Para ve mutluluk: Aristoteles ne diyor?

BİR GÖRÜŞ / MAYIS 2016 Aris­to­te­les​’in neler­de öncü oldu­ğu hak­kın­da konuş­ma­nın anla­mı yok. Çün­kü, fel­se­fe depart­man­la­rı dışın­da onu pek tanı­yan da yok. İsm­ini her­kes duy­muş ola­bi­lir ama, onu aka­de­mi dışın­da oku­yan­la­rın sayı­sı azdır. Aslın­da Aris­to­te­les, komp­leks kitap­la­rı­nın içe­ri­sin­de gün­lük hayat­ta sor­gu­la­dı­ğı­mız şey­le­re cevap ver­miş­tir. Bun­lar­dan en önem­li­si, mut­lu­luk… Konu baya­ğı geniş, kap­sam­lı… Ve ken­di­si­nin siya­set fel­se­fe­si­ni de çok etki­le­miş­tir ​“mut­lu­luk” anla­yı­şı. Önce size sora­yım: ​“Para mut­lu­luk geti­rir mi?” Şim­di yazı­nın geri­si­ni oku­ma­dan biraz düşü­nün lüt­fen… Aris­to­te­les​’e göre, ​“mut­lu­luk” yal­nız­ca ken­di­si için amaç­la­nan tek şey­dir. Tek­rar etmek gere­kir­se ​“mut­lu­luk”, yal­nız­ca bir amaç…

Daha Fazla

Politika bilim değildir… Sanattır”, ancak idare sanatı”dır…

BİR GÖRÜŞ / MART 2016 Geçen ayki (Şubat 2016) sayı­mı­zın sonun­da belirt­ti­ğim gibi, bu yazım­da siz­le­re ​“poli­ti­ka​”yı ​“ida­re sana­tı” ola­rak açık­la­ma­ya çalı­şa­ca­ğım. Şan­söl­ye Otto Von Bis­marck​’ın da dedi­ği gibi ​“Poli­ti­ka bilim değil­dir… Sanat­tır.” Ancak, bulun­du­ğu­muz devir­de de ​“poli­ti­ka bili­mi” diye bir şey var. Bu disip­lin özel­lik­le Kuzey Amerika’da cid­di popü­le­ri­te kazan­dı ve diğer sos­yal bilim­le­re enteg­re oldu. Fakat, Bis­marck önem­li bir nok­ta­ya par­mak bası­yor, bu söz­le­ri Reichs­tag​’da* söy­le­di­ği zaman… Bis­marck​’ın aklın­da­ki ​“sanat” aslın­da ​“ida­re sana­tı​”dır, yani bir top­lum içe­ri­sin­de ​“kolek­tif karar­la­rı üret­me sana­tı​”ndan bah­se­di­yor. Bu aslın­da ​“poli­ti­ka​”nın kla­sik tanı­mı ola­rak görülür…

Daha Fazla

Politikayı güç olarak açıklamak…

BİR GÖRÜŞ / ŞUBAT 2016 Poli­ti­ka­nın ne anla­ma gel­di­ği soru­su geç­miş­ten günü­mü­ze çok tar­tı­şıl­dı. Adri­an Lef­t­wich​’in dedi­ği gibi poli­ti­ka bütün kolek­tif sos­yal akti­vi­te­nin kal­bi­dir. Bu görü­şe göre, poli­ti­ka bütün sos­yal etki­le­şi­min bir par­ça­sı­dır ve aile­ler­den tutun arka­daş orta­mı­na kadar bütün sos­yal grup­lar­da ken­di­si­ni gös­te­rir. Fakat, bunu poli­tik akti­vi­te ile karış­tır­ma­mak gere­kir. Sor­ma­mız gere­ken soru poli­tik akti­vi­te­yi ne fark­lı kılar? Ya da poli­ti­ka­yı diğer sos­yal dav­ra­nış­lar­dan fark­lı kılan şey nedir? POLİ­T­İKA” SOS­YAL VARO­LUŞ MU? Genel mana­da ​“poli­ti­ka” kay­nak üre­ti­min­den dağı­tı­mı­na kadar bütün sos­yal varo­lu­şu kap­sar. Baş­ka bir deyiş­le, poli­ti­ka ​“güç​”tür… Güç ise, ne yolla…

