Nörobilim, Hukuk ve Ötesi – Uluslararası Kongre’si

Nöro­bi­lim, Hukuk ve Öte­si isim­li Ulus­la­ra­ra­sı Kong­re, 19- 20 Nisan 2018 tarih­le­rin­de MEF Üni­ver­si­te­si Ayazağa/İstanbul kam­pü­sün­de yapı­la­cak. Kon­fe­ran­sın Kav­ram­sal Çer­çe­ve­si Genel Çer­çe­ve Git­gi­de önem kaza­nan bir çok-disi­p­­­li­n­­­li bilim dalı olan nöro­bi­lim, doğa bilim­le­ri ve top­lum­sal bilim­ler ara­sın­da var oldu­ğu kabul edi­len sınır­la­rın önem­li bir bölü­mü­nü geçer­siz kılı­yor. Can­lı­lar­da motor hare­ke­tin ve biliş­sel yeti­le­rin ardın­da yatan nöro­bi­yo­lo­jik meka­niz­ma­la­rı keş­fet­me hede­fi güden nöro­bi­lim, bu çer­çe­ve­de ista­er iste­mez insa­nın sos­yal dav­ra­nış­la­rı­nın biyo­lo­jik temel­le­ri­ni de araş­tı­rı­yor. Dola­yı­sıy­la, geç­miş­te ve günü­müz­de kar­şı­la­şı­lan her top­lum türün­de insa­nın sos­yal dav­ra­nış­la­rı­nı düzen­le­me­de bir araç ola­rak kul­la­nı­lan hukuk da…

Daha Fazla

Fizik tedavi ile Hastalıktan Sağlığa’

Tür­ki­ye Fizik­sel Tıp ve Reha­bi­li­tas­yon Der­ne­ği, 2529 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da Antalya’da 26. Ulu­sal Fizik­sel Tıp ve Reha­bi­li­tas­yon Kong­re­si­ni düzen­li­yor. Kong­re­nin bu yıl­ki tema­sı, ​“Has­ta­lık­tan Sağ­lı­ğa” ola­rak belir­len­di. Sağ­lı­ğa geçiş kav­ra­mın­da reha­bi­li­tas­yon vaz­ge­çil­mez bir basa­mak­tır. Sağ­lı­ğa ulaş­ma­da en önem­li basa­mak olan reha­bi­li­tas­yon­da­ki geliş­me­ler, yeni bilim­sel çalış­ma­lar kong­re­de masa­ya yatı­rı­la­cak. Kong­re­nin ana konu­la­rı bu yıl ​“Kas İsk­el­et Sis­te­mi Has­ta­lık­la­rın­da Gün­cel­le­me­ler”, ​“Roma­to­lo­jik Has­ta­lık­lar­da Gün­cel­le­me­ler” ve ​“Reha­bi­li­tas­yon­da Gün­cel­le­me­ler” ola­rak belir­le­nir­ken, kong­re sıra­sın­da düzen­le­necek sem­poz­yum­la­rın konu­la­rı ise ​“Algo­lo­ji”, ​“Kli­nik Noro­fiz­yo­lo­ji” ve ​“Gele­nek­sel Tamam­la­yı­cı ve Reje­ne­ra­tif Tıp Yön­tem­le­ri” ola­rak seçildi.

Daha Fazla

Hipertansiyonla mücadeleye devam

Hiper­tan­si­yon­la Müca­de­le Der­ne­ği, 15. Hiper­tan­si­yon­la Müca­de­le Kongresi’ni 2730 Nisan tarih­le­ri arsın­da Mar­dan Pala­ca, Antalya’da düzen­li­yor. Kong­re­de hiper­tan­si­yon­la iliş­ki­li ola­rak Nef­ro­lo­ji, Psi­ki­yat­ri, Endok­ri­no­lo­ji, Nöro­lo­ji, Çocuk ve Bes­len­me ile ilgi­li gün­cel ve tar­tış­ma­lı konu­la­rı kap­sa­yan zen­gin bir bilim­sel prog­ram katı­lım­cı­la­rı bek­li­yor. Kong­re­de gün­cel­len­miş bilim­sel konu­lar ve kar­şı­la­şı­lan sorun­la­rın çözüm­le­ri­ne yöne­lik bil­gi ve biri­kim­le­rin akta­rı­la­ca­ğı panel­ler, kon­fe­rans­lar ve kurs­lar yer ala­cak. 1988 yılın­dan bu yana düzen­le­mek­te olan ve önem­li sayı­da katı­lım­cı ile ger­çek­leş­ti­ri­len kong­re, ala­nın­da büyük kong­re­ler ara­sın­da bulunuyor.

