İmkan, başarı”yı getiriyor!

EDİ­T­ÖR / EYLÜL 2016 15Temmuz’dan büyük ders­ler çıka­rır­ken, yar­gı­nın gere­ği­ni yapa­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz, inan­mak isti­yo­ruz… Elbet­te ger­çek suç­lu­lar­la diğer­le­ri­ni ayırt edi­le­rek… Buna da halk dilin­de, ​“kuru­nun ara­sın­da yaş yan­ma­sın” deni­yor! *** Şim­di gele­lim der­gi­mi­zin önü­müz­de­ki sayı­sın­da (Ekim 2016) yer ala­cak önem­li bir habe­re. İTÜ’­d­en biyo­lo­jik ilaç ata­ğı” baş­lı­ğıy­la yer ala­cak habe­ri­mi­zi mut­la­ka oku­yun. Uzun zaman­dır böy­le bir haber gör­me­miş­tik. Doç. Dr. Gizem Din­ler Doğa­nay​’ın yöne­ti­min­de iler­le­yen pro­je için ken­di­si bakın ne diyor: Yük­sek büt­çe­ler gerek­ti­ren pro­je­ler bun­lar. Üni­ver­si­te­miz­de­ki öğren­ci pro­fi­li­miz ve sahip oldu­ğu­muz alt yapı­mız, hedef­le­ri­mi­ze ulaş­ma­da büyük bir avan­taj sağ­lı­yor… Beyin göçünün…

Daha Fazla

Hatayı katipte değil, kendi dikkatinde ara”

EDİ­T­ÖR / AĞUS­TOS 2016 Tem­muz ayı­nın son gün­le­rin­de, Tür­ki­ye çok değer­li bir pro­fe­sö­rü­nü kay­bet­ti: Halil İnalc­ık… 1940’dan beri aktif olan hoca­la­rın hoca­sı Halil İnalc­ık​’ın haya­tı­na sığ­dır­dı­ğı eser­le­rin her biri çok dik­kat­li ince­len­di­ğin­de ola­ğa­nüs­tü oldu­ğu anla­şıl­mak­ta­dır. Bir gün Prof. Dr. İlb­er Ortay­lı bir tari­hi bel­ge hak­kın­da ​“Bu iba­re katip hata­sı ola­bi­lir mi?” diye İnalc­ık​’a sor­du­ğun­da, ​“Hata­yı katip­te değil, ken­di dik­ka­tin­de ara” diye cevap almış… Bu kadar ince ve has­sas bakış açı­sı olan biri­nin de zaten ​“oryan­ta­list­ler dün­ya­sı​”nın sayı­lı hoca­la­rın­dan olma­sı­na şaşır­ma­mak lazım. Osman­lı İmparatorluğu’nu sos­yal ve eko­no­mik açı­dan ana­liz eden İnalc­ık, Osman­lı İmp­ar­at­orl­uğu hakkında…

Daha Fazla

Öze dönmenin zamanı geçiyor mu?

EDİ­T­ÖR / TEM­MUZ 2016 Ne yedi­ği­mi­zi, ne içti­ği­mi­zi tam bil­mi­yo­ruz… Bizi GDO­’­lu ürün­ler­le söz­de bes­li­yor­lar… Tohum üre­ti­mi­miz sıfır… Der­gi­mi­zin iç say­fa­la­rın­da ​“GDO­’­lu gıda­lar anti­bi­yo­tik diren­ci­ne neden olu­yor!” baş­lık­lı habe­ri oku­ma­nı­zı salık veri­rim. Ber­ke­ley Üni­ver­si­te­si­’n­den Prof. Dr. Igna­cio Cha­pe­la​’nın görü­şü­ne göre, Tür­ki­ye­’­de buğ­day üre­ti­mi teh­li­ke­de… İşin öze­ti eğer ken­di buğ­da­yı­mız için tohum üre­te­mez­sek, bize dün­ya buğ­day da ver­mez­se, aç kal­mak­la kar­şı kar­şı­ya­yız… İlg­inç bul­du­ğum bir baş­ka araş­tır­ma dik­ka­ti­mi çek­ti. İns­anl­ar ara­sı üre­me ​“yok” olma nok­ta­sı­na hız­la gidi­yor. Nasıl mı? Erkek­ler­de sperm üre­ti­mi yarı yarı­ya düş­müş. Bu neden­le ​“gebe­lik” için şart olan kali­te­li sperm sayısı…

Daha Fazla

Bilim” mi, Siyaset” mi?

