi­le­ce­ği öngö­rü­lü­yor. Öte yan­dan hayat kali­te­miz de tek­no­lo­ji­nin yar­dı­mı ile daha da yük­sel­me­ye devam edi­yor. Çama­şır, bula­şık maki­ne­le­ri, daha iyi kli­ma­lar, ban­ka­ya ve hat­ta mar­ke­te git­me gere­ği bırak­ma­yan tele­fon­lar, tab­let ve bil­gi­sa­yar­lar ile ken­di­mi­ze daha faz­la zaman ayır­ma, haya­tın zev­ki­ni çıkar­ma şan­sı­mız var. Bu zevk süre­si­ni neden uzat­ma­ya­lım? Bu ay bun­dan bah­set­mek iste­dim. Uzun yaşa­ma­nın sır­la­rın­dan biri sağ­lık­lı ve den­ge­li bes­len­me­dir. Pro­te­in, kar­bo­hid­rat ve yağ­lar­dan olu­şan besin­le­ri­mi­zi den­ge­li şekil­de tüket­me­miz gerek­li. Ancak hangisinden…

Daha Fazla

Saç Dökülmesi ve Genetik Yatkınlık

Saç dökül­me­si­ni her gün yaşa­rız. Bir gün­de 50100 tel saçı­mı­zı kay­be­de­riz. Bu tole­re edi­le­bi­lir bir durum­dur. Ancak 100 telin üze­rin­de saç dökül­me­si kel­li­ğe doğ­ru gidi­şin bir işa­re­ti ola­bi­lir. Saç dökül­me­si­nin bir­den faz­la nede­ni var­dır. Demir eksik­li­ği ane­mi­si, hipo ve hiper­ti­ro­idi, lupus ve poli­kis­tik over has­ta­lı­ğı saç dökül­me­si­ne en sık neden olan has­ta­lık­lar­dan­dır. Ancak pek çoğu­mu­zun da bil­di­ği gibi en sık gör­dü­ğü­müz saç dökül­me­si yaş­lı­lık­la iliş­ki­li olan ve daha faz­la erkek­ler­de görü­len tipi­dir. Erkek­ler­de daha sık gör­dü­ğü­müz saç dökül­me­si çoğun­luk­la 30’lu yaş­lar­da, bazen 40’lı yaş­lar­da baş­lar ve genel­lik­le saç alın çizgisinin…

Daha Fazla

Varisler sadece estetik sıkıntı mıdır?

Bacak­lar­da orta­ya çıkan ve özel­lik­le kadın­la­rın başı­nın der­di olan varis­ler sade­ce este­tik sıkın­tı mıdır, yok­sa bera­be­rin­de sağ­lık prob­lem­le­ri­ni de geti­rir mi? Kadın­lar­da daha sık görül­se de her iki cin­si de etki­le­ye­bi­lir varis­ler. Bazı mes­lek­ler varis açı­sın­dan yük­sek risk gru­bu­na girer ve sağ­lık çalı­şan­la­rı da bu yük­sek risk­li mes­lek grup­la­rı ara­sın­da­dır. Top­lar damar­la­rın­da­ki pom­pa gücü bacak kas­la­rı­dır. Bu pom­pa­nın % 80’i bal­dır % 20’si uyluk kas­la­rın­dan olu­şur. Bu pom­pa­nın göre­vi bacak­la­ra gel­miş olan kanı ven­ler ara­cı­lı­ğı ile kal­be geri gön­der­mek­tir. Ancak ayak­ta durur­ken kan pom­pa­lan­dık­tan son­ra yer çeki­mi­nin de etki­si ile…

Daha Fazla

Zamana özgü hastalıklar var mı gerçekten?

