20 milyon dolara satılan ülke: FİLİPİNLER

Güney­do­ğu Asya’da bir ada dev­le­ti olan Fili­pin­ler, Büyük Okyanus’un batı­sın­da, Asya’dan 966 km açık­ta ​“Şark deni­zi­nin inci­si” ola­rak tanı­nır. Batı sömür­ge­le­rin­den Asya’da bağım­sız­lı­ğı­nı kaza­nan ilk ülke olan Filipinli’lerin köke­ni Avusturyalı’lara dayan­sa da, Çin­li, İsp­any­ol, Ame­ri­kan ve Arap köken­li­ler de bulun­mak­ta­dır. Doğu kül­tü­rün­den büyük izler taşı­yan Filipinler’in nüfu­su 110 mil­yon ola­rak tah­min edil­mek­te­dir.   Tarih boyun­ca bir­çok haki­mi­ye­te uğra­yan Fili­pin­ler, 1898 İsp­­­any­­­ol- Ame­ri­kan Har­bi sonu­cu Ame­ri­ka­lı­lar, bu ülke­yi 20 mil­yon dola­ra satın aldı­lar. 1934’de kabul edi­len bir kanun­la, 10 yıl için­de tama­men bağım­sız­lı­ğı­na kavuş­ma­sı­na karar veri­len Fili­pin­ler, 1946’da ​“Fili­pin­ler Cum­hu­ri­ye­ti” ola­rak resmen…

Daha Fazla

ENDONEZYA

Dün­ya­mı­zın en kala­ba­lık 4. ülke­si olan Endo­nez­ya, 7 bin 508 takım ada­dan oluş­mak­ta­dır. Dün­ya­nın en büyük takım ada dev­le­ti olan Endo­nez­ya Cum­hu­ri­ye­ti, yine dün­ya­nın en büyük Müs­lü­man nüfu­su­na sahip ülke­si­dir. Doğu­sun­da Papua Yeni Gine ve Doğu Timor olan Endonezya’nın kuze­yin­de Malez­ya, güne­yin­de de Avust­ral­ya var­dır. Endo­nez­ya, Fili­pin­ler, Sin­ga­pur, Anda­man ve Niobar ada­la­rı­na da kom­şu­dur. 8 ana böl­ge­den olu­şan Endonezya’nın en önem­li şehir­le­ri Jakar­ta, Bali, Sumat­ra, Medan, Batam, Sura­ba­ya, Ban­dung, Sula­we­si, Lom­bok, Yogyakarta’dır. Ülke­nin baş­ken­ti ise, Cava Adası’ndaki Cakarta’dır. 260 mil­yon nüfu­su barın­dı­ran Endonezya’da kişi başı mil­li gelir 3 bin 500

Daha Fazla

Atom bombası ile diz çöktürülmek istenen ülke: JAPONYA

Büyük Okyanus’ta Doğu Asya’nın bir ada ülke­si olan Japon­ya, Japon Denizi’nden Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya’nın doğu­su­na, kuzey­de Ohotsk Denizi’nden güney­de Doğu Çin Denizi’ne ve Tayvan’a kadar uza­nır. Adı­nı oluş­tu­ran kan­ji karak­ter­le­ri­nin ​“güneş” ve ​“köken” anla­mı nede­niy­le Japon­ya, ​“Doğan Güne­şin Ülke­si” diye de bili­nir. Yak­la­şık 100 bin yıl önce Japon takı­ma­da­la­rı­na yer­le­şil­miş­ti.   Arke­olo­jik araş­tır­ma­lar, yont­ma taş dev­rin­de bura­lar­da yaşa­yan­la­rın temel­de avcı­lık ve top­la­yı­cı­lık­la geçin­dik­le­ri­ni orta­ya koyu­yor. MÖ 8 bin – MÖ 300 yüz­yıl­la­rı ara­sın­da­ki dönem ​“Jomon döne­mi” ola­rak adlan­dı­rı­lır. Japon­ya tari­hi­nin, bir ölçü­de de dünya…