EDİ­T­ÖR / HAZİ­R­AN 2016 Nobel’li bilim ada­mı­mız Prof. Dr. Aziz SAN­CAR​’ın Türkiye’de ver­di­ği kon­fe­rans­lar yük­sek tem­po­da devam edi­yor… San­car hoca­yı ​“siya­set​”e alet etme­ye çalış­tık­la­rı­nı göz­lem­li­yo­rum… Örne­ğin, Yedi­te­pe Üniversitesi’nde San­car hoca­nın ver­di­ği kon­fe­rans önce­sin­de siye­set­çi Bed­ret­tin Dalan​’ın yap­tı­ğı konuş­ma, ​“vıcık vıcık” siya­set içe­rik­liy­di. Böy­le bir konuş­ma son­ra­sın­da bilim ada­mı San­car hoca­nın konuş­ma­sı beni biraz düşün­dür­dü. Nede­ni çok açık: San­car hoca ​“siya­set​”e çekil­me­me­li… O işi­ni yap­ma­lı… O bili­mi ile önce ülke­mi­ze son­ra dün­ya­mı­za ışık tut­ma­lı… Ben­ce, San­car hoca­yı ​“siya­set” kokan yer­ler­den uzak tut­ma­lı­yız… O’nu ​“bilim adam­lı­ğı​”yla baş­ba­şa bırak­ma­lı­yız… İst­er iste­mez akla şu soru…

Daha Fazla

israf…

EDİ­T­ÖR / MAYIS 2016 Bu sayı­mız­da önem­li bir araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı yer alı­yor. Mut­la­ka ​“dik­kat​”le oku­ma­nı­zı öne­ri­yo­rum. Aç nüfu­su doyu­ra­cak gıda­nın 4 katı israf edi­li­yor” baş­lı­ğı ile oku­yu­cu­la­rı­mı­za sunu­lan yazı­da, iklim deği­şik­li­ği­ne dik­kat çeki­li­yor ve ​“iklim deği­şik­li­ği­ne en faz­la etki eden fak­tör yüz­de 31’le gıda­lar” deni­li­yor. Diğer detay­la­rı der­gi­miz­den oku­ya­cak­sı­nız elbet­te… İsr­af​”ın her alan­da yapıl­ma­ma­sı gere­ken bir olgu oldu­ğu­nu unut­ma­mak gere­kir. En önem­li ​“israf​”sa, elbet­te­ki zaman… Kısıt­lı bir zaman dili­mi için bu dün­ya­ya gel­di­ği­mi­zi unut­ma­ya­lım. Bu zaman dili­min­de şunu düşü­ne­lim: • Bu küre­de yaşa­yan tüm var­lık­lar için ne yap­tım? • Ömü­rü­mü fay­da­lar­la tamamlarken…

Daha Fazla

2020 de olsa umut” çok önemli, ama…

EDİ­T­ÖR / NİS­AN 2016 İns­anl­ığ­ın gözü aydın… Neden mi? 2020 yılı­na kadar bir çok kan­ser türü­ne iyi gelecek bine yakın ilaç çıka­cak­mış… Nere­den çıkar­dın?” deme­yin… İst­anb­ul­’­da geçen ay yapı­lan ​“Sağ­lık­ta Gelecek” için sek­tör buluş­ma­la­rı top­lan­tı­sın­da Har­vard Üniversitesi’nden öğre­tim üye­si Prof. Dr. Ani­ta Wag­ner, kan­ser­de teda­vi­ye yöne­lik geliş­me­le­rin baş dön­dü­rü­cü bir hız­la uygu­lan­ma­sı­nın umut veri­ci oldu­ğu­nu söy­le­di. Sağ­lık ve ilaç sek­tö­rün­de çok hız­lı geliş­me­ler oldu­ğu­nu belir­ten Wag­ner, ​“2020 yılı sonun­da 943 yeni aktif etken mad­de­nin paza­ra gire­ce­ği öngö­rü­lü­yor. 2020 yılı­na kadar 225 yeni mole­kül orta­ya çıka­cak. Bu ilaç­la­rın büyük bölü­mü kan­ser teda­vi­si­ne yönelik”…

