Hücre 211

Yeni işe alı­nan bir gar­di­yan hayat­ta kala­bil­mek için bir mah­ku­ma dönüş­mek zorun­da kalır. Hüc­re 211 yönet­men­li­ği­ni Dani­el Monzón’un üst­len­di­ği, Fran­cis­co Pérez Gandul’un aynı isim­li roma­nın­dan uyar­lan­mış 2009 yapı­mı bir İsp­any­ol fil­mi. Fil­min baş­rol­le­rin­de Alber­to Ammann ve Luis Tosar’ı izli­yo­ruz. Juan Oli­ver (Alber­to Ammann) hapis­ha­ne­de gar­di­yan ola­rak işe baş­la­ya­cak­tır ve iyi bir izle­nim bırak­mak için bir gün önce­den hapis­ha­ne­ye gider. Gar­di­yan­lar Juan’a hapis­ha­ne­yi gez­dir­dik­le­ri sıra­da bir kaza sonu­cu Juan başı­na aldı­ğı bir dar­be­nin etki­siy­le bayı­lır. Gar­di­yan­lar, Juan’ı hemen yakın­da­ki boş olan bir hüc­re­ye taşır­lar, 211 numa­ra­lı hüc­re­ye. Dok­to­run gel­me­si­ni bek­ler­ler­ken hapishanede…

Daha Fazla

Night On Earth: Beş Şehir Beş Taksi Bir Gece

Night On Earth’te Jim Jar­musch bize aynı gece­de, beş fark­lı şehir­de geçen beş fark­lı hika­ye anla­tı­yor  Night on Earth Jim Jar­musch tara­fın­dan yazıl­mış ve yöne­til­miş 1991 yapı­mı bir film. Aynı gece­de, beş fark­lı şehir­de bir tak­si­nin için­de geçen beş kısa hika­ye­yi anla­tan fil­min senar­yo­su­nu Jar­musch yak­la­şık sekiz gün­de yaz­mış. Bu beş şehir Los Ange­les, New York, Paris, Roma ve Hel­sin­ki; Jarmusch’un bu beş şeh­ri seç­me­si­nin altın­da­ki en büyük sebep ise bera­ber çalış­mak iste­di­ği oyun­cu­lar olmuş. Fil­min müzik­le­ri ise Jarmusch’un sık sık çalış­tı­ğı isim­ler­den biri olan Tom Waits tara­fın­dan yapıl­mış. Los…

Daha Fazla

Moonlight (*) : Mavi ve Siyah

Ay ışı­ğın­da siyah çocuk­lar mavi görü­nür­ler” Moon­light, yönet­me­ni Barry Jen­kins tara­fın­dan Tarell Alvin McCraney’nin In Moon­light Black Boys Look Blue(**) adlı oyu­nun­dan senar­yo­ya uyar­lan­mış bir film. 74. Altın Küre Ödüllerin’de dra­ma türün­de en iyi film ödü­lü­nü kaza­nan Moon­light; en iyi film, en iyi yönet­men ve en iyi uyar­la­ma dahil sekiz dal­da Oscar’a aday gös­te­ril­di. Siyah­la­rın mer­ke­zin­de oldu­ğu anla­tım­la­rı dahi bul­mak zor­ken, siyah LGB­TIQ birey­le­rin mer­ke­zin­de oldu­ğu anla­tım­lar­la kar­şı­laş­mak çok daha zor ve Moon­light bun­lar­dan biri. Film, Miami’de uyuş­tu­ru­cu bağım­lı­sı anne­siy­le yaşa­yan Chiron’un büyü­me ve ken­di­ni keş­fet­me hika­ye­si, ve bu hika­ye­yi Chiron’un…

