Doktor her antibiyotiğin direnç durumunu bilmek zorunda

Anti­bi­yo­tik empi­rik kul­la­nıl­ma­lı Prof. Dr. Ser­hat Ünal kim­dir? Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­sin­de görev yap­mak­ta­olan Prof. Dr. Ser­hat Ünal 1989 yılın­da doçent, 1995 yılın­da pro­fe­sör kad­ro­su­na atan­dı. 1991 yılın­dan iti­ba­ren Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı İnf­eks­iy­on Has­ta­lık­la­rı Üni­te Öğre­tim Üye­si ola­rak çalış­mak­ta olan Prof. Dr. Ünal, 20012013 yıl­la­rı ara­sın­da İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı, 20062011 yıl­la­rı ara­sın­da ise Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Deka­nı ola­rak görev yap­tı. 2013 yılın­da İnf­eks­iy­on Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Baş­kan­lı­ğı­na seçi­len Ünal, bu göre­vi­ni halen yürüt­mek­te­dir. Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji ve Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı (KLİ­M­İK)…

Daha Fazla

Karın şişkinliği ve halsizlik çölyak habercisi olabilir

Çocuk­lar­da büyü­me geri­li­ği ve ishal­le belir­ti vere­bi­len çöl­yak has­ta­lı­ğı, yetiş­kin­ler­de ise demir eksik­li­ği, gaz ve şiş­kin­lik­le ken­di­ni bel­li edi­yor. Masum şika­yet­ler­le orta­ya çıkan çöl­yak has­ta­lı­ğı, genel­lik­le belir­ti­le­ri­nin ben­zer­li­ğin­den dola­yı fark­lı rahat­sız­lık­lar­la karış­tı­rı­la­bi­li­yor. Glu­ten­li gıda­lar­dan uzak dura­rak bes­len­mek, çöl­yak has­ta­lı­ğı­nın kont­rol altı­na alın­ma­sın­da önem­li rol oynu­yor. Memo­ri­al Hiz­met Has­ta­ne­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, ​“9 Mayıs Dün­ya Çöl­yak­la Müca­de­le Günü” önce­sin­de, çöl­yak has­ta­lı­ğı ve yapıl­ma­sı gere­ken­ler hak­kın­da bil­gi ver­di. Demir eksik­li­ği­ni­zi göz ardı etme­yin Çöl­yak, bazı gıda­lar­da bulu­nan glu­te­ne kar­şı vücu­dun gös­ter­di­ği immün reak­si­yon sonu­cu orta­ya çık­mak­ta­dır. İnce bağır­sa­ğın üst…

Daha Fazla

trikomonas Vajinalis kısırlığa neden olabilir

Vaji­nal enfek­si­yon­la­ra neden olan mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın bir kıs­mı cin­sel yol­la kişi­den kişi­ye bula­şır­ken, bir kıs­mı da vaji­na­nın nor­mal flo­ra­sın­da mey­da­na gelen deği­şik­lik­le­re bağ­lı ola­rak enfek­si­yon mey­da­na geti­ri­yor. Cin­sel temas­la olu­şan tri­ko­mo­nas vajinalis’in neden­le­ri­ni ve teda­vi­si­ni Fatih Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Dr. Bey­han Yıldızbaş’a sor­duk. Tri­ko­mo­nas Vaji­na­lis nedir, nasıl bula­şır? Genel ola­rak tri­ko­mo­ni­ya­zis­li kadın­la­rın yüz­de 2530’unun asemp­to­ma­tik­tir. Eğer Tri­ko­mo­nas vajinalis’in çoğal­ma­sı­na elve­riş­li koşul­lar orta­ya çıkar­sa pato­je­nik bak­te­ri­le­rin üre­me­si kolay­la­şır. Tri­ko­mo­nas Vaji­na­lis cin­sel temas­la bula­şan bir has­ta­lık­tır. Bir kişi­nin kar­şı­laş­tı­ğı cin­sel part­ner sayı­sı, tri­ko­mo­nas ile temas ris­ki­ni doğ­ru­dan etkiler.…

