Hücre 211

Yeni işe alı­nan bir gar­di­yan hayat­ta kala­bil­mek için bir mah­ku­ma dönüş­mek zorun­da kalır. Hüc­re 211 yönet­men­li­ği­ni Dani­el Monzón’un üst­len­di­ği, Fran­cis­co Pérez Gandul’un aynı isim­li roma­nın­dan uyar­lan­mış 2009 yapı­mı bir İsp­any­ol fil­mi. Fil­min baş­rol­le­rin­de Alber­to Ammann ve Luis Tosar’ı izli­yo­ruz. Juan Oli­ver (Alber­to Ammann) hapis­ha­ne­de gar­di­yan ola­rak işe baş­la­ya­cak­tır ve iyi bir izle­nim bırak­mak için bir gün önce­den hapis­ha­ne­ye gider. Gar­di­yan­lar Juan’a hapis­ha­ne­yi gez­dir­dik­le­ri sıra­da bir kaza sonu­cu Juan başı­na aldı­ğı bir dar­be­nin etki­siy­le bayı­lır. Gar­di­yan­lar, Juan’ı hemen yakın­da­ki boş olan bir hüc­re­ye taşır­lar, 211 numa­ra­lı hüc­re­ye. Dok­to­run gel­me­si­ni bek­ler­ler­ken hapishanede…

Daha Fazla

20 milyon dolara satılan ülke: FİLİPİNLER

Güney­do­ğu Asya’da bir ada dev­le­ti olan Fili­pin­ler, Büyük Okyanus’un batı­sın­da, Asya’dan 966 km açık­ta ​“Şark deni­zi­nin inci­si” ola­rak tanı­nır. Batı sömür­ge­le­rin­den Asya’da bağım­sız­lı­ğı­nı kaza­nan ilk ülke olan Filipinli’lerin köke­ni Avusturyalı’lara dayan­sa da, Çin­li, İsp­any­ol, Ame­ri­kan ve Arap köken­li­ler de bulun­mak­ta­dır. Doğu kül­tü­rün­den büyük izler taşı­yan Filipinler’in nüfu­su 110 mil­yon ola­rak tah­min edil­mek­te­dir.   Tarih boyun­ca bir­çok haki­mi­ye­te uğra­yan Fili­pin­ler, 1898 İsp­­­any­­­ol- Ame­ri­kan Har­bi sonu­cu Ame­ri­ka­lı­lar, bu ülke­yi 20 mil­yon dola­ra satın aldı­lar. 1934’de kabul edi­len bir kanun­la, 10 yıl için­de tama­men bağım­sız­lı­ğı­na kavuş­ma­sı­na karar veri­len Fili­pin­ler, 1946’da ​“Fili­pin­ler Cum­hu­ri­ye­ti” ola­rak resmen…

Daha Fazla

Paris ‑1

Özel­lik­le 19. Y.yıl son­la­rın­da kent plan­la­ma­sı­nın, Paris’in kent­sel algı­sı­nı bir anlam­da yad­sı­dı­ğı­nı düşün­sem de; hayal­le­rin, tut­ku­nun, sanat­la­rın, sanat­çı­la­rın, tari­hin ve varo­lu­şun har­man­lan­dı­ğı, gizem­li, şiir­sel, akı­cı, roman­tik bir şehir bura­sı. Sahip oldu­ğu dina­mik­ler düşü­nül­dü­ğün­de; doku­su renk­le­ri izle­ri ile hep ne ise o olma­ya devam ede­ce­ği­ne, kül­tü­rü­nü yarın­la­ra dev­şi­re­ce­ği­ne de inan­ma­yı çok iste­di­ğim kent. Mer­ke­zi ile ara­sın­da sade­ce met­re­ler olsa da ayrış­tı­rıl­mış; salaş, varoş get­to­la­rın var­lı­ğı, özel­lik­le bu şeh­rin karak­te­ris­ti­ği olma­ma­lı diye düşün­dü­ğüm, her git­ti­ğim­de artan hayal kırık­lı­ğı yaşa­mak iste­me­di­ğim kent. Onbin­ler­ce yıl önce­le­rin­den günü­mü­ze çağ­la­rı dönüş­tü­ren geç­mi­şi ile tari­he yön vermiş,…

Daha Fazla

Yaz hazırlıklarının artçı şokları yeteri kadar dikkate alınıyor mu?

