Roche Diagnostik Türkiye & TED Eğitimle Sağlıklı Gelecek” Projesi

  Eği­tim­le Sağ­lık­lı Gelecek” Pro­je­si­ni yap­ma­ya nasıl karar ver­di­niz?   Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye ola­rak, insan­la­rın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek için çalı­şır­ken, bir yan­dan da kurum­sal bece­ri­le­ri­mi­zi top­lum­sal fay­da­ya dönüş­tü­recek fark­lı çalış­ma­la­rı ve pro­je­le­ri haya­ta geçir­me­yi hedef­li­yo­ruz. Bu amaç doğ­rul­tu­sun­da, en çok önem­se­di­ği­miz konu­la­rın başın­da sağ­lık ala­nın­da top­lum­sal bilin­cin artı­rıl­ma­sı yer alı­yor. Bu bakış açı­sıy­la, genç­le­ri­mi­zin sağ­lık ala­nın­da bilinç­len­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la Eği­tim­le Sağ­lık­lı Gelecek pro­je­si­ni haya­ta geçir­dik. Ger­çek bir top­lum­sal fay­da yarat­mak için sorun­la­rın çözü­mün­de­ki kilit pay­daş­la­rın bir ara­ya gele­rek bir­lik­te çalış­ma­sı gerek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Biz de Türk Eği­tim Der­ne­ği ve çok değer­li akademisyenlerle…

Daha Fazla

Kemoterapi yan etkilerinin yüzde 90’ı geçici”

Kan­ser has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­sin­de uygu­la­nan kemo­te­ra­pi denil­di­ğin­de akla ilk gelen yan etki­le­ri olu­yor. Bu da çoğu has­ta­yı kor­ku­tan hat­ta bazen teda­vi red­di­ne bile götü­ren bir süreç orta­ya çıka­rı­yor. Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı işti­ra­ki Bayın­dır İçer­enk­öy Hastanesi’nden Prof. Dr. Mus­ta­fa Yay­la­cı, kemo­te­ra­pi teda­vi­sin­de­ki son geliş­me­le­ri ve teda­vi­nin yan etki­le­riy­le başa çık­ma­nın yol­la­rı­nı anlat­tı: Kan­ser hüc­re­le­ri nor­mal hüc­re­ler­den daha çok bölü­nür ve çoğa­lır. ​‘İlaç teda­vi­si’ veya ​‘kim­ya­sal teda­vi’ de kemo­te­ra­pi­de bu pren­si­be daya­na­rak geliş­ti­ril­miş bir teda­vi yön­te­mi­dir. Kont­rol­süz çoğa­lan kan­ser hüc­re­le­ri çoğu zaman vücut meka­niz­ma­sı tara­fın­dan yok edi­lir ama bazı hüc­re­ler kaçıp kur­tu­la­bi­lir. Gidip…

Daha Fazla

Küçük bakterilerin büyük sonuçları olabilir

Özel­lik­le çocuk­lar­da görü­len ve teda­vi edil­me­di­ğin­de cid­di sağ­lık sorun­la­rı­na neden Beta Bak­te­ri­si­ni Okan Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Emin Ünüvar’a sor­duk. Beta nedir? Hal­kı­mı­zın ​“beta mik­ro­bu” diye bil­di­ği has­ta­lık etke­ni tıb­bi ismi ile Strep­to­coc­cus pyo­ge­nes isim­li bak­te­ri­dir. Eşde­ğer diğer ismi de A gru­bu beta heme­oli­tik strep­to­kok­tur. Bu isim­de­ki ​“beta” kolay­ca kul­la­nıl­mak­ta, hal­kı­mız da ​“beta mik­ro­bu” ola­rak adlan­dır­mak­ta­dır. Teh­li­ke­li mi? Bu mik­rop sağ­lık­lı kişi­ler­de bulun­maz. Boğaz­da nor­mal­de bulun­ma­yan beta mik­ro­bu boğaz böl­ge­si­ne gele­rek yer­le­şecek olur­sa badem­cik ilti­ha­bı­na, faren­ji­te neden olur. Beta mik­ro­bu­nun neden oldu­ğu badem­cik ilti­hap­lan­ma­sı­nın önem­li olmasının…

