Avrupa Kardiyoloji Derneği: Tıp kitaplarını yeniden yazabilecek çalışma

Ast­ra­Ze­ne­ca­’­nın For­zi­ga ila­cı­nın böb­rek has­ta­lı­ğı risk­le­ri­ni %39 azalt­tı­ğı­nı gös­ter­di Yazar: Kyle Blan­kens­hip (30 Ağus­tos 2020 11:00) For­zi­ga, tip 2 diya­be­ti olan veya olma­yan kalp yet­mez­li­ği has­ta­la­rı için Mayıs ayın­da çok önem­li bir FDA ona­yı aldı. (Ast­ra­Ze­ne­ca) For­zi­ga­’­nın diya­be­ti olan veya olma­yan kalp has­ta­la­rı için Mayı­s­’­ta FDA ona­yı­nı alma­sıy­la bir­lik­te Ast­ra­Ze­ne­ca, SGLT2 diya­bet ilaç­la­rı­nın gele­ce­ği­ni yeni­den yazı­yor. Şir­ket şim­di­ler­de böb­rek has­ta­lı­ğın­da kural­la­rı yeni­den belir­le­me peşin­de. Erken son­lan­dı­rı­lan kri­tik bir çalış­ma­dan çıkan veri­ler de bunu des­tek­ler nite­lik­te. Pazar günü Avru­pa Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği­’­nin (ESC) her yıl düzen­le­nen sanal top­lan­tı­sın­dan çıkan son haber­le­re göre…

Daha Fazla

Görkem Saka AstraZeneca Türkiye Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim Direktörü oldu

İlaç sek­tö­rün­de güç­lü bir pazar eri­şim ve res­mi iliş­ki­ler dene­yi­mi­ne sahip olan Gör­kem Saka, Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Ruh­sat­lan­dır­ma ve Pazar Eri­şim Direk­tö­rü göre­vi­ne atan­dı. 2003 yılın­da Bil­kent Üni­ver­si­te­si Endüst­ri Mühen­dis­li­ği bölü­mün­den mezun olan Gör­kem Saka, 2005 yılın­da Ame­ri­ka­’­da Pitts­burgh Üni­ver­si­te­si­’n­de Endüst­ri Mühen­dis­li­ği Bölü­mü­’n­de yük­sek lisan­sı­nı, 2010 yılın­da ise Tıp­ta Karar Alma konu­sun­da dok­to­ra­sı­nı tamam­la­dı. Kari­ye­ri­ne 2003 yılın­da ABD­’­de Pitts­burgh Üni­ver­si­te­si­’n­de Araş­tır­ma Görev­li­si ola­rak baş­la­yan Gör­kem Saka 20082009 yıl­la­rı ara­sın­da yine ABD­’­de Merck & CO’­da Glo­bal Sağ­lık Eko­no­mis­ti ola­rak görev aldı. Daha son­ra Tür­ki­ye­’­ye döne­rek sıra­sıy­la 20102011 yıl­la­rı ara­sın­da Baye­r­’­de Sağ­lık Ekonomisi…

Daha Fazla

Astellas İlaç Türkiye, 10. yılını 10 okulu yenileyerek kutladı!

Astel­las İlaç gönül­lü­le­ri, Türkiye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­den, fark­lı şehir­ler­de 10 okul yeni­le­mek için 18.648 km yol kate­de­rek 512 öğren­ci­nin haya­tı­na dokun­du! Astel­las İlaç Tür­ki­ye, kurum­sal sos­yal sorum­lu­luk kap­sa­mın­da Top­lum Gönül­lü­le­ri Vak­fı (TOG) ile yürüt­tü­ğü ​“10. Yıl­da 10 Okul Yeni­le­me” pro­je­si­ni tamam­la­dı. Çalı­şan­la­rı­nın gönül­lü emek­le­ri ve Top­lum Gönül­lü­sü genç­le­rin kat­kı­la­rı ile 10 fark­lı şehir­de 10 okul yeni­le­yen Astel­las İlaç Tür­ki­ye, 512 öğren­ci­nin haya­tı­na dokun­du­ğu sos­yal sorum­lu­luk pro­je­siy­le eği­tim dün­ya­sı­na değer kat­tı. Astel­las İlaç’ın Türkiye’deki 10. yılı­na özel haya­ta geçi­ri­len pro­je­de, Top­lum Gönül­lü­sü genç­le­re yapı­lan çağ­rı ile Türkiye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­de­ki ihti­yaç sahi­bi okul­lar titizlikle…

Daha Fazla

Roche Diagnostik Türkiye’nin Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü Doğutan Ülgen oldu