Yaz gel­di­ğin­de her­kes bir hazır­lık içi­ne girer. Bu hazır­lık sade­ce kıya­fet­ler­le ve evde yapı­lan ufak deği­şik­lik­ler­le sınır­lı değil­dir. İns­anl­ar yazın daha zayıf, daha narin ve daha çeki­ci görün­mek ister­ler ve bunu başa­ra­bil­mek adı­na bir yıl boyun­ca yap­ma­dık­la­rı­nı kısa bir süre içi­ne sığ­dır­mak ister­ler. Şok diyet­ler­le zayıf­la­ma­ya çalı­şır­lar. Daha iyi görün­mek adı­na solar­yum salon­la­rı­na gidip hız­lı­ca cilt­le­ri­ne renk ver­me­ye çalı­şır­lar. Oysa bunu yapan­lar, bu şok hare­ket­ler­le vücut­la­rı­na nasıl zarar ver­dik­le­ri­ni bil­mez­ler ve bun­la­rı bir dep­rem gibi görür­sek art­çı şok­la­rın­dan da haber­dar değil­ler­dir. Hız­la kilo ver­mek ama­cı ile yapı­lan şok diyet­ler başlangıçta…

Daha Fazla

Yaşam hakkı, ölme hakkını da içerir mi?

Pozi­tif hukuk kural­la­rı­nın koru­ma­sı altın­da olan, vaz­ge­çil­mez, baş­ka­sı­na dev­re­dil­mez, kut­sal oldu­ğu kabul edi­len yaşa­ma hak­kı, Ana­ya­sa md. 17 ile ​“Her­ke­sin yaşa­ma, mad­di ve mane­vi var­lı­ğı­nı koru­ma ve geliş­tir­me hak­kı­na sahip­tir” hük­mü ile ifa­de edil­miş­tir. Hük­mün deva­mın­da, tıb­bi zorun­lu­luk­lar ve kanun­da yazı­lı hal­ler dışın­da kişi­nin vücut bütün­lü­ğü­ne doku­nu­la­ma­ya­ca­ğı, rıza­sı olma­dan bilim­sel ve tıb­bi deney­le­re tabi tutu­la­ma­ya­ca­ğı, vur­gu­lan­mış­tır. Her ne kadar öte­na­zi ile ilgi­li ceza kanu­nu­muz­da özel bir hüküm yer alma­sa da, bu bağ­lam­da yaşa­ma hak­kı­nı koru­yan Türk Ceza Kanu­nu md. 81, 83 ve 85 hüküm­le­ri ile Tıb­bi Deon­to­lo­ji Nizam­na­me­si ve Hasta…

Daha Fazla

ENDONEZYA

Dün­ya­mı­zın en kala­ba­lık 4. ülke­si olan Endo­nez­ya, 7 bin 508 takım ada­dan oluş­mak­ta­dır. Dün­ya­nın en büyük takım ada dev­le­ti olan Endo­nez­ya Cum­hu­ri­ye­ti, yine dün­ya­nın en büyük Müs­lü­man nüfu­su­na sahip ülke­si­dir. Doğu­sun­da Papua Yeni Gine ve Doğu Timor olan Endonezya’nın kuze­yin­de Malez­ya, güne­yin­de de Avust­ral­ya var­dır. Endo­nez­ya, Fili­pin­ler, Sin­ga­pur, Anda­man ve Niobar ada­la­rı­na da kom­şu­dur. 8 ana böl­ge­den olu­şan Endonezya’nın en önem­li şehir­le­ri Jakar­ta, Bali, Sumat­ra, Medan, Batam, Sura­ba­ya, Ban­dung, Sula­we­si, Lom­bok, Yogyakarta’dır. Ülke­nin baş­ken­ti ise, Cava Adası’ndaki Cakarta’dır. 260 mil­yon nüfu­su barın­dı­ran Endonezya’da kişi başı mil­li gelir 3 bin 500

