İçinizi sağlıkla ısıtın

GUR­ME / EKİM 2015 Yaz ayla­rı geri­de kalıp yavaş yavaş kışa hazır­la­nır­ken sof­ra­la­rın sağ­lık kay­na­ğı balı­ğı çor­ba ola­rak tüket­mek de cazip hale geli­yor. Haf­ta­da en az iki kez balık yeme­li­yiz. Yapı­lan araş­tır­ma­lar balık yeme­nin, kalp sağ­lı­ğı­nı koru­du­ğu­nu ve fel­ci önle­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Ome­ga 3 depo­su balık­la­rın başın­da somon, ton, sar­dal­ya, rin­ga, ala­ba­lık, mori­na, uskum­ru, kefal ve bar­bun­ya geli­yor.  Ome­ga 3 aynı zaman­da koles­te­rol meta­bo­liz­ma­sı­nı da ayar­lı­yor. Kıl­çık­la­rıy­la tüke­ti­le­bi­lecek balık­lar bol kal­si­yum içe­ri­ği ile kemik­le­ri güç­len­di­ri­yor. Şeker has­ta­la­rı da kalp has­ta­lı­ğı ve felç ris­ki taşı­dık­la­rı için bol bol balık tüket­me­li­ler. Balık aynı zamanda…

Daha Fazla

Sosyal yeme hataları

Uzman Diye­tis­yen Gam­ze Şan­lı Ak, yapı­lan araş­tır­ma­lar yemek yeme hata­la­rın­da sos­yal çev­re­nin çok büyük etki­si oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor, diyor.  Ak: ​‘Genç ve yetiş­kin­ler, arka­daş gru­buy­la bera­ber yemek yedi­ğin­de besin tüke­tim mik­tar­la­rı da cid­di oran­da artı­yor. Sos­yal çev­re kilo alma­da olduk­ça önem­li rol oynu­yor. En çar­pı­cı sonuç ise eğer arka­da­şı­nız kilo­lu ise sizin­de kilo­lu olma ihti­ma­li­niz %57 ve eğer bu kişi çok yakın arka­da­şı­nız ise bu oran %171 ora­nın­da artış gös­te­ri­yor’, diyor. Ayrı­ca sos­yal yaşa­mı çok yoğun olan kişi­le­rin çoğu zaman arka­daş­la­rıy­la dışa­rı da bulu­şup yemek yeme­ği ter­cih etti­ği­ni söy­le­yen Gam­ze Şanlı…

Daha Fazla

Gourmand ödüllü yazardan mutfağı sevdirecek tarifler

Hazır yemek­ler ve artan dışa­rı­da yeme alış­kan­lı­ğı nede­niy­le yemek yap­ma­yı unut­tuk ama hem yemek hazır­la­ma­nın key­fi­ni, evde kuru­lan sıcak sof­ra­la­rı özlü­yo­ruz hem de sağ­lık­lı bes­len­mek isti­yo­ruz. O hal­de yemek yap­ma­yı hatır­la­tan ​“Sev­gi­li Mut­fak” gibi bir kitap çok işi­mi­ze yara­ya­cak demek­tir. Arzu Ayge­n­’in kita­bı oku­yu­cu­ya önce pişir­me tek­nik­le­ri­ni öğre­ti­yor. Türk mut­fa­ğın­dan kıy­ma­lı yemek­le­rin, zey­tin­yağ­lı­la­rın, dol­ma­la­rın, çor­ba­la­rın, pilav­la­rın nasıl hazır­la­na­ca­ğı detay­la­rıy­la, akıl­da kala­cak çizim­ler­le anla­tı­lı­yor. Arka­sın­dan örnek tarif­le­re geçi­li­yor. Etli dol­ma, ezo­ge­lin çor­ba­sı, humus, köf­te, iç pilav, mene­men tarif­le­ri en ace­mi aşçı­nın kolay­lık­la takip ede­bi­le­ce­ği şekil­de son dere­ce ayrın­tı­lı yazıl­mış. Man­tı, karnıyarık,…