2005 yılın­dan beri sağ­lık sek­tö­rün­de fark­lı görev­ler­de bulu­nan Doğu­tan Ülgen, kari­ye­ri­ne Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak devam edecek. Roc­he Diag­nos­tik, Tür­ki­ye­’­de­ki Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tör­lü­ğü­nü Doğu­tan Ülge­n­’e ema­net etti. 2005 yılın­dan bu yana sağ­lık sek­tö­rün­de fark­lı görev­ler sür­dü­ren Ülgen, 6 Nisan 2020 tari­hi iti­ba­riy­le Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye­’­nin Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak görev yap­ma­ya baş­la­dı. Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği bölü­mü mezu­nu olan Doğu­tan Ülgen, aynı üni­ver­si­te­de Kim­ya Mühen­dis­li­ği ala­nın­da yük­sek lisan­sı­nı tamam­la­dı. 2005 yılın­da Uygu­la­ma Uzma­nı ola­rak katıl­dı­ğı Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye­’­de fark­lı alan­lar­da ve ürün grup­la­rın­da Ürün…

Daha Fazla

Astellas İlaç Türkiye, En İyi İşverenler” Listesinde!

Astel­las İlaç Tür­ki­ye, insan odak­lı kurum kül­tü­rü ve yöne­tim anla­yı­şıy­la Gre­at Pla­ce to Work® Ens­ti­tü­sü tara­fın­dan her yıl belir­le­nen ​“Türkiye’nin En İyi İşve­ren­le­ri” lis­te­sin­de orta büyük­lük­te­ki ilk 10 iş yeri ara­sın­da yeri­ni aldı. Gre­at Pla­ce to Work Ens­ti­tü­sü tara­fın­dan düzen­le­nen ​“Türkiye’nin En İyi İşve­ren­le­ri” lis­te­si­ne adı­nı yaz­dı­ran Astel­las İlaç Türkiye’nin Genel Müdü­rü Mark Dek­ker, ​“Astel­las İlaç Tür­ki­ye ola­rak tüm fonk­si­yon­lar­da ve her sevi­ye­de­ki çalı­şan­la­rı­mı­zın bağ­lı­lı­ğı, katı­lı­mı ve tut­ku­su saye­sin­de bu lis­te­de yeri­mi­zi alma­yı başar­dık. Böy­le hari­ka insan­la­ra ve takım ruhu­na sahip bir şir­ke­tin genel müdü­rü olmak gurur ve sevinç kaynağı.”…

Daha Fazla

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Natasa Klicko oldu

İstan­bul, 9 Mayıs 201920 yılı aşkın süre­dir sağ­lık sek­tö­rün­de­ki derin tec­rü­be­siy­le pek çok ülke­de fark­lı yöne­tim kade­me­le­rin­de yer alan ve başa­rı­lı bir lider­lik ser­gi­le­yen Nata­sa Klic­ko, Roc­he İlaç Türkiye’nin Genel Müdü­rü oldu. Mayıs iti­ba­rıy­la yeni göre­vi­ne ata­nan Klic­ko, son ola­rak Roc­he Slovakya’nın Genel Müdür­lü­ğü­nü yap­mak­tay­dı. Kari­ye­ri­ne 1998’de AstraZeneca’da Ürün Müdü­rü ola­rak baş­la­yan ve ardın­dan şir­ket­te Genel Müdür Vekil­li­ği, Pazar­la­ma Müdür­lü­ğü ve Genel Müdür­lük rol­le­rin­de bulu­nan Dr. Klic­ko, daha son­ra da Sanofi’de sıra­sıy­la Tica­ri Direk­tör­lük ve Adri­ya­tik Ülke­le­ri Genel Müdür­lü­ğü & Orta ve Doğu Avru­pa Onko­lo­ji Biri­mi Baş­kan­lı­ğı görevleriniyürüttü.…

Daha Fazla

Novartis, TEDx’teki Gözünü Aç” temalı etkinliğiyle kronik göz hastalıklarına dikkat çekti

Novar­tis Tür­ki­ye, göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için ​“Gözü­nü Aç” tema­sıy­la TEDxBahcesehirUniversity’nin ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­so­ru oldu. 14 Mart 2019, İstan­bul – Göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için ​“Gözü­nü Aç” tema­sıy­la çeşit­li etkin­lik­ler düzen­le­yen Novar­tis Tür­ki­ye, tema kap­sa­mın­da TEDxBahcesehirUniversity’nin 5. yılı­nın ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­sor­lu­ğu­nu üst­len­di. 13 Mart Çar­şam­ba günü, Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi Studio’da ger­çek­le­şen etkin­lik­te 1992 yılı Tür­ki­ye güze­li Özlem Kay­maz, Diji­tal­Pa­ra Teknoloji’nin kuru­cu­su ve CEO’su Ali Ser­met Taş­dö­ğen, Karan­lık­ta Diya­log Müze­si reh­be­ri Engin Gran­te­pe ve son dönem­ler­de gez­gin kim­li­ğiy­le dik­kat çeken müzis­yen Ayhan Sici­moğ­lu konuş­ma­cı olarak…