Daha Fazla

Grip zatüreye ortam hazırlıyor

Kış has­ta­lı­ğı ola­rak bili­nen zatü­re, kro­nik rahat­sız­lı­ğı olan­lar­da daha ağır sey­re­den ve zaman zaman ölüm­le sonuç­la­na­bi­len ateş­li bir has­ta­lık­tır. Kış mev­si­min­de sık­lık­la görü­len ve ağır geçen grip­le­rin zatü­re­ye ortam hazır­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Liv Hos­pi­tal Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Ferah Ece zatü­re ile ilgi­li merak edi­len­le­ri anlat­tı. Zatü­re neden orta­ya çıkar? Akci­ğer lobu­nun ilti­hap­lan­ma­sı şek­lin­de orta­ya çıkan, eşlik eden baş­ka bir has­ta­lı­ğı olma­yan has­ta­lar­da, gün­lük yaşa­mı sıra­sın­da görü­le­bi­len, kro­nik bir rahat­sız­lık sahi­bi olan kişi­ler­de daha ağır bir şekil­de sey­re­den ve zaman zaman ölüm­le sonuç­la­na­bi­len ateş­li bir has­ta­lık­tır. Bu has­ta­lık­ta akci­ğer­ler­de bulu­nan hava…

Daha Fazla

Serotoninin yüzde 80’i bağırsaktan geliyor

İns­an vücu­dun­da 100 tril­yon hüc­re bulun­du­ğu tah­min edi­li­yor. Bunun 10 mis­li faz­la­sı kadar da yarar­lı bak­te­ri­le­ri­miz var. Bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­mız ise 2 kilo ağır­lı­ğın­da ve hem işle­vi hem de ağır­lı­ğı nede­niy­le artık bir organ ola­rak kabul edi­li­yor. Bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­sın­da en az bin fark­lı tür­den bak­te­ri bulu­nu­yor. Bu bak­te­ri­ler bebe­ğin üçün­cü günün­den iti­ba­ren oluş­ma­ya baş­lı­yor. Mide ve ince bağır­sak­lar tara­fın­dan sin­di­ri­le­me­yen besin­le­rin sin­di­ri­mi­ne yar­dım eden, B ve K vita­min­le­ri­nin yapı­mı­nı sağ­la­yan, has­ta­lık yapa­bi­lecek bak­te­ri­le­rin yer­leş­me­si­ne mani olan bu bak­te­ri­le­rin en önem­li özel­li­ği ise bağır­sak duva­rın­da bir bari­yer vazi­fe­si gör­me­si. Bağır­sak mik­ro­bi­ya­ta­sı­nın bir…

Daha Fazla

PPI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği İkinci Baş­ka­nı İ.Ü. Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Kadir Bal PPI (Pro­ton Pom­pa İnh­ib­it­örü) hak­kın­da merak edi­len soru­la­rı yanıt­la­dı. PPI (Pro­ton Pom­pa İnh­ib­it­örü) nedir? Halk ara­sın­da mide koru­yu­cu ola­rak adlan­dı­rı­lan ilaç­lar ara­sın­da mide asi­di­nin bas­kı­lan­ma­sın­da en etki­li olan çeşit­li mole­kül­le­re veri­len genel addır. Yak­la­şık 35 yıl­dır güven­le kul­la­nıl­mak­ta­dır. PPI’lar han­gi has­ta­lık­la­rın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lır­lar? PPI’lar ref­lü, ülser gibi mide­de art­mış asit­le sey­re­den has­ta­lık­lar yanın­da ülse­re bağ­lı mide kana­ma­la­rın­da kul­la­nı­lır­lar. Bunun dışın­da çeşit­li ağrı kesi­ci ve kan sulan­dı­rı­cı ilaç­la­rın mide­de ülser ve kana­ma gibi…

Daha Fazla

Öksürüğün şifreleri var

Özel­lik­le soğuk kış gün­le­rin­de has­ta­la­rı en sık has­ta­ne­ye geti­ren şika­yet olan öksü­rük, aslın­da pek de önem­sen­mez. Önem­siz gibi gözü­ken genel­lik­le birey­sel ola­rak çöz­me­ye çalı­şı­lan öksü­rük altın­da olduk­ça büyük ve geniş bir has­ta­lık yel­pa­ze­si barın­dı­ra­bi­lir. Liv Hos­pi­tal Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Tuğ­çe Hür­kal üç haf­ta­dan faz­la süren öksü­rü­ğün dik­ka­te alın­ma­sı gerek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. ÖKSÜ­RÜ­ĞÜN YARAR­LA­RI DA VAR Üç haf­ta­dan daha uzun süren öksü­rük mut­la­ka dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Altın­da bula­şı­cı olan tüber­kü­lo­zu, ölüm­cül sey­re­den akci­ğer kan­se­ri­ni, sık görü­len ve yaşam kali­te­si­ni bozan GER (gas­t­­­ro-özo­­­fa­­­gi­­el ref­lü), ölüm ris­ki yük­sek ve sık görü­len kalp yet­mez­li­ği ve pulmoner…