Daha Fazla

18 binden fazla adadan oluşan ülke: MALEZYA

Aslın­da Malezya’yı, ​“ada ülke­ler” kate­go­ri­sin­de değer­len­dir­mek çok da man­tık­lı değil… Ancak, ülke­ler konu­sun­da bir araş­tır­ma yap­tı­ğı­nız­da ​“Malezya”nın ​“ada ülke” ola­rak değer­len­di­ril­di­ği­ni göre­cek­si­niz. Bu neden­le şim­di siz­le­re ​“Malezya”yı tanı­ta­lım. 18 bin­den faz­la ada dev­le­ti­nin bir­leş­me­siy­le olu­şan Malez­ya, Güney­do­ğu Asya’da yer alan, doğu ve batı ola­rak iki kara par­ça­sı­na ayrıl­mış, 13 eya­let­ten mey­da­na gelen, ​“seç­me­ce krallık”la yöne­ti­len fede­re bir ülke­dir. 28 mil­yon nüfus­lu Malez­ya hal­kı­nın yüz­de 55’i Malay, yüz­de 25’i Çin­li, yüz­de 10’u Hint­li yüz­de 10’u da diğer etnik köken­li­dir. 13. yüz­yı­la kadar 500 yıl sürey­le, Sri­vi­ca­la Hin­du ve Buddha’cı kral­lı­ğı­nın bir…

Daha Fazla

Halkının tamamı okur-yazar olan ülke: KÜBA

Res­mi adı ​“Küba Cum­hu­ri­ye­ti” olan ​“Müca­de­le Ülke­si” Küba, Isla de la Juven­tud ve takım ada­la­rın yanı sıra, Küba ada­sın­dan olu­şur. En büyük şeh­ri ve baş­ken­ti Hava­na olan Küba­’­nın kuze­yin­de 150km uzak­lık­ta ABD, batı­sın­da Mek­si­ka, Baha­ma­lar, güne­yin­de Cay­man Ada­la­rı, Jama­ika, güney­do­ğu­sun­da ise Haiti ve Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti var­dır. Kara­yip­le­r­’­de en geniş yüzöl­çü­mü­ne sahip ve 11 mil­yon­luk nüfu­su ile en kala­ba­lık ada mil­le­ti olan Küba, 28 Ekim 1492’de Kris­tof Kolomb tara­fın­dan keş­fe­dil­di. 1898’e kadar İsp­any­a’­n­ın bir top­ra­ğı ve yer­yü­zü­nün en büyük 13. ada­sı olan Küba, 1902’de ise res­mi bağım­sız­lı­ğı­nı kazan­dı. Şeker­ka­mı­şı, tütün, turunçgil,…

Daha Fazla

Karayipler’in en lüks mekanı: Dominik Cumhuriyeti

Kara­yip­le­r­’­de­ki His­pan­yo­la ada­sın­da yer alan Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti, His­pan­yo­la, Por­to Riko­’­nun batı­sın­da, Küba ve Jama­ika­’­nın doğu­sun­da yer alır. Vene­zu­ela ile deniz sını­rı, batı kıs­mın­da Haiti bulu­nan Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti ile ​“Domi­ni­ka” karış­tı­rı­lır. Baş­ken­ti San­to Domin­go olan ülke, bağım­sız­lı­ğı­nın büyük bir bölü­mün­de siya­si buh­ran yaşa­mış, 1961’de dik­ta­tör Rafa­el Leoni­das Tru­jil­lo Moli­na­’­nın ölü­mün­den son­ra tem­si­li demok­ra­si­ye geç­miş­tir. Tro­pik bir ikli­mi olan ülke­de mev­sim­sel sıcak­lık deği­şim­le­rin­den çok böl­ge­sel sıcak­lık fark­lı­lık­la­rı görül­mek­te, Ağus­tos ayı bunal­tı­cı ş ekil­de sıcak geç­mek­te­dir. 48,442 km²’­lik yüzöl­çü­me, 10 miyon 500 bin nüfu­su olan ülke­de orta­la­ma ömür, 73,7 yıl, okur yazar­lık ora­nı ise,…

Daha Fazla

2400’de yerleşilen ülke: Antigua ve Barbuda

Kara­yip Denizi’nin doğu­sun­da, Küçük Antil­ler ada gru­bun­da­ki bağım­sız bir ada ülke olan ​“Anti­gua ve Bar­bu­da”, 2 büyük ada ve çeşit­li ada­cık­lar­dan mey­da­na gelir. Baş­ken­ti, Anti­gua ada­sın­da­ki St. John’s olan ​“Anti­gua ve Barbuda”ya yer­li halk­lar MÖ 2400 yıl­la­rın­da yer­leş­miş­ler­di. Kris­tof Kolomb, 1493’te Antigua’ya çık­tı ve İspanya’daki San­ta Maria de la Anti­gua kili­se­si­ne atfen ada­ya ​“Anti­gua” adı­nı ver­di. 1632’de İng­il­iz kolo­ni­si hâli­ne gelen ada, 1666’daki kısa süre­li Fran­sız işga­li­ne maruz kal­dı. 1678’de Bar­bu­da da İng­il­iz kolo­ni­si hâli­ne geti­ril­di. Ada­da önce­le­ri tütün yetiş­ti­ri­lir­ken 17. yüz­yıl­da, daha kâr­lı olan şeker üre­ti­mi­ne geçil­di. 1834’de köle­li­ğin kaldırılması…