Daha Fazla

Psikofarmakologlar beyni anlamak için paylaşıyor

Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen 9. Ulus­la­ra­ra­sı Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Kong­re­si ve 5. Ulus­la­ra­ra­sı Çocuk ve Ergen Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji­si Sem­poz­yu­mu (9. UPK & 5. UÇEPS), 2630 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da Belek, Suse­si Otel’ de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Der­ne­ği, böl­ge­nin coğ­ra­fi, tari­hi ve kül­tü­rel mer­ke­zi olan Türkiye’de, psi­ko­far­ma­ko­lo­ji ve nöro­bi­lim ala­nın­da öncü bir pro­fes­yo­nel top­lu­luk. Der­nek, ​“Beyin Aklı­mız­da” slo­ga­nı ile, beyin işlev­le­ri ve insan dav­ra­nış­la­rı­nı anla­ma­da­ki geliş­me­le­rin teda­vi­le­re daha iyi yan­sı­tıl­ma­sı ve bu alan­da­ki top­lum­sal bilin­cin geliş­ti­ril­me­si çaba­la­rı­na bir örnek teş­kil edi­yor. 9. UPK & 5. UÇEPS’nin bu yıl­ki tema­sı ​“Bey­ni Daha İyi Anla­mak için Bil­gi­nin Paylaşım”…

Daha Fazla

Hematologlar Gaziantep’te buluşuyor

Gazi­an­tep Üniversitesi’nin ev sahip­li­ğin­de 4. Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Deney­sel Hema­to­lo­ji Kong­re­si 2830 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kong­re­de, hema­to­lo­ji, iç has­ta­lık­la­rı, onko­lo­ji, immü­nu­lo­ji, mole­kü­ler biyo­lo­ji, gene­tik, tıb­bi biyo­lo­ji, pato­lo­ji, fiz­yo­lo­ji gibi temel, kli­nik ve uygu­la­ma­lı bilim­le­rin­den alan­la­rın­da uzman bilim insan­la­rı ve öğren­ci­ler bir ara­ya gelecek. Kong­re­de temel ola­rak kan­ser biyo­lo­ji­si, akut ve kro­nik löse­mi­ler, malign ve benign hema­to­lo­ji, hema­to­lo­ji­de temel ve kli­nik araş­tır­ma­lar, löse­mi gene­ti­ği, immu­no­he­ma­to­lo­ji, hede­fe yöne­lik teda­vi­ler, hüc­re­sel teda­vi­ler gibi önem­li ve gün­cel konu­la­rı ele alınacak.

Daha Fazla

Romatologlar toplanıyor

Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Türk Roma­to­lo­ji Kong­re­si 2017, Tür­ki­ye Roma­tiz­ma Araş­tır­ma ve Savaş Der­ne­ği, İst­­­anb­­­ul-Tra­k­­­ya Şube­si tara­fın­dan 2226 Mart 2017 tarih­le­ri ara­sın­da Reg­num Car­ya Otel, Antalya’da düzen­le­necek. Bilim­sel yeni­lik­le­re, pra­tik kli­nik yak­la­şım­la­ra yer veri­len, konu­sun­da uzman yer­li ve yaban­cı konuş­ma­cı­la­rın yer aldı­ğı, tüm mes­lek­taş­la­rı­mı­zın yarar­la­na­ca­ğı bir kong­re orga­ni­ze ediliyor.

Daha Fazla

Psikiyatrinin gündemi bireyselleştirilmiş tedavi

Bu yıl 2. Psi­ki­yat­ri Zir­ve­si ve 9. Ulu­sal Ank­si­ye­te kong­re­si 812 Mart tarih­le­rin­de Belek, Antalya’da düzen­le­necek. ​“Bugü­nün ihti­yaç­la­rı yarı­nın teda­vi­le­ri” tema­sı ile psi­ki­yat­ri gün­de­min­de gele­ce­ğe bakı­şın fark­lı boyut­la­rı ile ele alın­ma­sı hedef­le­nen bu kong­re­de kli­nik ve psi­ki­yat­rik uygu­la­ma­lar­da­ki gün­cel ve dina­mik otu­rum­la­rın ola­ca­ğı bir prog­ram yer ala­cak. Kong­re prog­ra­mı hem teda­vi­nin birey­sel­leş­ti­ril­me­si hem de sağ­lık­lı teda­vi seçe­nek­le­ri­ni bula­bil­mek için gerek­li otu­rum­lar ve çalış­ma grup­la­rı­nı içe­recek şekil­de düzen­len­di. Özel­lik­le gide­rek geli­şen tek­no­lo­ji çağın­da olma­mız psi­ki­yat­ri gün­de­mi­ni de yakın­dan ilgi­len­di­ri­yor. Psi­ki­yat­rik has­ta­lık­la­rın tanı ve teda­vi basa­mak­la­rın­da yeni geliş­me­ler ve kli­nik uygu­la­ma­da­ki yerleri…

