Mavi Kravat Dijitalde!

Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği­nin, ​“Tak Bi Mavi Kra­vat, Pros­tat Kan­se­ri­ne Dik­kat!” slo­ga­nıy­la pros­tat kan­se­ri­ne dik­kat çek­mek için iki yıl­dır Astel­las İlaç Türkiye’nin koşul­suz kat­kı­la­rıy­la yürüt­tü­ğü kam­pan­ya, bu yıl Covid-19 nede­niy­le diji­tal­de devam edi­yor. Tanın­mış isim­ler yap­tık­la­rı pay­la­şım­lar­la kam­pan­ya­ya des­tek oldu. Geç­ti­ği­miz yıl şehir şehir geze­rek İst­anb­ul, Anka­ra ve İzmir’in sem­bol yapı­la­rı­nı süs­le­yen mavi kra­vat, bu yıl Covid-19 sal­gı­nı nede­niy­le şehir­le­ri dolaş­ma­ya ara vere­rek diji­tal­de yeri­ni aldı. 15 Eylül Dün­ya Pros­tat Kan­se­ri Far­kın­da­lı­ğı Günü baş­la­yan diji­tal kam­pan­ya Pros­tat Kan­se­ri Far­kın­da­lı­ğı ayı olan Eylül ayı sonu­na kadar sürecek.  Kam­pan­ya için tasar­la­nan mavi kravat…

Daha Fazla

Novartis, TEDx’teki Gözünü Aç” temalı etkinliğiyle kronik göz hastalıklarına dikkat çekti

Novar­tis Tür­ki­ye, göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için ​“Gözü­nü Aç” tema­sıy­la TEDxBahcesehirUniversity’nin ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­so­ru oldu. 14 Mart 2019, İst­anb­ul – Göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için ​“Gözü­nü Aç” tema­sıy­la çeşit­li etkin­lik­ler düzen­le­yen Novar­tis Tür­ki­ye, tema kap­sa­mın­da TEDxBahcesehirUniversity’nin 5. yılı­nın ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­sor­lu­ğu­nu üst­len­di. 13 Mart Çar­şam­ba günü, Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi Studio’da ger­çek­le­şen etkin­lik­te 1992 yılı Tür­ki­ye güze­li Özlem Kay­maz, Diji­tal­Pa­ra Teknoloji’nin kuru­cu­su ve CEO’su Ali Ser­met Taş­dö­ğen, Karan­lık­ta Diya­log Müze­si reh­be­ri Engin Gran­te­pe ve son dönem­ler­de gez­gin kim­li­ğiy­le dik­kat çeken müzis­yen Ayhan Sici­moğ­lu konuş­ma­cı olarak…

Daha Fazla

İbrahim Etem Menarini Google’la buluta taşınıyor

İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni diji­tal dönü­şüm süre­cin­de önem­li bir aşa­ma­ya gel­di. Goog­le ile ger­çek­leş­ti­ri­len işbir­li­ği ile G‑Suit plat­for­mu­na geçi­li­yor. Böy­le­ce İbr­ah­im Etem Menarini’nin tüm çalış­ma orta­mı bulu­ta taşı­nı­yor.  İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni ve Goog­le Türkiye’nin ger­çek­leş­tir­di­ği diji­tal dönü­şüm çalış­ma­la­rın­da sona gelin­di. Bu kap­sam­da oluş­tu­ru­lan MEET (Mena­ri­ni Empo­wers Emp­lo­ye­es Team­wor­king) G‑Suite plat­for­mu ile İbr­ah­im Etem – Menarini’nin tüm ofis uygu­la­ma­la­rı, dos­ya sunu­cu­la­rı, e‑posta sis­te­mi, anlık haber­leş­me­le­ri, video kon­fe­rans ve daha bir­çok fonk­si­yon bulut orta­mı­na taşı­na­cak. Bu saye­de İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni çalı­şan­la­rı ve yöne­ti­ci­le­ri her an her yer­de tüm işlem­le­ri bulut…

Daha Fazla

Yaz hazırlıklarının artçı şokları yeteri kadar dikkate alınıyor mu?

