Acil durumlarda imdada panik butonu’ yetişiyor

Güven­lik şir­ke­ti Pro­net, Panik Buto­nu çözü­mü saye­sin­de, kul­la­nı­cı­la­rı­nı yal­nız­ca hır­sız­lık teh­li­ke­si­ne kar­şı değil, acil sağ­lık ve panik hal­le­rin­de de koru­ma altı­na alı­yor. Evin her yeri­ne taşı­na­bi­len Panik Buto­nu, tek tuş­la Pronet’e sin­yal gön­de­re­rek, ambu­lans, polis veya itfa­iye­nin adre­se en hız­lı şekil­de ulaş­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Böy­le­ce, yaş­lı, has­ta ve engel­li yakın­la­rı­nın da göz­le­ri arka­da kal­mı­yor. 365 gün 24 saat kesin­ti­siz hiz­met veren Pro­net Alarm Haber Alma Merkezi’ne tek tuş­la sin­yal gön­de­ri­le­bi­len Panik Buto­nu, Pronet’in 5 Koru­ma­lı Güven­lik Hiz­me­ti kap­sa­mın­da opsi­yo­nel ola­rak sunu­lu­yor. Kişi acil sağ­lık veya panik hal­le­rin­de buto­na basa­rak Pronet’e sinyal…

Daha Fazla

BENEBABY ECZANELERDE

İLKO İlaç’ın tüke­ti­ci sağ­lı­ğı mar­ka­sı Wellcare’in bebek sağ­lı­ğı kate­go­ri­sin­de­ki ürün­le­ri Bene­baby ​‘İçim­in Rahat­lı­ğı, Bebe­ği­min Sağ­lı­ğı’ mot­to­suy­la anne ve bebek­ler­le bulu­şu­yor. Bebek sağ­lı­ğı ürün­le­rin­de ezber bozan yeni bir dönem ​‘Bene­baby’ ile baş­lı­yor. Hem bebek­le­rin hem de anne­le­ri­nin ihti­yaç­la­rı­na cevap verecek yep­ye­ni bir mar­ka olan Bene­baby, geniş ürün gamıy­la, özel­lik­le bebek­lik çağın­da sık­lık­la kar­şı­la­şı­lan pişik, kolik ve uyku­suz­luk prob­lem­le­ri­ne çözüm sun­ma­yı vade­di­yor. Sade­ce ecza­ne­ler­de satı­lan geniş bir ürün port­fö­yü­ne sahip Bene­baby; ino­va­tif, kul­la­nı­mı kolay, sağ­lık oto­ri­te­le­rin­den onay­lı, fonk­si­yo­nel, etki­si kli­nik araş­tır­ma­lar­la kanıt­lan­mış ve doğal içe­rik­li ürün­le­riy­le bebek­le­rin sağ­lı­ğı­nın yanı sıra anne­le­rin de…

Daha Fazla

Saçlardaki yaşlanmayı durdurun

Bede­ni­miz gibi saç­la­rı­mız da yaş­la­nı­yor. Bu durum ken­di­ni kimi zaman dökül­me­ler­le, kimi zaman da mat ve sağ­lık­sız bir saç­la gös­te­re­bi­li­yor. Özel­lik­le kış ayla­rın­da iyi­ce has­sas­la­şan saç­la­ra doğ­ru bakım yap­mak daha da önem kaza­nı­yor. Nemi­ni ve sağ­lı­ğı­nı yiti­ren saç­lar, anti­ok­si­dan etki­si bulu­nan Ash­ley Joy Argan ve Zey­tin­yağ­lı Şam­pu­an ile yeni­den sağ­lı­ğı­na kavu­şu­yor. İçer­iğ­ind­eki yoğun argan ve zey­tin­ya­ğı özle­riy­le genç­lik ve sağ­lık aşı­la­yan şam­pu­an, kırıl­ma­la­ra kar­şı kal­kan göre­vi üst­le­ne­rek saç­la­rın daha can­lı, sağ­lık­lı ve güç­lü olma­sı­nı sağlıyor.