Bel­ki bir­kaç yer­de dik­ka­ti­ni­zi çek­miş­tir. ​“Dok­to­rum Yanı­m­­­da-Zama­­­ne Has­ta­lık­la­rı” baş­lık­lı bir kita­bı kale­me aldım. Bu uzun zaman­dan bu yana aklım­da olan bir pro­je idi. Hem yaşa­dı­ğım tec­rü­be­le­ri hem de mes­lek­taş­la­rı­mın yaşa­dık­la­rı tec­rü­be­le­ri bir kitap ara­cı­lı­ğı ile pay­laş­mak isti­yor­dum. Bu yıla kıs­met oldu. Pro­je­ye baş­lar­ken yeni tanış­tı­ğı­mız has­ta­lık­la­rı ve yeni tanış­tı­ğı­mız teda­vi metot­la­rı­nı anlat­mak iste­dim. Bugü­ne kadar hiç duy­ma­dı­ğı­mız Zika virü­sün­den tutun da teda­vi­de sınır­la­rı zor­la­dı­ğı­mız peri­fe­rik damar has­ta­lık­la­rı­na kadar bir­çok konu­ya değin­dik. Konu­la­rı anla­tır­ken de bu has­ta­lık­lar­dan muz­da­rip olan ünlü, ünsüz bir çok hika­ye­ye değin­mek iste­dik. Ben de kitap hazır­lı­ğı için­dey­ken öğrendim…

Daha Fazla

Aynayı kendine tutmanın zamanı: Diyabeti önlemenin 5 yolu

Has­ta­la­rı­mız konu­sun­da gös­ter­di­ği­miz öze­ni ken­di­mi­ze gös­ter­mek­te aynı titiz­lik­le dav­ran­mı­yo­ruz. Bir düşü­nün baka­lım; son check-up’ınızı ne zaman yap­tır­dı­nız? Veya onu bir kena­ra bıra­kın; basit bir kan tes­ti­ni yap­tır­dı­ğı­nız günü hatır­lı­yor musu­nuz? İst­at­ist­ikl­er ABD’de yaşa­yan birey­le­rin %40’ının hayat­la­rı boyun­ca diya­be­te yaka­la­na­ca­ğı­nı öngö­rü­yor. Türkiye’de bu ora­nın daha düşük olma­sı muh­te­mel­dir ancak gene de yük­sek bir risk altın­da oldu­ğu­muz kesin ve sağ­lık per­so­ne­li de bu risk­ten muaf değil. Bazı önlem­ler ala­rak haya­tı­mız boyun­ca Tip II Diabe­tes Mel­li­tus pen­çe­sin­den kur­tul­mak müm­kün. Ame­ri­kan Diya­bet Cemi­ye­ti kan test­le­ri konu­sun­da bir görüş bir­li­ği­ne var­mış durum­da. Üç aylık kan şekeri…

Daha Fazla

Bilgi çağında bilinçli tüketim ile sağlığın korunması

Diya­be­tin görül­me sık­lı­ğı­nın kabul edil­me­si zor bir hız­da art­tı­ğı­nı defa­lar­ca yaz­dık. Kabul edi­le­bi­lir değil çün­kü geliş­miş ülke­le­rin büt­çe­le­ri bile diya­be­tin getir­di­ği yükü kal­dı­ra­bi­lecek güç­te değil. Sade­ce diya­bet teda­vi­si değil, bunun öte­sin­de diya­be­tin komp­li­kas­yon­la­rı­nın getir­di­ği yük­ler bel­ki de ken­di­sin­den daha faz­la büt­çe­de delik oluş­tu­ru­yor. Diya­bet has­ta­sı olan biri­nin haya­tı boyun­ca bir ayak yara­sı ile kar­şı­laş­ma ris­ki %15. Böy­le bir kişi­de koro­ner arter has­ta­lı­ğı, reti­na has­ta­lık­la­rı ve diğer mik­ro– mak­ro komp­li­kas­yon­la­rın ola­bi­le­ce­ği­ni öngör­mek de hiç zor değil. Ampu­tas­yon­dan tutun da koro­ner stent­le­re ve önle­ne­bi­lir inme­le­re kadar uza­nan geniş bir yel­pa­ze­den bah­se­di­yo­ruz. Bu yel­pa­ze­den uzak kal­ma­nın yolu da top­lu­mun bilinç­len­di­ril­me­sin­den geçi­yor. Obe­zi­te­den uzak kal­mak ve yedi­k­­­le­­­ri­­­mi­­­zi-içti­k­­­le­­­ri­­­mi­­­zi bilinç­li bir şekil­de tüket­mek alın­ma­sı gere­ken en…