Daha Fazla

Donald Trump’ın Başkanlık Yarışı…

BİR GÖRÜŞ / OCAK 2016 Donald Trump, ülke gene­lin­de yüz­de 34.4 ile (Ara­lık 2015 anke­ti­ne göre) lider­li­ği­ni koru­yor. Trump​’a en yakın aday Ted Cruz 17.1 ile ikin­ci. İlg­inç olan şu ki, Trump ne yapar­sa yap­sın anket­ler­de geri­le­mi­yor. Mek­si­ka­lı­lar hak­kın­da dedik­le­rin­den tutun da, Müs­lü­man­lar hak­kın­da­ki göç­men­lik refor­mu fikir­le­ri bile Trump​’ı geri­let­mi­yor. Görü­nü­şe göre Trump, Beyaz Saray’da otu­ra­bi­lecek. Peki, esas soru şu: Neden Trump, bağ­naz denil­di­ği hal­de, Ame­ri­ka­lı­la­rın bu kadar oyu­nu top­la­ya­bi­li­yor? Tabii, anket­le­re göre… Bu konu hak­kın­da çok yazıl­dı ve çizil­di. Eğer Ame­ri­kan haber kanal­la­rı­na baka­cak olur­sa­nız, bir gün geç­mi­yor ki, Trump…

Daha Fazla

Sınırlarımızı göçmenlere açmalı mıyız?

ARA­LIK 2015 Der­gi­mi­zin geçen ayki (Kasım 2015) sayı­sın­da, ​“ülke­miz­den olan­la­ra” fark­lı dav­ran­ma­mı­zın altın­da yatan sebep­le­ri ara­mış­tık. O zaman bah­set­me­yi unut­tu­ğum şey­ler­den biri ise, konu­nun çok daha komp­leks oldu­ğu ve iki say­fa­dan olu­şan köşem­de bazı bil­gi­ler­den fera­gat etmek zorun­da kal­dı­ğım­dı… Bu yazım­da ise, yine aynı tema üze­rin­den devam ede­ce­ğim. Konu­muz sınır­lar… Neden sınır­lar mev­cut? Neden dev­let­ler ülke­le­ri­ne her­ke­si almı­yor? Neden ben İzmir’e rahat­ça gide­bi­li­yo­rum, fakat Danimarka’ya gide­mi­yo­rum! Her­kes çok iyi bilir ki, eğer her önü­ne gele­ni kabul etsek, ülke­miz çekil­mez bir hal alır. Sınır­lar konu­sun­da en beğen­di­ğim argü­man­lar­dan biri, Joseph H. Carens​’ın…

Daha Fazla

Türk”üm ve Türk”lere karşı ayrıcalıklı mı olmalıyım?

KASIM 2015 Neden ken­di mil­le­ti­miz­den olan­la­ra fark­lı dav­ra­nı­yo­ruz?” Ceva­bı bel­ki de en zor olan soru­lar­dan biri. Çün­kü, ken­di mil­le­ti­miz­den olan­la­ra fark­lı dav­ran­ma­mı­zın arka­sın­da ​“ras­yo­nel” bir man­tık yok. Bazı­la­rı bu nok­ta­da düşü­ne­cek­tir: ​“Her­kes bir mil­le­te ait, benim ken­di mil­le­ti­me kar­şı fark­lı dav­ran­mam­da bir sakın­ca yok, her­şey kar­şı­lık­lı.” Ne yalan söy­le­ye­yim, bu gayet man­tık­lı gözü­kü­yor, ken­di sorun­la­rı­mı­zı çöz­dü­ğü­müz süre­ce iler­le­riz ve her­kes ken­di sorun­la­rı­nı çöz­se, dün­ya sorun­suz bir yer olur (tabii ki olmaz da, ​“rela­tif” ola­rak ola­bi­lir). Bunun çok yüzey­sel bir çıkar­ma oldu­ğu­nu söy­le­mek zorun­da­yım. Her ülke ken­di mil­le­ti­ne, güç­lü ülke­le­rin ken­di milletine…

Daha Fazla

Siyaset sorun” çıkarmaz, sorun” çözer olmalı!

EKİM 2015 Bu yazı­yı kale­me aldı­ğım tarih, Eylül ayı­nın orta­la­rı… Gaze­te­ler şu ya da bu neden­le ​“pro­tes­to” edil­mi­yor, taş­la­nı­yor, taciz edi­li­yor… Doğu’dan hat­ta ülke­nin her yerin­den her gün şehit­ler geli­yor… Yol­lar kesi­li­yor, taşıt­lar yakı­lı­yor, insan­lar öldü­rül­mek­ten kor­ku­yor… Şehir­le­ra­ra­sı oto­büs­ler taş­la­nı­yor, cam­la­rı kırı­lı­yor, insan­la­ra ​“kor­ku” yaşa­tı­lı­yor… Siya­si par­ti bina­la­rı ina­nıl­maz man­za­ra­la­ra maruz bıra­kı­lı­yor… Bazı ilçe­ler­de bir haf­ta­yı aşan ​“soka­ğa çık­ma yasa­ğı” uygu­la­nı­yor… Cizre’ye 2 HDP’li bakan, bir HDP eş baş­ka­nı, 30’a yakın HDP’li mil­let­ve­ki­li sokul­mu­yor… Köşe yazar­la­rı, bir­bir­le­ri­ni ​“ölüm”le teh­dit edi­yor… Gaze­te man­şet­le­ri, ​“ayrım­cı­lık” yapa­rak, kar­şı gru­bu kara­lı­yor… TV’lere çıkan ​“söz­de”…