Daha Fazla

Glutensiz gevrek ekmek piyasada

Tam tahıl­lı gev­rek ekmek­mar­ka­sı Wasa, glu­ten ve lak­toz has­sa­si­ye­ti olan­lar ile glu­ten­siz bes­len­me­yi ter­cih eden­ler için özel reçe­tey­le üret­ti­ği glu­ten­siz gev­rek ekme­ği ile Türkiye’de raf­lar­da yeri­ni aldı. Çöl­yak has­ta­la­rı­nın yanı sıra glu­ten­siz bes­len­me­yi ter­cih eden­ler ile glu­ten ve lak­to­za kar­şı duyar­lı­lı­ğı olan­lar için ide­al bir ürün olan Wasa glu­ten­siz gev­rek ekmek, 23 dilim­lik 275 gram­lık paket­ler­de satı­şa sunuldu.

Daha Fazla

Siemens’ten yeni diagnostik çözüm

Siemens Healt­hi­ne­ers, Diag­nos­tik paza­rı­na yön verecek Atel­li­ca Çözü­mü­nü ilk defa AACC 2016’da müş­te­ri­le­riy­le buluş­tur­du. Atel­li­ca patent­li, çift yön­lü man­ye­tik numu­ne taşı­ma tek­no­lo­ji­si ile pazar­da­ki mev­cut numu­ne taşı­ma tek­no­lo­ji­le­rin­den 10 kat daha hız­lı. İmm­ün­oa­ss­ay ana­li­zö­rü met­re­ka­re başı­na saat­te 400 test­ten faz­la test kapa­si­te­si ile endüst­ri­de­ki en yük­sek verim­li­li­ğe sahip sis­tem. Çok­lu kame­ra izle­me sis­te­mi ve akıl­lı numu­ne yön­len­dir­me özel­li­ği saye­sin­de rutin ve STAT her numu­ne­yi bağım­sız bir şekil­de kont­rol ede­bi­li­yor. 10 ade­de kadar cihaz bir­bi­ri­ne bağ­la­na­bil­mek­te ve 300’den faz­la fark­lı kon­fi­gü­ras­yon tek başı­na bir sis­tem ola­rak veya oto­mas­yo­na bağ­lı ola­rak kul­la­nı­la­bi­li­li­yor. Pediatrik…

Daha Fazla

Soğuk havaya cilt bariyeri

Deği­şen hava koşul­la­rı­na cil­di­miz de tıp­kı vücu­du­muz gibi tep­ki gös­te­ri­yor, kuru­ma­lar ve çat­la­ma­lar mey­da­na gele­bi­li­yor. Bepant­hol Cilt Bakım Aile­si, özel içe­ri­ği saye­sin­de cil­di koru­yup, kay­bet­ti­ği nemi geri kazan­ma­sı­na yar­dım­cı ola­rak cil­di kışa hazır­lı­yor. El ve yüz için özel geliş­ti­ri­len Bepant­hol Cilt Bakım Kre­mi, cil­de par­lak­lı­ğı­nı geri kazan­dı­rır­ken cil­din sahip oldu­ğu bari­ye­ri koru­ma­ya da yar­dım­cı olu­yor. Bepant­hol Ona­rı­cı Bakım Mer­he­mi ise yoğun nem­len­dir­me sağ­la­ya­rak cil­din kay­bet­ti­ği nemi geri kazan­dı­rı­yor ve cilt bari­ye­ri­ni dış etken­le­re kar­şı koru­yor. Bepant­hol ürün­le­ri, %5 ora­nın­da Pro-Vita­­­min B5 ola­rak da bili­nen deks­pan­te­nol içerir.

Daha Fazla

Saçları güçlendiren bakım: Biopoint Orovivo

Saç­la­rı güç­len­di­ren ve şımar­tan üç doğal muci­ze; Argan, Yer bade­mi, Keten tohu­mu yağı; Biopo­int Orovivo’da buluş­tu. Bir­kaç dam­la­da yumu­şa­cık , söz din­le­yen, mis gibi Tat­lı Amber,Vanilya kokan saç­la­ra kavuş­tu­ran bu iksir; aynı zaman­da saç­la­rı olum­suz iklim koşul­la­rın­dan koru­yup par­la­tı­yor. Oro­vi­vo iksir, tüm saç tip­le­rin­de ıslak ve kuru uygu­la­na­bi­li­yor, kalın­tı bırak­mı­yor ve ağır­lık his­si oluş­tur­mu­yor. Fiya­tı: 59,90 TL