Daha Fazla

Bacak ağrılarının damar hastalıkları ile ilişkisi

Mev­sim deği­şik­lik­le­ri ile bera­ber vücu­du­muz­da da bir takım deği­şik­lik­ler olur. Immun sis­te­mi­miz hava deği­şik­li­ği­ne bağ­lı yeni kar­şı­laş­tı­ğı virüs ve bak­te­ri­ler­le savaş­ma­ya baş­lar, uyku düze­ni­miz değiş­me­ye baş­lar ve bazı has­ta­lık­lar daha sık görü­lür. Ancak insa­noğ­lu­nun öyle sıkın­tı­la­rı var­dır ki bun­lar büyük oran­da mev­sim­ler değiş­se de değiş­me­se de var­dır. Bun­lar­dan biri bacak ağrı­la­rı­dır. Bacak ağrı­la­rı­nın bir kıs­mı tama­men masum olsa da bazı­la­rı baca­ğı teh­dit eden bir tab­lo­yu işa­ret edi­yor ola­bi­lir. Bacak ağrı­la­rı­nın en sık neden­le­ri ara­sın­da venöz has­ta­lık yani varis­ler yer alır. Venöz has­ta­lı­ğın alt­ta yatan nede­ni bacak­ta­ki top­lar damar­la­rın yeter­siz­li­ği­dir. Nor­mal şart­lar­da top­lar­da­mar­la­rın için­de­ki kan akı­şı her zaman bacak­tan kal­be doğ­ru olma­lı­dır. Bunu sağ­la­yan top­lar­da­mar­la­rın için­de­ki kapak­çık­lar­dır. Bu kapakçıklar…

Daha Fazla

Mutsuz evli erkekler ve diyabet

UZMAN GÖRÜ­ŞÜ / EYLÜL 2016 Şeker has­ta­lı­ğı­nın görül­me oran­la­rı­nın yük­sel­me eği­li­min­de oldu­ğu­na bir­den faz­la yer­de siz­le­rin de rast­la­mış oldu­ğu­na emi­nim. Dün­ya Sağ­lık Örgütü’nün yıl­lar son­ra­sı için ön gör­dü­ğü oran­la­rı şim­di­den yaka­la­mış olma­nın tela­şı pek çok ülke­nin sağ­lık bakan­lı­ğı­nı vur­du bile. Hele ki bun­dan büyük oran­da geliş­mek­te olan ve geliş­me­miş ülke­le­rin daha faz­la etki­le­ne­ce­ği ger­çe­ği, özel­lik­le bu dev­let­le­rin büt­çe­le­ri­ni zor­la­ya­ca­ğı ger­çe­ği­ni de göz­ler önü­ne seri­yor. Komp­li­kas­yon­la­rı ile ülke­le­re olan mali­ye­ti­ni artı­ran diya­bet­le müca­de­le­nin en doğ­ru yolu komp­li­kas­yon­la­rı düşük oran­da tut­mak için teda­vi­si­ni düz­gün ola­rak sağ­la­mak. Teda­vi­de olduk­ça önem­li aşa­ma­lar kay­det­miş olsak da…

Daha Fazla

Televizyonda sağlık programları nasıl sağlıklı olur?

UZMAN GÖRÜ­ŞÜ / AĞUS­TOS 2016 Geçen haf­ta sağ baca­ğın­da­ki varis­le­ri için polik­li­ni­ğe gelen has­tam, ken­di­si­ni muaye­ne ettik­ten son­ra ame­li­yat kara­rı­nı tar­tış­mak üze­re kar­şı­ma otur­du­ğun­da ger­çek­ten de beni şaşır­ta­cak kadar bil­gi­ye sahip­ti. Genel­lik­le bu aşa­ma­da bil­gi­sa­yar­da hazır­la­dı­ğım varis ile ilgi­li gör­sel­le­ri has­ta­ya gös­te­rir ve bil­gi veri­rim. Bu aşa­ma­dan son­ra da ken­di­si ile uygu­la­ya­ca­ğı­mız teda­vi metot­la­rı hak­kın­da konu­şur, tar­tı­şır ve karar veri­riz. Bu has­tam­da bil­gi ver­me zama­nı o kadar hız­lı geç­ti ki iki­miz de ger­çek­ten ina­nıl­maz bir zaman kazan­dık. Beni bun­dan daha faz­la mut­lu eden ise has­ta­mın tüm bu bil­gi­yi tele­viz­yon­da­ki sağ­lık programlarından…

Daha Fazla