Görkem Saka AstraZeneca Türkiye Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim Direktörü oldu

İlaç sek­tö­rün­de güç­lü bir pazar eri­şim ve res­mi iliş­ki­ler dene­yi­mi­ne sahip olan Gör­kem Saka, Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye Ruh­sat­lan­dır­ma ve Pazar Eri­şim Direk­tö­rü göre­vi­ne atan­dı. 2003 yılın­da Bil­kent Üni­ver­si­te­si Endüst­ri Mühen­dis­li­ği bölü­mün­den mezun olan Gör­kem Saka, 2005 yılın­da Ame­ri­ka­’­da Pitts­burgh Üni­ver­si­te­si­’n­de Endüst­ri Mühen­dis­li­ği Bölü­mü­’n­de yük­sek lisan­sı­nı, 2010 yılın­da ise Tıp­ta Karar Alma konu­sun­da dok­to­ra­sı­nı tamam­la­dı. Kari­ye­ri­ne 2003 yılın­da ABD­’­de Pitts­burgh Üni­ver­si­te­si­’n­de Araş­tır­ma Görev­li­si ola­rak baş­la­yan Gör­kem Saka 20082009 yıl­la­rı ara­sın­da yine ABD­’­de Merck & CO’­da Glo­bal Sağ­lık Eko­no­mis­ti ola­rak görev aldı. Daha son­ra Tür­ki­ye­’­ye döne­rek sıra­sıy­la 20102011 yıl­la­rı ara­sın­da Baye­r­’­de Sağ­lık Eko­no­mi­si…

Daha Fazla

Astellas İlaç Türkiye, 10. yılını 10 okulu yenileyerek kutladı!

Astel­las İlaç gönül­lü­le­ri, Türkiye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­den, fark­lı şehir­ler­de 10 okul yeni­le­mek için 18.648 km yol kate­de­rek 512 öğren­ci­nin haya­tı­na dokun­du! Astel­las İlaç Tür­ki­ye, kurum­sal sos­yal sorum­lu­luk kap­sa­mın­da Top­lum Gönül­lü­le­ri Vak­fı (TOG) ile yürüt­tü­ğü ​“10. Yıl­da 10 Okul Yeni­le­me” pro­je­si­ni tamam­la­dı. Çalı­şan­la­rı­nın gönül­lü emek­le­ri ve Top­lum Gönül­lü­sü genç­le­rin kat­kı­la­rı ile 10 fark­lı şehir­de 10 okul yeni­le­yen Astel­las İlaç Tür­ki­ye, 512 öğren­ci­nin haya­tı­na dokun­du­ğu sos­yal sorum­lu­luk pro­je­siy­le eği­tim dün­ya­sı­na değer kat­tı. Astel­las İlaç’ın Türkiye’deki 10. yılı­na özel haya­ta geçi­ri­len pro­je­de, Top­lum Gönül­lü­sü genç­le­re yapı­lan çağ­rı ile Türkiye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­de­ki ihti­yaç sahi­bi okul­lar…

Daha Fazla

Roche Diagnostik Türkiye’nin Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü Doğutan Ülgen oldu

2005 yılın­dan beri sağ­lık sek­tö­rün­de fark­lı görev­ler­de bulu­nan Doğu­tan Ülgen, kari­ye­ri­ne Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak devam edecek. Roc­he Diag­nos­tik, Tür­ki­ye­’­de­ki Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tör­lü­ğü­nü Doğu­tan Ülge­n­’e ema­net etti. 2005 yılın­dan bu yana sağ­lık sek­tö­rün­de fark­lı görev­ler sür­dü­ren Ülgen, 6 Nisan 2020 tari­hi iti­ba­riy­le Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye­’­nin Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak görev yap­ma­ya baş­la­dı. Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği bölü­mü mezu­nu olan Doğu­tan Ülgen, aynı üni­ver­si­te­de Kim­ya Mühen­dis­li­ği ala­nın­da yük­sek lisan­sı­nı tamam­la­dı. 2005 yılın­da Uygu­la­ma Uzma­nı ola­rak katıl­dı­ğı Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye­’­de fark­lı alan­lar­da ve ürün grup­la­rın­da Ürün…

Daha Fazla

Astellas İlaç Türkiye, En İyi İşverenler” Listesinde!