Yaz gel­di­ğin­de her­kes bir hazır­lık içi­ne girer. Bu hazır­lık sade­ce kıya­fet­ler­le ve evde yapı­lan ufak deği­şik­lik­ler­le sınır­lı değil­dir. İns­anl­ar yazın daha zayıf, daha narin ve daha çeki­ci görün­mek ister­ler ve bunu başa­ra­bil­mek adı­na bir yıl boyun­ca yap­ma­dık­la­rı­nı kısa bir süre içi­ne sığ­dır­mak ister­ler. Şok diyet­ler­le zayıf­la­ma­ya çalı­şır­lar. Daha iyi görün­mek adı­na solar­yum salon­la­rı­na gidip hız­lı­ca cilt­le­ri­ne renk ver­me­ye çalı­şır­lar. Oysa bunu yapan­lar, bu şok hare­ket­ler­le vücut­la­rı­na nasıl zarar ver­dik­le­ri­ni bil­mez­ler ve bun­la­rı bir dep­rem gibi görür­sek art­çı şok­la­rın­dan da haber­dar değil­ler­dir. Hız­la kilo ver­mek ama­cı ile yapı­lan şok diyet­ler başlangıçta…

Daha Fazla

İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı

Johns Hop­kins Medi­ci­ne (JHM) bilim adam­la­rı rahim ağzı kan­se­ri­ne tanı koy­mak için yeni bir idrar tes­ti geliş­tir­di­ler. Johns Hop­kins Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si ve Johns Hop­kins Kim­mel Kan­ser Merkezi’nden Medi­kal Onko­log Dr. Rafa­el Guerrero-Preston’ın baş­kan­lı­ğın­da yürü­tü­len çalış­ma, rahim ağzı kan­se­ri­nin tanı ve teda­vi­sin­de de büyük umut vaat edi­yor. Henüz Türkiye’de uygu­lan­ma­yan ancak yakın gele­cek­te Türkiye’de de uygu­lan­ma­ya baş­lan­ma­sı bek­le­nen idrar tes­ti­nin doğ­ru­luk ora­nı ise yüz­de 90. Yeni geliş­ti­ri­len idrar tes­ti­nin sade­ce DNA’da ger­çek­le­şen kan­ser önce­si hüc­re deği­şik­lik­le­ri­ni ana­liz etmek­le kal­ma­yıp, rahim ağzı kan­se­ri­ne yol açan ve cin­sel yol­la bula­şan HPV virü­sü­nün DNA’sını…

Daha Fazla

Böbrek kanserinde sigara ve obezite risk faktörü

Özel­lik­le obe­zi­te­nin ve siga­ra kul­la­nı­mı­nın böb­rek kan­ser­le­rin­de önem­li birer risk fak­tö­rü ola­rak orta­ya çık­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Mah­mut Gümüş, ​“Bunun­la bir­lik­te böb­rek kan­se­ri, aile­sin­de özel­lik­le genç yaş­ta böb­rek kan­se­ri geli­şen kişi­ler­de, nor­mal kişi­le­re naza­ran yak­la­şık üç kat daha faz­la görül­mek­te­dir. Has­ta­lı­ğın olu­şu­mun­da özel­lik­le gene­tik bozuk­luk­lar rol alsa da, böb­rek kan­se­rin­de irsî geçiş sık bek­le­nen bir durum değil­dir. Diğer kan­ser­ler­le ben­zer şekil­de, böb­rek kan­se­ri ile iliş­ki­li gene­tik send­rom­lar tüm böb­rek kan­ser­le­ri­nin %4 ila %5’ini oluş­tur­mak­ta­dır” dedi. YENİ NESİL TEDA­Vİ­L­ER UMUT VAAT EDİ­Y­OR Böb­rek kan­se­ri vaka­la­rı­nın yak­la­şık %25’inin…

Daha Fazla

Kanser tedavisinde teknoloji çağ atladı

Kan­ser teda­vi­sin­de son yıl­lar­da kul­la­nı­lan geliş­miş rad­yo­te­ra­pi cihaz­la­rı saye­sin­de etki­le­yi­ci sonuç­lar elde edi­li­yor. Okan Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Rad­yas­yon Onko­lo­ji­si Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Tay­fun Han­cı­lar kan­ser teda­vi­sin­de­ki yeni dönem tek­no­lo­ji­le­ri­ni anlat­tı. ​“Geç­miş yıl­lar­da rad­yo­te­ra­pi uygu­la­nan has­ta­lar­da teda­vi esna­sın­da görü­len cilt hasar­la­rı, idrar yan­ma­la­rı veya bar­sak hasar­la­rı geliş­miş tek­no­lo­ji cihaz­la­rı saye­sin­de çok ender görü­lür hale gel­di. Uzun yıl­lar­dır rad­yo­te­ra­pi­nin ne kadar yük­sek doz­da uygu­la­nır­sa o kadar etki­li oldu­ğu­nu bili­yor­duk ancak eski teda­vi cihaz­la­rı tümö­rü hedef­ler­ken sağ­lık­lı doku­ya da zarar ver­me­si nede­ni ile iste­di­ği­miz doz­la­rı vere­mi­yor­duk. Son yıl­lar­da sahip oldu­ğu­muz cihaz­lar iste­di­ği­miz noktaya…