Daha Fazla

Girişimsel Radyoloji Kongresi Antalya’da

912 Mart tarih­le­ri ara­sın­da, Sueno Kong­re Merkezi’nde (Belek, Antal­ya) ger­çek­le­şecek olan 12. Giri­şim­sel Rad­yo­lo­ji Yıl­lık Toplantısı’nı Türk Giri­şim­sel Rad­yo­lo­ji Der­ne­ği düzen­li­yor. Kong­re­nin bilim­sel kuru­lu, yük­sek düzey­li ve merak uyan­dı­ra­cak bir bilim­sel prog­ram hazır­lı­yor. Top­lan­tı­da giri­şim­sel rad­yo­lo­ji­de­ki bilim­sel son geliş­me­le­rin ve gün­cel uygu­la­ma­la­rın sunul­ma­sı ve kar­şı­la­şı­lan sorun­la­ra çözüm­ler üre­til­me­si hedef­le­ni­yor. Bu doğ­rul­tu­da kon­fe­rans­lar, atöl­ye çalış­ma­la­rı, panel­ler ve çalış­tay­lar prog­ram­da yer alacak.

Daha Fazla

Hepatopankreatobiliyer sistem sorunları Marmara Üniversitesi’nde

Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si II. Cer­ra­hi, Gast­ro­en­te­ro­he­pa­to­lo­ji ve Onko­lo­ji Gün­le­ri; Kara­ci­ğer, Saf­ra Yolu, Pank­re­as Cer­ra­hi­sin­de Tek­nik İpuçl­arı, Tanı ve Teda­vi­de Geliş­me­ler, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si ve IAS­GO işbir­li­ği ile S.B.Ü. Hay­dar­pa­şa Yer­leş­ke­si Reşat Kay­nar Kon­fe­rans Salonu’nda 34 Mart tarih­le­ri ara­sın­da yapı­la­cak. Bu sem­poz­yum­da ağır­lık­lı ola­rak hepa­to­pank­re­ato­bi­li­yer sis­tem ve içi­ne alan sorun­la­rın mul­ti­di­sip­li­ner bakış açı­sıy­la tar­tı­şıl­ma­sı amaç­lan­dı. Çağı­mı­zın en önem­li sağ­lık soru­nu olan kan­ser has­ta­lı­ğı ile ilgi­li disip­lin­le­rin ortak çaba­sı ile oluş­tu­ru­la­bi­lecek çözüm model­le­ri­nin tar­tı­şı­la­ca­ğı bu top­lan­tı­da kong­re prog­ra­mın­da ilgi çekecek konu­lar yer­li ve yaban­cı konu­sun­da uzman konuş­ma­cı­la­rı­nın katı­la­ca­ğı sem­poz­yu­mu­muz­da tartışılacak.

Daha Fazla

ARTROPLASTİ KONGRESİ 10 YAŞINA GİRDİ

Kal­ça Diz Art­rop­las­ti Derneği’nin 30 Mart‑2 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da Antal­ya Glo­ria Kong­re Merkezi’nde düzen­le­ye­ce­ği 10. Ulu­sal Art­rop­las­ti Kong­re­si­’n­de ​“iyi art­rop­las­ti cer­ra­hı” olma yolun­da iler­le­mek iste­yen­ler için doyu­ru­cu bir prog­ram hazır­lan­dı. Katı­lım­cı­la­rın ola­bil­di­ğin­ce inte­rak­tif, sami­mi bir ortam­da tec­rü­be­li duayen­ler­le bir­lik­te cer­ra­hi tek­nik­le­ri­ni geliş­ti­re­bi­le­cek­le­ri, püf nok­ta­la­rı öğre­ne­bi­le­cek­le­ri ve de komp­li­ke vaka­la­rın nasıl çözü­le­bil­di­ği­ni göre­bi­le­cek­le­ri top­lan­tı­nın 11’incisi 2019 yılın­da gerçekleştirilecek.

Daha Fazla