Daha Fazla

Mikroplarla mücadele eden kışı hasta olmadan atlatıyor

Kış mev­si­miy­le bir­lik­te hava­la­rın iyi­ce soğu­du­ğu şu gün­ler­de has­ta­lık­la­rın sayı­sın­da önem­li oran­da artış yaşa­nı­yor. Soğuk algın­lı­ğı, grip nere­dey­se kış mev­si­mi­nin kaçı­nıl­maz tec­rü­be­le­ri ara­sın­da yer alı­yor. Okan Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si, Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Baha­dır Üskül, kışın görü­len has­ta­lık­la­rın çoğu­na solu­num yoluy­la bula­şan virus ve bak­te­ri­le­rin neden oldu­ğu­na dik­kat çeki­yor. Kışın has­ta­lık­la­rın neden bu kadar art­tı­ğı­nı ise Prof. Dr. Baha­dır Üskül ​“Önce­lik­le hava­nın soğu­ma­sı, burun­dan baş­la­yan ve akci­ğer­le­re kadar devam eden solu­num yolu muko­za­sı­nın kuru­ma­sı­na ve enfek­si­yon­la­ra kar­şı bari­yer görev­le­ri­nin azal­ma­sı­na neden olur” şek­lin­de açık­lı­yor. Bir diğer neden ise okul­la­rın açık…

Daha Fazla

Evde gençleşmenin yolu bulundu!

Superp­last Güzel­lik Mer­ke­zi­’­nin kuru­cu­su, ala­nı­nın en önem­li isim­le­rin­den Este­tik Plas­tik ve Rekonst­rük­tif Cer­ra­hi Uzma­nı Op. Dr. Hüse­yin Güner, bu kez cer­ra­hi yön­tem­ler­le değil, egzer­siz­le yüz genç­leş­tir­me­nin yep­ye­ni ve muci­ze­vi yön­te­mi­ni anlat­tı. FDA onay­lı, basit, ucuz ve kul­la­nı­mı kolay Faci­al Flex ile genç kal­mak, cil­di reje­ne­re ede­rek yıl­lar önce­ki yüz ova­li­ne yeni­den kavuş­mak ve botok­sun etki­si­ni artır­mak müm­kün. Egzer­si­zin kanı­ta daya­lı tek genç­leş­tir­me yön­te­mi oldu­ğu­nu söy­le­yen Op. Dr. Güne­r­’­den özel­lik­le kadın­la­rı ilgi­len­di­ren bu yeni uygu­la­ma hak­kı­na bil­gi aldık.   ✔ Sizin Faci­al Flex ile tanış­ma­nız nasıl oldu? Bir süre önce­si­ne kadar doğal yöntemlerden…

Daha Fazla

Kanserle sofrada mücadele edin

Biru­ni Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Has­ta­ne­si İç Has­ta­lık­la­rı ve Tıb­bı Onko­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Can­fe­za Sez­gin, doğal, bit­ki­sel ve orga­nik gıda­la­rın kan­ser­den korun­ma­da çok etki­li oldu­ğu­nu belir­ti­yor. Sez­gin, ​“Kan­ser has­ta­la­rı­nın nasıl bes­len­me­si konu­sun­da ne yazık ki her­kes bil­gi sahi­bi. Ancak pay­la­şı­lan­la­rın çoğu yan­lış bil­gi­ler olu­yor. Örne­ğin her kan­ser türü­ne fay­da­lı gelen fark­lı bit­ki­ler var. Pank­re­as kan­se­rin­den koru­yan bir bit­ki­yi fark­lı bir kan­ser türün­den korun­mak için öner­mi­yo­ruz” diyor. Düzen­siz bes­len­me kan­se­ri tetik­li­yor mu? Kan­ser­le­rin % 35’inin bes­len­mey­le iliş­ki­si oldu­ğu tah­min edil­mek­te­dir. Kır­mı­zı et veya işlen­miş et ürün­le­ri­nin düzen­li ve sık tüke­til­me­si, mey­ve ve sebzenin…

Daha Fazla