Daha Fazla

NeoStrata’dan yaşlanmaya kök hücre terapisi

Der­ma­koz­me­ti­ğin öncü mar­ka­la­rın­dan NeoSt­ra­ta, yaş­lan­ma­nın tüm belir­ti­le­riy­le savaş­mak için ​”Line Lift” seri­si­ni üret­ti. Avru­pa Koz­me­tik İçer­ikl­er kate­go­ri­sin­de 1.‘lik ödü­lü alan İsv­içre Spat­la­uber elma­sı kök hüc­re ekst­re­si seri­nin yıl­dız içe­ri­ği­ni oluş­tu­ru­yor. Diğer etken mad­de­ler bazı­la­rı ise; Ami­no­fil, NeoCit­ri­ate, NeoG­lu­ko­za­min, Mal­to­bi­onik asit, Reti­nol ve vita­min E’den 2, vita­min C’den 3 kat güç­lü anti­ok­si­dan olan üzüm çekir­de­ği özü. Seri­de; Exfo­li­ating Wash (temiz­le­yi­ci) / 97,5 TL, Mat­rix Sup­port spf30 (nemlendirici/gündüz)/ 215 TL, Cel­lu­lar Res­to­ra­ti­on (nemlendirici/gece)/ 215 TL, Inten­si­ve Eye The­raphy (göz çevresi)/ 197,5 TL, Fir­ming Col­la­gen Boos­ter (sıkı­laş­tı­rı­cı serum/gece)190 TL, Trip­le Fir­ming Neck Cre­am (boyun ve dekol­te böl­ge­si­ne özel güçlendirici)/ 225 TL,…

Daha Fazla

Bikini giymek hayal değil

Biki­ni ve mayo sezo­nu da gel­miş­ken, bel ve karın böl­ge­sin­de­ki selü­lit­ler endi­şe­len­dir­me­ye baş­lı­yor. Elancyl Con­cent­re Vent­re Plat’ın, karın böl­ge­sin­de­ki selü­lit­ler üze­rin­de özel ger­gin­leş­ti­ri­ci ve pürüz­süz­leş­ti­ri­ci etki­si14 gün­de fark edi­li­yor. Yeni­le­nen for­mü­lün­de­ki Cec­ro­pia, Kafe­in, Elma Ağa­cı Ekst­re­si, Schu­an Bibe­ri Ekst­re­si, Sar­ma­şık Ekst­re­si ile Elancyl Cel­lu Slim Vent­re Plat, karın ve bel böl­ge­sin­de­ki en inat­çı selü­lit­le­re kar­şı bile etki sağ­lı­yor. İnc­elt­ici ve ödem atı­cı özel­li­ği, por­ta­kal kabu­ğu görü­nü­mü­nü azalt­ma­ya ve silü­eti düzelt­me­ye yar­dım­cı olu­yor.  Elancyl, doğ­ru zaman­da doğ­ru etki­ye sahip for­mü­lü ile gün­düz: yağ hüc­re­le­rin­de yağ yakı­mı­nı, kola­jen ve elas­tin sen­te­zi­ni hızlandırmaya…

Daha Fazla

Bakımlı yaz saçları

Duc­ray Lab­ra­tu­ar­la­rı­nın geliş­tir­di­ği Nur­ti­ce­rat Sprey, saç­la­rın üze­rin­de bir bari­yer oluş­tu­ra­rak, saçı plaj­da; deniz, havuz, güneş gibi dış etken­ler­den koru­ma­ya yar­dım­cı olu­yor ve uzun süre­li UV koru­ma­sı sağ­lı­yor. Kuru, bakım­sız, yıp­ran­mış, mat ve sönük duran saç­lar için yeni bir çözüm sunan Duc­ray Nur­ti­ce­rat, sho­rea robus­ta ağa­cı­nın mey­ve­sin­den elde edi­len ili­pe yağı, lipid yeni­le­yi­ci komp­leks içe­ren bile­şen­ler ile saç deri­sin­de ade­ta koru­yu­cu bari­yer oluş­tu­ran yıp­ran­ma­ya kar­şı üre­ti­len bir bakım spre­yi. Duc­ray Nut­ri­ce­rat Sprey’deki bu aktif­le­rin kom­bi­nas­yon­lu for­mü­lü saye­sin­de saç­lar nemi­ni tek­rar kaza­nı­yor. Sprey saçı yumu­şa­tıp saç tel­le­ri­nin ayrı dur­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Bu da…

Daha Fazla