Görkem Saka AstraZeneca Türkiye Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim Direktörü oldu

İlaç sek­tö­rün­de güç­lü bir pazar eri­şim ve res­mi iliş­ki­ler dene­yi­mi­ne sahip olan Gör­kem Saka, Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Ruh­sat­lan­dır­ma ve Pazar Eri­şim Direk­tö­rü göre­vi­ne atan­dı. 2003 yılın­da Bil­kent Üni­ver­si­te­si Endüst­ri Mühen­dis­li­ği bölü­mün­den mezun olan Gör­kem Saka, 2005 yılın­da Ame­ri­ka­’­da Pitts­burgh Üni­ver­si­te­si­’n­de Endüst­ri Mühen­dis­li­ği Bölü­mü­’n­de yük­sek lisan­sı­nı, 2010 yılın­da ise Tıp­ta Karar Alma konu­sun­da dok­to­ra­sı­nı tamam­la­dı. Kari­ye­ri­ne 2003 yılın­da ABD­’­de Pitts­burgh Üni­ver­si­te­si­’n­de Araş­tır­ma Görev­li­si ola­rak baş­la­yan Gör­kem Saka 20082009 yıl­la­rı ara­sın­da yine ABD­’­de Merck & CO’­da Glo­bal Sağ­lık Eko­no­mis­ti ola­rak görev aldı. Daha son­ra Tür­ki­ye­’­ye döne­rek sıra­sıy­la 20102011 yıl­la­rı ara­sın­da Baye­r­’­de Sağ­lık Ekonomisi…

Daha Fazla

Roche Diagnostik Türkiye’nin Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü Doğutan Ülgen oldu

2005 yılın­dan beri sağ­lık sek­tö­rün­de fark­lı görev­ler­de bulu­nan Doğu­tan Ülgen, kari­ye­ri­ne Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak devam edecek. Roc­he Diag­nos­tik, Tür­ki­ye­’­de­ki Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tör­lü­ğü­nü Doğu­tan Ülge­n­’e ema­net etti. 2005 yılın­dan bu yana sağ­lık sek­tö­rün­de fark­lı görev­ler sür­dü­ren Ülgen, 6 Nisan 2020 tari­hi iti­ba­riy­le Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye­’­nin Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak görev yap­ma­ya baş­la­dı. Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği bölü­mü mezu­nu olan Doğu­tan Ülgen, aynı üni­ver­si­te­de Kim­ya Mühen­dis­li­ği ala­nın­da yük­sek lisan­sı­nı tamam­la­dı. 2005 yılın­da Uygu­la­ma Uzma­nı ola­rak katıl­dı­ğı Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye­’­de fark­lı alan­lar­da ve ürün grup­la­rın­da Ürün…

Daha Fazla

Astellas İlaç Türkiye, En İyi İşverenler” Listesinde!

Astel­las İlaç Tür­ki­ye, insan odak­lı kurum kül­tü­rü ve yöne­tim anla­yı­şıy­la Gre­at Pla­ce to Work® Ens­ti­tü­sü tara­fın­dan her yıl belir­le­nen ​“Türkiye’nin En İyi İşv­er­enl­eri” lis­te­sin­de orta büyük­lük­te­ki ilk 10 iş yeri ara­sın­da yeri­ni aldı. Gre­at Pla­ce to Work Ens­ti­tü­sü tara­fın­dan düzen­le­nen ​“Türkiye’nin En İyi İşv­er­enl­eri” lis­te­si­ne adı­nı yaz­dı­ran Astel­las İlaç Türkiye’nin Genel Müdü­rü Mark Dek­ker, ​“Astel­las İlaç Tür­ki­ye ola­rak tüm fonk­si­yon­lar­da ve her sevi­ye­de­ki çalı­şan­la­rı­mı­zın bağ­lı­lı­ğı, katı­lı­mı ve tut­ku­su saye­sin­de bu lis­te­de yeri­mi­zi alma­yı başar­dık. Böy­le hari­ka insan­la­ra ve takım ruhu­na sahip bir şir­ke­tin genel müdü­rü olmak gurur ve sevinç kaynağı.”…