Astel­las İlaç Tür­ki­ye, insan odak­lı kurum kül­tü­rü ve yöne­tim anla­yı­şıy­la Gre­at Pla­ce to Work® Ens­ti­tü­sü tara­fın­dan her yıl belir­le­nen ​“Türkiye’nin En İyi İşve­ren­le­ri” lis­te­sin­de orta büyük­lük­te­ki ilk 10 iş yeri ara­sın­da yeri­ni aldı. Gre­at Pla­ce to Work Ens­ti­tü­sü tara­fın­dan düzen­le­nen ​“Türkiye’nin En İyi İşve­ren­le­ri” lis­te­si­ne adı­nı yaz­dı­ran Astel­las İlaç Türkiye’nin Genel Müdü­rü Mark Dek­ker, ​“Astel­las İlaç Tür­ki­ye ola­rak tüm fonk­si­yon­lar­da ve her sevi­ye­de­ki çalı­şan­la­rı­mı­zın bağ­lı­lı­ğı, katı­lı­mı ve tut­ku­su saye­sin­de bu lis­te­de yeri­mi­zi alma­yı başar­dık. Böy­le hari­ka insan­la­ra ve takım ruhu­na sahip bir şir­ke­tin genel müdü­rü olmak gurur ve sevinç kay­na­ğı.”…

Daha Fazla

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Natasa Klicko oldu

İstan­bul, 9 Mayıs 201920 yılı aşkın süre­dir sağ­lık sek­tö­rün­de­ki derin tec­rü­be­siy­le pek çok ülke­de fark­lı yöne­tim kade­me­le­rin­de yer alan ve başa­rı­lı bir lider­lik ser­gi­le­yen Nata­sa Klic­ko, Roc­he İlaç Türkiye’nin Genel Müdü­rü oldu. Mayıs iti­ba­rıy­la yeni göre­vi­ne ata­nan Klic­ko, son ola­rak Roc­he Slovakya’nın Genel Müdür­lü­ğü­nü yap­mak­tay­dı. Kari­ye­ri­ne 1998’de AstraZeneca’da Ürün Müdü­rü ola­rak baş­la­yan ve ardın­dan şir­ket­te Genel Müdür Vekil­li­ği, Pazar­la­ma Müdür­lü­ğü ve Genel Müdür­lük rol­le­rin­de bulu­nan Dr. Klic­ko, daha son­ra da Sanofi’de sıra­sıy­la Tica­ri Direk­tör­lük ve Adri­ya­tik Ülke­le­ri Genel Müdür­lü­ğü & Orta ve Doğu Avru­pa Onko­lo­ji Biri­mi Baş­kan­lı­ğı görev­le­ri­ni­yü­rüt­tü.…

Daha Fazla

Novartis, TEDx’teki Gözünü Aç” temalı etkinliğiyle kronik göz hastalıklarına dikkat çekti

Novar­tis Tür­ki­ye, göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için ​“Gözü­nü Aç” tema­sıy­la TEDxBahcesehirUniversity’nin ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­so­ru oldu. 14 Mart 2019, İstan­bul – Göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için ​“Gözü­nü Aç” tema­sıy­la çeşit­li etkin­lik­ler düzen­le­yen Novar­tis Tür­ki­ye, tema kap­sa­mın­da TEDxBahcesehirUniversity’nin 5. yılı­nın ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­sor­lu­ğu­nu üst­len­di. 13 Mart Çar­şam­ba günü, Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi Studio’da ger­çek­le­şen etkin­lik­te 1992 yılı Tür­ki­ye güze­li Özlem Kay­maz, Diji­tal­Pa­ra Teknoloji’nin kuru­cu­su ve CEO’su Ali Ser­met Taş­dö­ğen, Karan­lık­ta Diya­log Müze­si reh­be­ri Engin Gran­te­pe ve son dönem­ler­de gez­gin kim­li­ğiy­le dik­kat çeken müzis­yen Ayhan Sici­moğ­lu konuş­ma­cı…

Daha Fazla

SANATIN VE SOSYAL MEDYANIN GÜCÜYLE ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI…

#Biz­Si­ze­Do­nö­rüz! Astel­las İlaç Tür­ki­ye­’­nin koşul­suz kat­kı­la­rı ve Tür­ki­ye Organ Nak­li Vak­fı (TONV)’nın des­te­ğiy­le 39 Kasım Organ Bağı­şı Haf­ta­sın­da sos­yal med­ya kam­pan­ya­sı düzen­len­di. #Biz­Si­ze­Do­nö­rüz eti­ket­li sos­yal med­ya pay­la­şım­la­rıy­la kolek­tif bir katı­lı­mın sağ­lan­dı­ğı kam­pan­ya­da, sanat­çı Seç­kin Pirim’in tasar­la­dı­ğı hey­kel 3D prin­ter ile üre­ti­le­rek organ bağı­şı­na çağ­rı yapıl­dı. Astel­las İlaç hak­kın­da kısa­ca bil­gi pay­la­şır mısı­nız? En son organ bağı­şı far­kın­da­lı­ğı konu­sun­da ger­çek­leş­tir­di­ği­niz #Biz­Si­ze­Do­nö­rüz! Pro­je­si­ni değer­len­di­re­bi­lir misi­niz? Esra Yazı­cı / İK Direk­tö­rü: Astel­las, kök­le­ri 1894 yılı­na uza­nan bir Japon ilaç fir­ma­sı­dır ve ​“Yarın­la­rı Değiş­tir­mek” karar­lı­lı­ğın­da, sağ­lık ala­nın­da deği­şi­mi­nin öncü­sü ola­rak has­ta­lar için…