Daha Fazla

Küçük bakterilerin büyük sonuçları olabilir

Özel­lik­le çocuk­lar­da görü­len ve teda­vi edil­me­di­ğin­de cid­di sağ­lık sorun­la­rı­na neden Beta Bak­te­ri­si­ni Okan Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Emin Ünüvar’a sor­duk. Beta nedir? Hal­kı­mı­zın ​“beta mik­ro­bu” diye bil­di­ği has­ta­lık etke­ni tıb­bi ismi ile Strep­to­coc­cus pyo­ge­nes isim­li bak­te­ri­dir. Eşde­ğer diğer ismi de A gru­bu beta heme­oli­tik strep­to­kok­tur. Bu isim­de­ki ​“beta” kolay­ca kul­la­nıl­mak­ta, hal­kı­mız da ​“beta mik­ro­bu” ola­rak adlan­dır­mak­ta­dır. Teh­li­ke­li mi? Bu mik­rop sağ­lık­lı kişi­ler­de bulun­maz. Boğaz­da nor­mal­de bulun­ma­yan beta mik­ro­bu boğaz böl­ge­si­ne gele­rek yer­le­şecek olur­sa badem­cik ilti­ha­bı­na, faren­ji­te neden olur. Beta mik­ro­bu­nun neden oldu­ğu badem­cik ilti­hap­lan­ma­sı­nın önem­li olmasının…

Daha Fazla

Bronşektaziyi bronşitle karıştırmayın

Sık sık has­ta­la­nan, bron­şit veya akci­ğer enfek­si­yo­nu geçi­ren kişi­le­rin bron­şek­ta­zi ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Göğüs Cer­ra­hi­si Uzma­nı Prof. Dr. Gök­han Hacı­ib­ra­hi­moğ­lu, bron­şek­ta­zi­nin, bronş­la­rın kalı­cı ola­rak geniş­le­me­siy­le orta­ya çıkan bir has­ta­lık oldu­ğu­nu belir­ti­yor. Bron­şek­ta­zi, batı ülke­le­rin­de daha çok kadın­lar­da yay­gın­ken, Türkiye’de ise erkek­ler­de daha sık görü­lü­yor. Bron­şek­ta­zi, akci­ğer için­de­ki hava yol­la­rın­da olu­şan hara­bi­yet sonu­cun­da bronş­la­rın kalı­cı ola­rak geniş­le­me­si­dir. Genel­lik­le bronş hasa­rı çocuk­luk çağın­da geçi­ri­len ağır enfek­si­yon­la­ra (kıza­mık ve boğ­ma­ca gibi) bağ­lı ola­rak orta­ya çıkar. Geçi­ril­miş tüber­kü­loz, bağı­şık­lık sis­te­min­de­ki bozuk­luk­lar, doğum­sal bronş bozuk­luk­la­rı, kis­tik fib­ro­zis gibi has­ta­lık­la­rın bron­şek­ta­zi­ye neden…

Daha Fazla

Dijital hızlı test teknolojisi ile GRİBE HIZLI TANI

Yeni nesil hız­lı tanı test­le­riy­le top­lum­da­ki inf­lu­en­za virüs infek­si­yon­la­rı­nın erken tanı­sı sağ­la­na­bi­li­yor. 1 Kasım 20141 Mayıs 2015 tarih­le­ri ara­sın­da, inf­lu­en­za A + B infek­si­yon­la­rı­nın hız­lı tes­pi­ti konu­sun­da yeni nesil diji­tal hız­lı test­ler­den Veri­tor tek­no­lo­ji­si­nin kla­sik test­le­re göre per­for­man­sı­nı değer­len­di­ren bir araş­tır­ma ger­çek­leş­ti­ril­di. Araş­tır­ma­ya, Ulu­sal İnfl­ue­nza Sür­ve­yans İzl­eme Sistemi’ne katı­lan ve İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Ulu­sal İnfl­ue­nza Laboratuvarı’na örnek gön­de­ren 9 aile heki­mi katıl­dı. Araş­tır­ma kap­sa­mın­da, inf­lu­en­za ben­ze­ri has­ta­lık nede­niy­le teda­vi almak iste­yen ve ona­yı alı­nan has­ta­lar ince­len­di. İnfl­ue­nza ben­ze­ri has­ta­lık tanı­sı­nı doğ­ru­la­mak için DSÖ kri­ter­le­ri kul­la­nıl­dı ve tüm hekim­ler Bec­ton Dic­kin­son (BD)…

Daha Fazla