Daha Fazla

Keçi ülkesi: Faroe Adaları

Dani­mar­ka­’­ya bağ­lı bir ülke olan Faroe Ada­la­rı, 1948’de kurul­muş özerk bir yerel yöne­ti­me sahip­tir. Keçi­le­ri ile meş­hur olan Faroe Ada­la­rı, ​“keçi ülke­si” ola­rak da anı­lı­lır.   Baş­ken­ti Tórs­havn, res­mi dili Faro­ece ve Dan­ca olan Faroe Ada­la­rı, Dani­mar­ka­’­ya bağ­lı olma­sı­na kar­şın Avru­pa Bir­li­ği içe­ri­sin­de değil­dir. Faroe Ada­la­rı­’­nı ​“Vaat Edil­miş Aziz­ler Ülkesi”ni bul­mak için hari­ta veya yön bul­mak için bir alet kul­lan­ma­dan sal vası­ta­sıy­la yol­cu­luk yapan İrl­and­alı bir rahip ve dini lider St. Bren­dan, bul­du. St. Bren­dan Faroe Ada­la­rı­’­nın önün­den geçer­ken iki büyük ada gör­dü­ğü­nü belirt­miş ve bun­la­rı ​“Kuş­lar Ada­sı” ve ​“Koyun­lar…

Daha Fazla

Baharat adası ülke: GRENADA

ADA ÜLKE­LER / EYLÜL 2016 Kara­yip Deni­zi ve Atlas Okyanusu’nda Tri­ni­dad ve Tobago’nun kuze­yin­de yer alan ​“Gre­na­da”, Gre­na­da ada­sı ile Gre­na­di­nes ada gru­bun­dan olu­şur.  Uzun­lu­ğu 20 km’den biraz faz­la olan ülke, İng­il­iz Mil­let­ler Top­lu­lu­ğu üye­si­dir.  Atlas Okyanusu’nda yaşa­nan tay­fun­lar­dan çok­ça etki­le­nen Gre­na­da, baha­rat­lar yönün­den zen­gin bir ada­dır.  Baha­rat Ada­sı ola­rak da bili­nen Grenada’nın 110 bin­lik nüfu­su­nun büyük bölü­mü, Afri­ka köken­li­ler­den, diğer­le­ri ise, Kızıl­de­ri­li karı­şı­mı ve Avrupalı’dır. Bili­nen en eski yer­li­le­ri ​“Ara­vak­lar” olan Grenada’da, Güney Amerika’dan gelen savaş­çı Karip­ler ege­men­lik kur­du.  1498’de ada­ya gelen Kris­tof Kolomb, bura­ya ​“Con­cep­ci­on” adı­nı ver­di. Gre­na­da 1763’teki Paris Antlaşması’yla resmen…

Daha Fazla

14. yüzyılda İslamiyet’in girdiği ülke: Komor Adaları

ADA ÜLKE­LER / AĞUS­TOS 2016 Afri­ka­’­da Mozam­bik ve Mada­gas­ka­r­’­la okya­nus kom­şu­lu­ğu olan Komor Ada­la­rı­’­na İsl­am 14. yüz­yıl­da gir­di ve hal­kın tama­mı Müs­lü­man oldu.  Tari­hi kay­nak­la­ra göre, bu ada­lar Müs­lü­man­la­r­’ın gir­me­sin­den boş­tu.  Müs­lü­man­lar, 4 büyük ada­nın her birin­de ayrı bir sul­tan­lık kur­du.  18. yüz­yıl­da Komor’a yer­le­şen Şeyh Ngo­me de Pate, ada­nın hanım sul­ta­nı­nın kız kar­de­şiy­le evlen­di. Fran­sız sömür­ge­ci­ler, Komo­r­’un Mayot­te ada­sı­nı 1841’de ele geçir­di.  Fran­sız­lar Anjo­u­an Ada­sı­’­nı da 1886’da Sul­tan III. Abdul­la­h­’ın ada­ya hük­met­ti­ği sıra­da hâki­mi­yet­le­ri­ne aldı. Böy­le­ce, bütün Komor Ada­la­rı Fran­sız hâki­mi­ye­ti­ne geç­miş oldu ve 1912’ye kadar devam etti.  Fran­sız­lar İsl­âmi uygu­la­ma­la­rı kal­dı­ra­rak, Mada­gas­ka­r­’a bağ­la­dı­lar. II.…

Daha Fazla