Daha Fazla

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Natasa Klicko oldu

İst­anb­ul, 9 Mayıs 201920 yılı aşkın süre­dir sağ­lık sek­tö­rün­de­ki derin tec­rü­be­siy­le pek çok ülke­de fark­lı yöne­tim kade­me­le­rin­de yer alan ve başa­rı­lı bir lider­lik ser­gi­le­yen Nata­sa Klic­ko, Roc­he İlaç Türkiye’nin Genel Müdü­rü oldu. Mayıs iti­ba­rıy­la yeni göre­vi­ne ata­nan Klic­ko, son ola­rak Roc­he Slovakya’nın Genel Müdür­lü­ğü­nü yap­mak­tay­dı. Kari­ye­ri­ne 1998’de AstraZeneca’da Ürün Müdü­rü ola­rak baş­la­yan ve ardın­dan şir­ket­te Genel Müdür Vekil­li­ği, Pazar­la­ma Müdür­lü­ğü ve Genel Müdür­lük rol­le­rin­de bulu­nan Dr. Klic­ko, daha son­ra da Sanofi’de sıra­sıy­la Tica­ri Direk­tör­lük ve Adri­ya­tik Ülke­le­ri Genel Müdür­lü­ğü & Orta ve Doğu Avru­pa Onko­lo­ji Biri­mi Baş­kan­lı­ğı görevleriniyürüttü.…

Daha Fazla

TAKEDA TÜRKİYE’NİN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEYDA ATADAN MEMİŞ OLDU

Kök­lü geç­mi­şiy­le dün­ya­nın en büyük 10 ilaç şir­ke­tin­den biri ola­rak faali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Japon­ya mer­kez­li, ilaç şir­ke­ti Take­da Türkiye’nin Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne Şey­da Ata­dan Memiş atan­dı. Take­da; Onko­lo­ji, Hema­to­lo­ji, Gast­ro­en­te­ro­lo­ji, Nöro­bi­lim, Nadir Has­ta­lık­lar teda­vi alan­la­rı­na ve temel ilaç­la­ra yöne­lik 2025 viz­yo­nu­nu ile­ri taşı­ya­rak glo­bal­de bu kilit teda­vi alan­la­rın­da lider olmak ama­cıy­la 8 Ocak 2019 ​‘da İrl­anda mer­kez­li Shi­re şir­ke­ti­ni glo­bal ola­rak satın aldı. Ger­çek­le­şen satın alma son­ra­sın­da Türkiye’de enteg­ras­yon süre­ci devam eden Take­da ve Shi­re şir­ket­le­ri; hema­to­lo­ji, onko­lo­ji, immü­no­lo­ji, gast­ro­en­te­ro­lo­ji, temel ürün­ler ve gene­tik has­ta­lık­lar ala­nın­da­ki faali­yet­le­ri­ni tek çatı altın­da topladı.…

Daha Fazla

Novartis İlaç Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü’ne Diyar Akkaynak getirildi

İst­anb­ul, 01 Mart 2019 – Novar­tis Onko­lo­ji Birimi’nde Medi­kal Direk­tör­lük göre­vi­ni başa­rıy­la yürüt­mek­te olan Diyar Akkay­nak, Novar­tis İlaç Bilim­sel Ope­ras­yon­lar Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. 2001 yılın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden mezun olan Diyar Akkay­nak, 2003 yılın­da Yedi­te­pe Üniversitesi’nde MBA prog­ra­mı­nı tamam­la­dı. Kari­ye­ri­ne Biofar­ma İlaç’ta Medi­kal Müdür ola­rak baş­la­yan Akkay­nak, daha son­ra Ecza­cı­ba­şı İlaç’ta Medi­kal Müdür ola­rak çalış­tı. Nisan 2007’de Medi­kal Müdür ola­rak Novar­tis Onko­lo­ji Tür­ki­ye eki­bi­ne katıl­dı ve 20102014 yıl­la­rı ara­sın­da Hema­to­lo­ji Grup Medi­kal Müdü­rü ola­rak göre­vi­ne devam etti. 2014’ten bu yana Novar­tis Onkoloji’de Medi­kal Direk­tör ola­rak görev yapan Akkay­nak, bu…

Daha Fazla

Santa Farma İş Geliştirme Direktörü Ayça Sezer oldu

Tür­ki­ye­’­nin en kök­lü ve güç­lü yer­li ilaç fir­ma­la­rı ara­sın­da yer alan San­ta Far­ma­’­nın İş Geliş­tir­me Direk­tör­lü­ğü pozis­yo­nu­na Ayça Sezer atan­dı. 1998 yılın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si­’n­de lisans eği­ti­mi­ni tamam­la­yan Sezer, 19992009 yıl­la­rı ara­sın­da Bilim İlaç­’­ta sıra­sıy­la Medi­kal Müdür ve İş Geliş­tir­me Müdü­rü ola­rak görev aldı. 20092010 yıl­la­rı ara­sın­da Gene­ri­ca İlaç­’­ta İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak çalı­şan Sezer, son­ra­sın­da Dr. Feri­dun Frik İlaç­’­ta İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü, 20112012 yıl­la­rı ara­sın­da ise Far­ma­li­der Gro­up­’­ta Stra­te­jik Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak yer aldı. 20122015 yıl­la­rı ara­sın­da Bilim İlaç­’­ta İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü olan Sezer, 20152019 yıl­la­rı ara­sın­da Birleşik…