Daha Fazla

Hedef Boy: Anne – Baba Ortalaması

Bir çocuk için hedef boy; anne­nin boyu ile baba­nın boyu­nun orta­la­ma­sı! Kız çocuk­la­rı için anne-baba boyu­nu top­la­yıp 13 çıka­rı­lı­yor, erkek çocuk­lar­da 13 ekle­ni­yor. Uzman­la­rın ​“Yüz­de 90 tutu­yor” dedi­ği bu ​“büyü­me” hede­fin­de yolun­da git­me­yen belir­ti­le­rin dik­ka­te alın­ma­sı gere­ki­yor. Çocu­ğun boyu ve yaşı, akran­la­rı­na göre geri­de kalı­yor­sa, giy­dik­le­ri küçül­mü­yor­sa bir uzma­na baş­vur­mak gere­ki­yor. Çocuk­lar­da büyü­me­nin taki­bi ile ilgi­li Tur­gut Özal Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Çocuk Endok­ri­no­lo­ji Bilim Dalı Çocuk Endok­ri­no­lo­ji­si Uzma­nı Doç. Dr. Meh­met Boy­raz soru­la­rı­mı­zı yanıt­la­dı. Çocuk­lar­da büyü­me­nin taki­bi ve özel­lik­le boy kısa­lı­ğı konu­sun­da anne­ler baba­lar ne yapa­cak­la­rı ve han­gi heki­me başvuracakları…

Daha Fazla

Kalem iğneleriyle diyabet hastaları kaygılarını yendi

Diya­bet teda­vi­sin­de önem­li bir yer tutan enjek­si­yon, son yıl­la­ra kadar hep göz ardı edi­len, cid­di bir prob­lem­di. Ancak günü­müz­de enjek­si­yon uygu­la­ma­la­rı­nın teda­vi­de oyna­dı­ğı başa­rı, far­kın­da­lı­ğın art­ma­sı ve enjek­si­yon tek­nik­le­ri ile ilgi­li basit ve her­ke­sin kolay­lık­la kul­la­na­bi­le­ce­ği reh­ber­le­rin hazır­lan­ma­sı diya­bet teda­vi­sin­de­ki aksak­lık­la­rı düzelt­mek açı­sın­dan önem­li bir des­tek sağ­lı­yor. Günü­müz­de diya­bet teda­vi­si ve teda­vi­de enjek­si­yon tek­nik­le­ri­nin öne­mi ile ilgi­li Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Pen­dik Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Bilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Oğuz­han Dey­ne­li ile görüş­tük. Diya­bet teda­vi­si­ni başa­rı­ya ulaş­tı­ran doğ­ru enjek­si­yon tek­nik­le­ri ile ilgi­li bize bil­gi verebilir…

Daha Fazla

Ceviz kadar büyüyen lenflere dikkat!

Koç Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si  Hema­to­lo­ji Uzman Dr.  Erman Öztürk len­fo­ma­nın  lenf beze­le­rin­de büyü­me  göz­len­me­siy­le anla­şıl­ma­sı­nın  müm­kün oldu­ğu­nu söy­le­di. ​“Bir  haf­ta­dan faz­la süren 38  dere­ce­nin üstün­de­ki ateş, son altı  ayda mev­cut kilo­dan yüz­de 10  kilo kay­bı ve gece aşı­rı ter­le­me  has­ta­lı­ğın belir­ti­si ola­bi­lir” diyen  Öztürk, len­fo­ma­yı anlat­tı. Len­fo­ma nedir?  Len­fo­ma, enfek­si­yon­lar­la  müca­de­le eden ve bağı­şık­lık  sis­te­mi­nin akyu­var­lar ola­rak  isim­len­di­ri­len hüc­re­le­ri­ni  barın­dı­ran len­fa­tik sis­tem­de  görü­len kötü huy­lu bir  has­ta­lık­tır. Len­fa­tik sis­tem,  tüm vücut­ta yay­gın ola­rak  bulun­mak­ta­dır. Len­fo­ma  has­ta­lı­ğın­da akyu­var­lar  kont­rol dışı çoğa­lır­lar ve  vücu­dun deği­şik  yer­le­rin­de bulu­na­bi­lir­ler.  Gene­lik­le akyu­var­lar lenf  beze­le­rin­de top­la­na­rak, lenf  bezelerinin…

Daha Fazla

Hava değişimi 3 kişiden birini etkiliyor

Küre­sel ısın­ma, ikli­min değiş­me­si, hava sıcak­lı­ğı­nın mev­sim nor­ma­lin­de sey­ret­me­me­si pek çok kişi­yi has­ta ede­bi­li­yor. Den­ge­siz hava deği­şi­min­den en çok kadın­lar şika­yet­çi. Kadı­köy­Şi­fa Kadı­köy Has­ta­ne­si Dahi­li­ye Uzma­nı Dr. Deniz Hız­lı­ba­cak, den­ge­siz mev­sim­le­rin yarat­tı­ğı rahat­sız­lık­lar ve çözüm­le­ri 10 mad­de­de anla­tı­yor. Hava deği­şi­min­den etki­len­mek ne demek? Bunun anla­mı, o kişi­nin hava­da­ki en ufak bir deği­şi­mi diğer insan­la­ra göre daha kuv­vet­li bir şekil­de algı­la­ma­sı. Kişi­nin orga­niz­ma­sı bu tür hava deği­şim­le­ri­ne kar­şı baş ağrı­sı, uyku soru­nu, bulan­tı, kon­sant­ras­yon bozuk­lu­ğu ve dep­res­yon gibi tep­ki­ler veri­yor. Diğer belir­ti­ler ise dola­şım sis­te­min­de bozuk­luk ve yara izle­rin­de ağrı. Hava değişiminin…