Daha Fazla

Kitap:İnsanlık tarihini DEĞİŞTİREN HASTALIKLAR

Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Kül­tür Yayın­la­rı popü­ler bilim ala­nın­da­ki seç­kin yayın­la­rı­na bir yeni­si­ni daha ekle­ye­rek ​“Dün­ya­mı­zı Değiş­ti­ren On İki Has­ta­lık” adlı kita­bı okur­lar­la buluş­tur­du. Ala­nın­da dün­ya­nın en say­gın kuru­luş­la­rın­dan biri olan Ame­ri­kan Mik­ro­bi­yo­lo­ji Derneği’nin (ASM) yayın­la­rı ara­sın­da bulu­nan bu kitap­ta, has­ta­lık­la­rın tüm dün­ya­yı, insan­la­rın yaşa­mı­nı ve top­lum­la­rı nasıl etki­le­di­ği konu edi­li­yor. Kitap­ta ele alı­nan has­ta­lık­lar ara­sın­da geç­miş­te insan sağ­lı­ğı­nı cid­di boyut­ta teh­dit etmiş olan kole­ra, çiçek, veba, fren­gi, verem, sıt­ma ve grip gibi önem­li bula­şı­cı has­ta­lık­lar bulu­nu­yor. Cali­for­nia Üni­ver­si­te­si emek­li öğre­tim üye­si Irwin W. Sherman’ın kale­me aldı­ğı eser, Prof. Dr. Emel…

Daha Fazla

Karanlığın Elli Tonu vizyonda

Anas­ta­sia tut­ku­lu mil­yo­ner Chris­ti­an Grey ile yaşa­dı­ğı iliş­ki­si­ni geri­de bırak­ma­ya çalış­mak­ta­dır. Ancak bu san­dı­ğı kadar kolay olmaz. Yeni­den bir ara­ya gelen çif­tin yaşa­dık­la­rı zor­luk­lar barış­ma­la­rıy­la bir­lik­te bit­me­ye­cek­tir. Chris­ti­an geç­mi­şin­den gelen şey­tan­la­rı ile yüz­leş­mek zorun­da kalır­ken, Anas­ta­sia da Gre­y­’in geç­mi­şin­de kalan ancak onu unut­ma­mış kadın­la­rın öfke­le­riy­le ve kıs­kanç­lık­la­rıy­la yüz­le­şe­cek­tir. Baş­rol­le­ri­ni Dako­ta John­son ve Jamie Dor­na­n­’ın üst­len­di­ği fil­min kad­ro­sun­da Tyler Hoech­lin, Kim Basin­ger, Mar­cia Gay Har­den, Bel­la Heath­co­te ve Mar­cia Gay Har­den gibi isim­ler yer alıyor.

Daha Fazla

KİTAP: Kişiliğimizin DNA’sını öğreniyoruz

Şu soru­lar her zaman gün­cel­li­ği­ni koru­muş­tur: Bir; insan­lar doğuş­tan beyaz bir say­fa ola­rak mı doğar­lar, yok­sa psi­ko­lo­jik anlam­da bir dona­nım­la mı dün­ya­ya gelir­ler? İkinc­isi;  insan­lar, eşit ve aynı psi­ko­lo­jik dona­nım ile mi dün­ya­ya gelir­ler? İsm­ail Acar­kan tara­fın­dan kale­me alı­nan Kişi­liğn DNA­’­sı, insan­la­rın beyaz bir say­fa gibi dün­ya­ya gel­me­dik­le­ri­ni ve bu konu­da bazı fark­lı­lık­lar taşı­dık­la­rı­nı orta­ya koyu­yor. Enne­ag­ram /dokuz mizaç mode­li­ne göre, beden­sel yapı­mız gibi psi­ko­lo­jik boyu­tu­mu­zun da doğuş­tan gelen bir temel zemi­ni ve dona­nı­mı var­dır. İşte bu temel dona­nı­ma mizaç veya kişi­li­ğin DNA­’­sı diyo­ruz. Kişi­li­ği­mi­zin teme­li olan bu işle­tim sistemi;…