Daha Fazla

Bilge Özden, AstraZeneca Türkiye İş Planlama ve Analiz Müdürü oldu

2011 yılın­dan beri Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye­’­de çalı­şan ve son ola­rak Onko­lo­ji ve Solu­num İş biri­mi Plan­la­ma Yöne­ti­ci­si ola­rak görev yap­mak­ta olan Bil­ge Özden, İş Plan­la­ma ve Ana­liz Müdü­rü ola­rak atan­dı.  Bil­ge Özden, lisans eği­ti­mi­ni 2002 yılın­da İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si İkt­is­at Fakül­te­si Eko­no­met­ri Bölü­mü­’n­de, İng­il­izce İşl­etme (MBA) ala­nın­da­ki lisans üstü eği­ti­mi­ni ise Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bilim­ler Ens­ti­tü­sü­’n­de 2010 yılın­da tamam­la­dı. İş haya­tı­na 2005 yılın­da, Bir­gi­Me­far fir­ma­sın­da Dış İlişk­il­er Uzma­nı ola­rak baş­la­yan Bil­ge Özden, 2007 yılın­da Abbot­t­’­da Satış Des­tek Uzma­nı ola­rak çalış­ma­ya baş­la­dı. 2011 yılın­da Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye aile­si­ne katıl­dı ve sıra­sıy­la Tica­ri Satış Analisti,…

Daha Fazla

UCB Pharma’da yeni görevlendirmeler

İmm­ün­ol­oji ve Nöro­lo­ji köken­li ağır has­ta­lık­lar­la müca­de­le için yeni­lik­çi ve kök­lü çözüm­ler sunan Bel­çi­ka köken­li biyo­tek­no­lo­ji fir­ma­sı UCB Phar­ma, Nöro­lo­ji Has­ta Değer Birimi’ne sağ­lık ala­nın­da dene­yim­li isim Aslı Elgün’ü trans­fer etti. Dün­ya­da­ki en yay­gın nöro­lo­jik has­ta­lık­lar­dan biri olan epi­lep­si ala­nın­da has­ta­la­rın haya­tın­da değer yarat­ma ama­cıy­la çalış­ma­la­rı­na devam eden UCB Pharma’nın, Nöro­lo­ji Has­ta Değer Biri­mi yeni Pazar­la­ma Müdü­rü Aslı Elgün, epi­lep­si ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek çalış­ma­la­ra yoğun­la­şa­cak.   Seda Levent Bay­ka­ra da, UCB Phar­ma İmm­ün­ol­oji Has­ta Değer Biri­mi Pazar­la­ma Müdü­rü göre­vi­ne atan­dı. Bay­ka­ra yeni göre­vin­de, immü­no­lo­ji köken­li ağır has­ta­lık­lar ara­sın­da yer alan Romatoid…

Daha Fazla

Janssen Türkiye Genel Müdürü Maria Fernanda Prado

Maria Fer­nan­da Pra­do, Jans­sen Tür­ki­ye Genel Müdü­rü ola­rak atan­dı. Maria Fer­nan­da Pra­do, yeni göre­vi­nin yanı sıra EMEA Geli­şen Pazar­lar Ope­ras­yon Komi­te­si (EMOC) üye­si de ola­cak. Geç­ti­ği­miz 3,5 yıl boyun­ca Jans­sen, Brezilya’da Satış ve Pazar­la­ma Direk­tö­rü rolün­de Onko­lo­ji, Hema­to­lo­ji, Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı, Diya­bet ve Mer­ke­zi Sinir Sis­te­mi gibi bir­çok fark­lı tera­pö­tik alan­da çalı­şan Maria Fer­nan­da Pra­do, görev yap­tı­ğı dönem boyun­ca şir­ket büyü­me­si üze­rin­de kri­tik kat­kı­sı olan yeni iş mode­li­nin haya­ta geçi­ril­me­si­ne başa­rı­lı bir lider­lik sergiledi.

Daha Fazla