Daha Fazla

Night On Earth: Beş Şehir Beş Taksi Bir Gece

Night On Earth’te Jim Jar­musch bize aynı gece­de, beş fark­lı şehir­de geçen beş fark­lı hika­ye anla­tı­yor  Night on Earth Jim Jar­musch tara­fın­dan yazıl­mış ve yöne­til­miş 1991 yapı­mı bir film. Aynı gece­de, beş fark­lı şehir­de bir tak­si­nin için­de geçen beş kısa hika­ye­yi anla­tan fil­min senar­yo­su­nu Jar­musch yak­la­şık sekiz gün­de yaz­mış. Bu beş şehir Los Ange­les, New York, Paris, Roma ve Hel­sin­ki; Jarmusch’un bu beş şeh­ri seç­me­si­nin altın­da­ki en büyük sebep ise bera­ber çalış­mak iste­di­ği oyun­cu­lar olmuş. Fil­min müzik­le­ri ise Jarmusch’un sık sık çalış­tı­ğı isim­ler­den biri olan Tom Waits tara­fın­dan yapıl­mış. Los…

Daha Fazla

Zamana meydan okumak mümkün mü?

İns­an­ın orta­la­ma yaşam süre­si her geçen on yıl daha uzu­yor. Yakın gele­cek­te bir insa­nın 90’lı yaş­la­ra kadar yaşa­ya­bi­le­ce­ği öngö­rü­lü­yor. Öte yan­dan hayat kali­te­miz de tek­no­lo­ji­nin yar­dı­mı ile daha da yük­sel­me­ye devam edi­yor. Çama­şır, bula­şık maki­ne­le­ri, daha iyi kli­ma­lar, ban­ka­ya ve hat­ta mar­ke­te git­me gere­ği bırak­ma­yan tele­fon­lar, tab­let ve bil­gi­sa­yar­lar ile ken­di­mi­ze daha faz­la zaman ayır­ma, haya­tın zev­ki­ni çıkar­ma şan­sı­mız var. Bu zevk süre­si­ni neden uzat­ma­ya­lım? Bu ay bun­dan bah­set­mek iste­dim. Uzun yaşa­ma­nın sır­la­rın­dan biri sağ­lık­lı ve den­ge­li bes­len­me­dir. Pro­te­in, kar­bo­hid­rat ve yağ­lar­dan olu­şan besin­le­ri­mi­zi den­ge­li şekil­de tüket­me­miz gerek­li. Ancak hangisinden…

Daha Fazla

Kudüs

Dün­ya siya­se­ti­ni, tari­hi­ni etki­le­yen üç din; Yahu­di­lik, Hıris­ti­yan­lık, İsl­am için kut­sal mekan­lar bütü­nü ve bu üç kül­tü­rün iç içe geçe­rek ama ger­çek­te hiç kay­naş­ma­ya­rak bir ara­da varol­ma hika­ye­si gibi gel­di bana Kudüs. Savaş­la­rın göl­ge­sin­de devin­gen ve zor­lu, kut­sal öykün­me­le­riy­le çok renk­li, bütün ola­rak da insa­nı zen­gin­leş­ti­ren bir dene­yim bu top­rak­lar­da göz­lem yap­mak. İnançl­ar doğ­rul­tu­sun­da Kudüs’ü ziya­ret etmek tabii ki bir baş­ka olgu, ancak bütü­ne bak­mak için yola çık­tı­ğı­nız­da biraz ürkü­tü­cü ve ama çok tarih­sel bir sar­ma­lın içe­ri­sin­de bula­cak­sı­nız ken­di­ni­zi. Ve buray­la ilgi­li en doğ­ru tanı­mı da ken­di izle­nim­le­ri­niz­den yap­tı­ğı­nız çıkarımlarda…

Daha Fazla