Daha Fazla

Bir sendrom olarak ağız kuruluğu

İMM­UN HAS­TA­LIK­LAR / EYLÜL 2016 Dış sal­gı bez­le­ri­nin, özel­lik­le göz­ya­şı ile tükü­rük bez­le­ri­nin ilti­hap­lan­ma­sıy­la olu­şan ​“oto­im­mun” has­ta­lık­lar guru­bun­da yer alan Sjög­ren send­ro­mu, özel­lik­le 3040’lı yaş­lar­da­ki kadın­la­rı teh­dit edi­yor. Has­ta­lı­ğın geç teş­hi­si göz, sinir sis­te­mi, akci­ğer gibi baş­ka organ veya sis­tem­ler üze­rin­de hasar­la­ra neden ola­bi­li­yor.  Sjög­ren send­ro­mu­nun top­lum ara­sın­da pek bilin­me­me­si nede­niy­le tanı­sı­nın da geç konul­du­ğu­nu söy­le­yen Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Roma­to­lo­ji ve İç Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Meh­met Soy şu bil­gi­le­ri veri­yor:  GÖZ­LER­DE KUM VAR­MIŞ GİBİ HİSS­ETT­İR­İ­YOR Halk ara­sın­da ​‘ağız kuru­lu­ğu’ deyin­ce akla ilk gelen has­ta­lık diya­bet, yani şeker has­ta­lı­ğı­dır. Ayrıca…

Daha Fazla

Kronik sinüzit tedavi edilebilir

SİN­ÜZ­İT / HAZİ­R­AN 2016 Akut sinü­zit gibi kro­nik sinü­zi­tin de mut­la­ka teda­vi edi­le­bil­di­ği­ni söy­ke­yen Bey­kent Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cer­ra­hi­si Uzma­nı Prof. Dr. Burak Ömür Çakır, teda­vi­de fark­lı anti­bi­yo­tik­le­rin yanı sıra deniz suyu ve kor­ti­zon­lu sprey­ler kul­la­nıl­dı­ğı­nı ve has­ta­la­rın yüz­de 70’e yakı­nı­nın iyi­leş­ti­ği­ni, kalan­la­rın ise ame­li­yat­la teda­vi edi­le­bil­di­ği­ni vur­gu­lu­yor. Sinü­zit nedir, nasıl olu­şur? Sinüs­ler, yüz böl­ge­sin­de­ki boş­luk­lar­dır. Bun­lar kemik yapı olsay­dı, başı­mız daha ağır olur­du. Sinüs­le­rin başı­mı­zı hafif­let­mek yanın­da bir diğer göre­vi de hava boş­luk­la­rı olduk­la­rı için hava­nın iç kısım­la­ra kadar gir­me­si­ni sağ­lar. Yanak, alın,…

Daha Fazla

Ürolog, idrar kaçıran genç hastada MS’i düşünmeli

MS / HAZİ­R­AN 2016 Üro­lo­ji Uzma­nı Op. Dr. Sin­ha­rib Çit­gez ile MS has­ta­la­rı­nın üro­lo­jik sorun­la­rı­nı konuş­tuk. Has­ta­la­rın idrar kaçır­ma sorun­la­rı­nın temiz ara­lık­lı kata­te­rin yay­gın kul­la­nı­mıy­la komp­li­kas­yon­la­rın önü­ne geçi­le­rek çözül­dü­ğü­nü anla­tan Çit­gez, cin­sel sorun­la­rın ise has­ta­lar anlat­ma­dı­ğı için hekim­ler tara­fın­dan sor­gu­lan­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­lü­yor. MS has­ta­la­rı­nın han­gi üro­lo­jik sorun­la­rı olu­yor? MS has­ta­la­rı­nın üro­lo­jik sorun­la­rı­nı iki­ye ayı­rı­yo­ruz: İşeme ile ilgi­li sıkın­tı­lar ve cin­sel bozuk­luk­lar. Has­ta­la­rın yüz­de 6080’inde bu şika­yet­le­ri görü­yo­ruz. Bazen idrar kaçır­ma has­ta­lı­ğın ilk belir­ti­si ola­rak orta­ya çıka­bi­li­yor. Dola­yı­sıy­la genç bir has­ta üro­lo­ji uzma­nı­na idrar kaçır­ma şika­ye­ti ile baş­vu­ru­yor­sa bunun altın­da nöro­lo­jik bir…

Daha Fazla