Daha Fazla

Müziğin efsane ismi Kitaro İstanbul’da

80’li yıl­lar­da TRT­’­de de yayın­la­nan İpek Yolu bel­ge­se­li­ne bes­te­le­di­ği müzik­ler­le Tür­ki­ye­’­de mil­yon­la­rın aklın­da yer etme­yi başa­ran Altın Küre ve Grammy ödül­lü Kita­ro ilk kez Zor­lu PSM­’­de ve Cong­re­si­um­’­da sah­ne ala­cak. New age ve dün­ya müzi­ği­nin öncü isim­le­rin­den Kita­ro özel orkest­ra­sı eşli­ğin­de 29 Nisa­n­’­da Zor­lu PSM­’­de, 30 Nisa­n­’­da Cong­re­si­um­’­da. Etnik ve elekt­ro­nik öğe­le­ri bir ara­ya geti­ren yeni­lik­çi müzi­ğiy­le dün­ya­nın dört bir yanın­da din­le­yen­le­ri derin ve ruha­ni yol­cu­luk­la­ra çıka­ra­can efsa­ne­vi müzis­yen Kita­ro, uzun süre akıl­lar­dan çık­ma­ya­cak bir kon­ser için Zor­lu PSM sah­ne­si­ne ve Cong­re­si­um sah­ne­si­ne konuk ola­cak. Piu Enter­ta­in­ment tara­fın­dan orga­ni­ze edi­len bu…

Daha Fazla

Müzik: Eski Yugoslavya’nın efsanevi rock grubu Türkiye’de

Goran Bre­go­vic, Alen İsl­am­ov­ic ve Tifa, 25 Şuba­t­’­ta Türk müzik­se­ver­ler­le bulu­şu­yor. ​“Ruzi­ca Si Bila”, ​“Djurd­jev­dan Je”, ​“Lipe Cva­tu”, ​“Haj­de­mo U Pla­ni­ne” ve ​“Kad Bi Bio Bije­lo Dug­me” gibi rock tari­hi­ne altın harf­ler­le kazın­mış bir reper­tu­var ile kulak­la­ra kazı­nan grup Volk­s­wa­gen Are­na­’­da sah­ne alacak.

Daha Fazla

SİNEMA: Disney’den şiirsel bir yolculuk

Daha önce Pren­ses ve Kur­ba­ğa, Defi­ne Geze­ge­ni ve Her­kül film­le­ri­ni bir­lik­te yöne­ten Dis­ne­y­’in gedik­li isim­le­ri John Hus­ker ve Ron Cle­ments, bu defa izle­yi­ci­yi şiir­sel bir yol­cu­lu­ğa çıka­rı­yor. Mace­ra­ya düş­kün genç bir kadı­nın, efsa­ne­vi bir ada­ya yap­tı­ğı yol­cu­lu­ğu anla­tan film­de, genç kadın ile yarı tan­rı Mau­i’­nin baş­la­rın­dan geçen­ler anlatılıyor.

Daha Fazla

Kitap: Bir stadyum sadece stadyum değildir

Osman İmam­oğlu, Yaşar Barut, Aydo­ğan Soy­gü­de­n­’in yaz­dı­ğı ​“Pro­fes­yo­nel Fut­bol Taraf­ta­rı ve Stad­yum” Pegem Aka­de­mi Yayın­cı­lı­k­’­tan raf­lar­da­ki yeri­ni aldı: Stad­yum­la­rı sade­ce spor müsa­ba­ka­la­rı­nın yapıl­dı­ğı yer ola­rak düşün­me­mek gere­kir. Stad­yum­lar bin­ler­ce spor seyir­ci­si­nin rek­re­atif akti­vi­te ola­rak değer­len­dir­di­ği, aile ve arka­daş­la­rıy­la güzel vakit geçir­di­ği, taraf­ta­rı oldu­ğu takı­mın ken­di gibi taraf­tar­la­rıy­la bir ara­ya gel­di­ği, sos­yal etki­le­şim içe­ri­si­ne gir­di­ği ve spor seyir­ci­si­nin ken­di­ni iyi his­set­ti­ği önem­li bir mekân­dır. Yuka­rı­da bah­se­di­len örnek­le­re daha bir­çok fak­tör ila­ve edi­le­bi­lir. Bu bakım­dan stad­yum­lar, yapım aşa­ma­sın­da daha rahat ve kon­for­lu, seyir­ci­ler için en ufak ayrın­tı dahi düşü­nü­le­rek tasar­lan­ma­lı ve bu…

Daha Fazla