Daha Fazla

Nörobilim, Hukuk ve Ötesi – Uluslararası Kongre’si

Nöro­bi­lim, Hukuk ve Öte­si isim­li Ulus­la­ra­ra­sı Kong­re, 19- 20 Nisan 2018 tarih­le­rin­de MEF Üni­ver­si­te­si Ayazağa/İstanbul kam­pü­sün­de yapı­la­cak. Kon­fe­ran­sın Kav­ram­sal Çer­çe­ve­si Genel Çer­çe­ve Git­gi­de önem kaza­nan bir çok-disi­p­­­li­n­­­li bilim dalı olan nöro­bi­lim, doğa bilim­le­ri ve top­lum­sal bilim­ler ara­sın­da var oldu­ğu kabul edi­len sınır­la­rın önem­li bir bölü­mü­nü geçer­siz kılı­yor. Can­lı­lar­da motor hare­ke­tin ve biliş­sel yeti­le­rin ardın­da yatan nöro­bi­yo­lo­jik meka­niz­ma­la­rı keş­fet­me hede­fi güden nöro­bi­lim, bu çer­çe­ve­de ista­er iste­mez insa­nın sos­yal dav­ra­nış­la­rı­nın biyo­lo­jik temel­le­ri­ni de araş­tı­rı­yor. Dola­yı­sıy­la, geç­miş­te ve günü­müz­de kar­şı­la­şı­lan her top­lum türün­de insa­nın sos­yal dav­ra­nış­la­rı­nı düzen­le­me­de bir araç ola­rak kul­la­nı­lan hukuk da…

Daha Fazla

Baş Boyun Kanserlerini Baş Aşağı Edin!

5. Baş ve Boyun Kan­ser­le­ri Far­kın­da­lık Haf­ta­sı çer­çe­ve­sin­de plan­la­nan sos­yal med­ya kam­pan­ya­sın­da, Ins­tag­ram hesap­la­rın­dan baş aşa­ğı duran gör­sel­ler #baş­ve­bo­yun­kan­ser­le­ri­ni #başa­şa­ğı­ede­lim #Sup­por­ting­Sur­vi­vors­hip eti­ket­le­riy­le pay­la­şı­la­cak. YouTu­be ara­cı­lı­ğıy­la ise far­kın­da­lık fil­mi izle­yi­ci­le­re ula­şa­cak. Avru­pa Baş ve Boyun Top­lu­lu­ğu (EHNS), Baş Boyun Kan­ser­le­ri Der­ne­ği ve Merck’in koşul­suz kat­kı­la­rıy­la bu yıl 5. kez düzen­le­nen Baş ve Boyun Kan­ser­le­ri Far­kın­da­lık Haftası’nın kon­sep­ti ​“Baş boyun kan­ser­le­ri­ni baş aşa­ğı edin” ola­rak belir­len­di. Bu yıl Avrupa’da geçek­le­şen kam­pan­ya­nın tema­sı­na para­lel ola­rak has­ta­lık hak­kın­da far­kın­da­lık yara­tır­ken, sağ­ka­lım ora­nı­nı des­tek­le­mek (#Sup­por­ting­Sur­vi­vors­hip) ve erken teş­hi­sin öne­mi­ne dik­kat çek­mek amaç­la­nı­yor. Ayrı­ca, bu has­ta­lık­la…

Daha Fazla

İbrahim Etem Menarini Google’la buluta taşınıyor

İbra­him Etem — Mena­ri­ni diji­tal dönü­şüm süre­cin­de önem­li bir aşa­ma­ya gel­di. Goog­le ile ger­çek­leş­ti­ri­len işbir­li­ği ile G‑Suit plat­for­mu­na geçi­li­yor. Böy­le­ce İbra­him Etem Menarini’nin tüm çalış­ma orta­mı bulu­ta taşı­nı­yor. İbra­him Etem – Mena­ri­ni ve Goog­le Türkiye’nin ger­çek­leş­tir­di­ği diji­tal dönü­şüm çalış­ma­la­rın­da sona gelin­di. Bu kap­sam­da oluş­tu­ru­lan MEET (Mena­ri­ni Empo­wers Emp­lo­ye­es Team­wor­king) G‑Suite plat­for­mu ile İbra­him Etem – Menarini’nin tüm ofis uygu­la­ma­la­rı, dos­ya sunu­cu­la­rı, e‑posta sis­te­mi, anlık haber­leş­me­le­ri, video kon­fe­rans ve daha bir­çok fonk­si­yon bulut orta­mı­na taşı­na­cak. Bu saye­de İbra­him Etem – Mena­ri­ni çalı­şan­la­rı ve yöne­ti­ci­le­ri her an her yer­de tüm işlem­le­ri bulut…

Daha Fazla