Daha Fazla

YEMEK- Fellah Köftesi

Mal­ze­me­ler: 1 su bar­da­ğı kısır­lık bul­gur yarım su bar­da­ğı un 1 yumur­ta 1 çor­ba kaşı­ğı sal­ça 56 doma­tes 3 diş sarım­sak 1 kase yoğurt kim­yon kara­bi­ber kır­mı­zı­bi­ber tuz may­da­noz Hazır­la­nı­şı: Bul­gur 1 su bar­da­ğı sıcak suy­la ısla­tı­lır. Un, yumur­ta, sal­ça ve baha­rat­lar ila­ve edi­le­rek yoğu­ru­lur. Minik top­lar yapı­lıp par­mak­la bas­tı­rı­la­rak resim­de­ki şekil veri­lir. Ten­ce­re­de su, tuz ve biraz da sir­ke kay­na­tı­lır. Köf­te­ler haş­la­nır. Doma­tes, 2 diş sarım­sak, zey­tin­ya­ğı ve may­da­noz­la sos yapı­lır. Köf­te­ler sosun içi­ne atı­lır ve 5 daki­ka kadar tava­da tutu­lur. Kalan 1 diş sarım­sak­la da yoğurt çır­pı­lır, ser­vis esna­sın­da yoğurt…

Daha Fazla

İstanbul’da Bir Beyoğlu; Beyoğlu’nda bir Aperativo

Ape­ra­ti­vo, 2011 yılı­nın Kasım ayın­da açı­lan, Asmalımescit’in yep­ye­ni lez­zet dura­ğı. Modern Akde­niz Mutfağı’nın nadi­de çeşit­le­rin­den olu­şan zen­gin menü­sü, iyi bir dans mekâ­nı olma­sı, çar­pı­cı kok­teyl­le­ri, keyif­li barı ve heye­can­lı per­so­ne­liy­le ade­ta ​“Ben en yeni İst­anb­ul /Beyoğlu kla­si­ği­yim” diyor. Modern Akde­niz mut­fa­ğın­dan olu­şan, zen­gin seçe­nek­li, çok özel tat­lar­la bezen­miş menü­sü, uygun fiyat­la­rı ve sürp­riz eğlen­ce­ler­le dolu gece­le­ri, Aperativo’yu konuk­la­rı için özel kılı­yor. Aperativo’da haf­ta son­la­rı nor­mal düzen­den çıkı­la­rak bist­ro masa­la­ra geçi­li­yor. Keyif­li bir akşam yeme­ği son­ra­sı her­kes ken­di­ni müzi­ğin rit­mi­ne bıra­kı­yor. Amaç; konuk­la­ra tüm haf­ta­nın yor­gun­lu­ğu­nu unut­tur­mak ve onla­rı unu­tul­maz anlar­la buluşturmak.…

Daha Fazla

Türk Mutfağını Dünya Arenasına Taşıyacak Büyük Bir Etkinlik: BOCUSE D’OR

BOCU­SE D’OR TÜR­Kİ­YE İÇİN GERİ SAYIM BAŞ­LA­DI Dün­ya­da gast­ro­no­mi trend­le­ri­ne yön veren, jüri­sin­de dün­ya­nın en iyi şef­le­ri­ni ağır­la­yan ve yine bir­bi­rin­den başa­rı­lı yıl­dız şef­le­rin kıya­sı­ya yarış­tı­ğı Bocu­se d’Or Yemek Yarış­ma­sı, Tür­ki­ye­’­de ilk kez Sir­ha İst­anb­ul Fuarı bün­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Dün­ya­nın en pres­tij­li gast­ro­no­mi yarış­ma­sı olan Bocu­se d’Or, 60 ülke­den 2000 şefin yarış­tı­ğı ve her ülke­nin ken­di­ne has bir ham­mad­de kul­lan­ma­sı zorun­lu olan ulus­la­ra­ra­sı bir yarış­ma özel­li­ği taşı­yor. Dün­ya­nın önem­li otel­ci­lik ve yemek ser­vis orga­ni­zas­yo­nu olan ve ilk kez 79 Mart 2013 tarih­le­rin­de İst­anb­ul Kong­re Merkezi’nde düzen­le­necek olan Sir­ha İst­anb­ul Fuarı ve…

Daha Fazla

Soslu Somon Izgara

Mal­ze­me­ler: 150 gram somon Sos için: 2 diş sarım­sak 1 çor­ba kaşı­ğı sal­ça Yarım çay bar­da­ğı sıvı yağ 2 adet pata­tes 1 çay kaşı­ğı saf­ran Ser­vis için deniz börül­ce­si   Hazır­la­nı­şı: Somo­nu ızga­ra­da önlü arka­lı pişi­rin ve ser­vis taba­ğı­na alın. Sos için ince kıyıl­mış sarım­sak ve sal­ça­yı sıvı­yağ­da sote­le­yin. Haş­lan­mış ve ren­de­len­miş pata­tes ile saf­ra­nı ila­ve edin. 23 daki­ka daha sote­le­me­ye devam edin. Izga­ra somo­nu hazır­la­dı­ğı­nız sos ve haş­la­nıp ayık­lan­mış deniz börül­ce­si ile bir­lik­te ser­vis yapın.

Daha Fazla