Daha Fazla

TAKEDA TÜRKİYE’NİN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEYDA ATADAN MEMİŞ OLDU

Kök­lü geç­mi­şiy­le dün­ya­nın en büyük 10 ilaç şir­ke­tin­den biri ola­rak faali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Japon­ya mer­kez­li, ilaç şir­ke­ti Take­da Türkiye’nin Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne Şey­da Ata­dan Memiş atan­dı. Take­da; Onko­lo­ji, Hema­to­lo­ji, Gast­ro­en­te­ro­lo­ji, Nöro­bi­lim, Nadir Has­ta­lık­lar teda­vi alan­la­rı­na ve temel ilaç­la­ra yöne­lik 2025 viz­yo­nu­nu ile­ri taşı­ya­rak glo­bal­de bu kilit teda­vi alan­la­rın­da lider olmak ama­cıy­la 8 Ocak 2019 ​‘da İrlan­da mer­kez­li Shi­re şir­ke­ti­ni glo­bal ola­rak satın aldı. Ger­çek­le­şen satın alma son­ra­sın­da Türkiye’de enteg­ras­yon süre­ci devam eden Take­da ve Shi­re şir­ket­le­ri; hema­to­lo­ji, onko­lo­ji, immü­no­lo­ji, gast­ro­en­te­ro­lo­ji, temel ürün­ler ve gene­tik has­ta­lık­lar ala­nın­da­ki faali­yet­le­ri­ni tek çatı altın­da topladı.…

Daha Fazla

Novartis İlaç Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü’ne Diyar Akkaynak getirildi

İstan­bul, 01 Mart 2019 – Novar­tis Onko­lo­ji Birimi’nde Medi­kal Direk­tör­lük göre­vi­ni başa­rıy­la yürüt­mek­te olan Diyar Akkay­nak, Novar­tis İlaç Bilim­sel Ope­ras­yon­lar Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. 2001 yılın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden mezun olan Diyar Akkay­nak, 2003 yılın­da Yedi­te­pe Üniversitesi’nde MBA prog­ra­mı­nı tamam­la­dı. Kari­ye­ri­ne Biofar­ma İlaç’ta Medi­kal Müdür ola­rak baş­la­yan Akkay­nak, daha son­ra Ecza­cı­ba­şı İlaç’ta Medi­kal Müdür ola­rak çalış­tı. Nisan 2007’de Medi­kal Müdür ola­rak Novar­tis Onko­lo­ji Tür­ki­ye eki­bi­ne katıl­dı ve 20102014 yıl­la­rı ara­sın­da Hema­to­lo­ji Grup Medi­kal Müdü­rü ola­rak göre­vi­ne devam etti. 2014’ten bu yana Novar­tis Onkoloji’de Medi­kal Direk­tör ola­rak görev yapan Akkay­nak, bu…

Daha Fazla

Santa Farma İş Geliştirme Direktörü Ayça Sezer oldu

Tür­ki­ye­’­nin en kök­lü ve güç­lü yer­li ilaç fir­ma­la­rı ara­sın­da yer alan San­ta Far­ma­’­nın İş Geliş­tir­me Direk­tör­lü­ğü pozis­yo­nu­na Ayça Sezer atan­dı. 1998 yılın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si­’n­de lisans eği­ti­mi­ni tamam­la­yan Sezer, 19992009 yıl­la­rı ara­sın­da Bilim İla­ç­’­ta sıra­sıy­la Medi­kal Müdür ve İş Geliş­tir­me Müdü­rü ola­rak görev aldı. 20092010 yıl­la­rı ara­sın­da Gene­ri­ca İla­ç­’­ta İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak çalı­şan Sezer, son­ra­sın­da Dr. Feri­dun Frik İla­ç­’­ta İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü, 20112012 yıl­la­rı ara­sın­da ise Far­ma­li­der Gro­up­’­ta Stra­te­jik Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak yer aldı. 20122015 yıl­la­rı ara­sın­da Bilim İla­ç­’­ta İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü olan Sezer, 20152019 yıl­la­rı ara­sın­da Birleşik…

Daha Fazla