Daha Fazla

Mutlaka görülmesi gereken bir yer: Balonla Kapadokya…

EYLÜL 2015 2015 yazı­na ​“veda” etme­ye hazır­lan­dı­ğı­mız bu gün­ler­de, benim de ​“tatil”e ihti­ya­cım oldu­ğu­nu düşü­ne­rek, ken­di­me bir fır­sat yarat­ma­ya çalış­tım… Uzun zaman­dır, yurt­dı­şı ​“zorun­lu” seye­hat­le­rim­den fır­sat bula­ma­dı­ğım için çok arzu­la­dı­ğım hal­de ​“Kapa­dok­ya”ya gide­me­miş­tim… 3 gün­lük bir fır­sat­la ailem­le bir­lik­te ​“Kapa­dok­ya”ya git­tim. ​“Balon”la güne­şin dün­ya­ya ​“mer­ha­ba”sına şahit oldum… İnan­ın ​“balon”un her ne kadar ürkü­tü­cü bir tara­fı var­sa da, aslın­da çok da kor­kul­ma­sı gere­ken bir seye­hat ara­cı oldu­ğu­nu düşün­mü­yo­rum. Şim­di siz okur­la­rı­ma ​“Kapa­dok­ya İzl­en­iml­eri”mi anla­ta­yım. İŞTE KAPA­DOK­YA… İns­an yer­le­şi­mi­nin ​“Pale­oli­tik” döne­me kadar uzan­dı­ğı ​“Kapa­dok­ya”, her yön­den zen­gin bir tari­hi oldu­ğu­nu daha ilk günden…

Daha Fazla

Acil sorunlara çözüm” olabilecek yapılaşma…

AĞUS­TOS 2015 Ülke­mi­zin acil sorun­la­rı­nı sıra­la der­se­niz, hemen size 3 ana konu­yu söy­le­rim. Yeni Ana­ya­sa: En faz­la 10 mad­de­den olu­şan… Yeni Siya­si Par­ti­ler Yasa­sı: En faz­la 15 mad­de­den olu­şan… Yeni Seçim Yasa­sı: En faz­la 20 mad­de­den olu­şan… Diğer yasa­lar ise, Yeni Anayasa’nın çiz­di­ği ana dok­ti­rin­ler ışı­ğın­da bugün de oldu­ğu gibi TBMM tara­fın­dan yapıl­ma­lı… Yeni Ana­ya­sa, bütün­leş­ti­ri­ci, bir­leş­ti­ri­ci, özgür­lük­çü, ayrış­tır­ma­yan (dil, din, etnik köken, kıya­fet v. b.), ana nüve­re­le­ri taşı­yan, anla­şı­lan bir dil­le yazı­lan, her yöne çeki­le­me­yen bir yapı­da olma­lı. Yeni Siya­si Par­ti­ler Yasa­sı ise, lider sul­ta­sı­nı kal­dı­ran, tüm siya­si aday­la­rın ön…

Daha Fazla

Ne kadar çok üniversite”, o kadar köfte” mi?

TEM­MUZ 2015 Dev­le­tin teke­lin­de olan ​“Temel Eği­tim”i irde­le­me­den, eleş­tir­me­den bir yana bıra­kır­sak, ​“Üni­ver­si­te” adı altın­da, 2014 veri­le­ri­ne göre ülke­miz­de 109’u ​“dev­let”, 71’i ​“vakıf” (bu da tama­men kar amaç­lı) olmak üze­re 180, aka­de­mik kari­yer­li­le­rin söz­de ​“eği­tim” ver­di­ği kuru­luş var! Eğer yeter­li alt­ya­pın, öğre­tim görev­lin (asis­tan, yar­dım­cı doçent, doçent ve pro­fe­sör), araş­tır­ma­ya yöne­lik her tür­lü kay­nak ve mad­di ola­nak yok­sa, 180 değil, 1080 üni­ver­si­ten olsa ne yazar!.. Salt bu neden­le bile ülke­miz­de­ki üni­ver­si­te sayı­sı azal­tıl­mak zorun­da… Dev­let erka­nı­mı­zın özel­lik­le de ​“Cum­hur­baş­ka­nı­mız”ın her yer­de dile getir­di­ği gibi ​“Her şehi­re üni­ver­si­te yap­tık” söz­le­ri, laf ola beri geleden…

Daha Fazla