Daha Fazla

Hoş geldin” Yavuz Dizdar…

EDİ­T­ÖR / MART 2016 Hal­kı­mı­zın sağ­lı­ğı için elin­den gel­di­ği kadar TV’lere çıka­rak insan­la­rı­mı­zı bil­gi­len­di­ren Dr. Yavuz Diz­dar, yazı­la­rıy­la siz okur­la­rı­mız­la bir­lik­te ola­cak. İlk yazı­sı bu sayı­mız­da yer alan Dr. Yavuz Diz­dar, uzun yıl­lar önce şir­ke­ti­mi­zin ​“Lite­ra­tür” adlı der­gi­si­nin ​“editör”lüğünü de bir süre yap­mış­tı. Ken­di­si­ni ​“bilim​”e ve ​“araş­tır­ma​”ya ada­yan Dr. Yavuz Diz­dar​’ın yazı­la­rıy­la der­gi­niz ​“Lite­ra­tür AKTÜ­EL” daha güç­lü ola­cak. Sihir­li cam­la­rın ve yazı­lı bası­nı­mı­zın konuk etmek için yarış­tı­ğı yaza­rı­mız Dr. Yavuz Diz­dar​’ın ben­ce tek hede­fi var: Hal­kı­mı­zı bil­gi­len­dir­mek, bilinç­len­dir­mek ve sağ­lı­ğı­nı koru­mak… Sev­gi­li hoca­mız Diz­dar​’a ​“hoş gel­din” der­ken, oku­yu­cu­la­rı­mı­zın ​“14 Mart Tıp Bay­ra­mı​”nı…

Daha Fazla

ÖLÜM!..

EDİ­T­ÖR / ŞUBAT 2016 Önem­li şah­si­yet­le­ri ya da yakın­la­rı­mız­dan biri­ni kay­bet­ti­ği­miz­de ​“ölüm” gelir aklı­mı­za… Kül­li nef­sin zâikatü’l‑mevt” aye­ti bize, ​“Her nefis ölü­mü tada­cak­tır” diye­rek ​“ölüm​”ün kaçı­nıl­maz bir son oldu­ğu­nu hatır­lat­mak­ta­dır. Din adam­la­rı­mı­za göre bu ayet­te­ki ​“nefis” keli­me­si ​“ruh​”u bu neden­le de ​“insan​”ı ifa­de etmek­te­dir. Ocak ayın­da önem­li bir kişi­yi kay­bet­tik, Mus­ta­fa Veh­bi Koç​’u… Baba­sı Rah­mi Bey​’den dev­ral­dı­ğı bay­ra­ğı önem­li nok­ta­la­ra taşı­dı Mus­ta­fa Veh­bi Koç… O’nun bir söy­le­şi­de söy­le­di­ği, ​“Çok geç vakit­ler­de ancak akşam yeme­ği­ni yiye­bi­li­yo­rum” cüm­le­si, çok önem­li… Hayat, ömür ​“insan” denen var­lı­ğın, yani ​“fani​”nin mut­la­ka düzen­li, inti­zam­lı yaşam tar­zı ile…

Daha Fazla

Ne yapmalıyız?

EDİ­T­ÖR / OCAK 2016 Bir yılı daha geri­de bıra­kır­ken, 2016’nın güzel ve verim­li geç­me­si için ne yap­ma­lı­yız? Nega­tif düşün­mek­ten vaz­geç­me­li­yiz… Karam­sar düşün­ce­ler­den arın­ma­lı­yız… Sakin olup, sinir­len­me­me­ye çalış­ma­lı­yız… Sağ­lık­lı yaşa­mak için çok dik­kat­li olma­lı­yız… Kötü fikir­le­re bey­ni­miz­de yer açma­ma­lı­yız… Yar­dım­laş­ma­yı ölçü­müz el ver­di­ğin­ce yap­ma­lı­yız… Kül­tür sanat etkin­lik­le­ri­ne önem ver­me­li­yiz, takip etme­li­yiz… Çok oku­ma­lı­yız, oku­duk­la­rı­mı­zı bey­ni­miz­de ana­liz etme­li­yiz… Kale­mi­mi­zi eli­miz­den düşür­me­me­li­yiz… Görül­me­si gere­ken yer­le­ri tüm düşün­ce­ler­den arı­na­rak gör­me­li­yiz… İns­anl­ar­ım­ıza ​“önyar­gı”lı yak­laş­ma­ma­lı­yız… Arka­daş­la­rı­mı­za, akra­ba­la­rı­mı­za, anne ve baba­mı­za, eşi­mi­ze, çocuk­la­rı­mı­za zaman ayır­ma­lı­yız… Dos­tuk­la­rı ola­bil­di­ğin­ce iyi koru­ma­lı­yız… Mut­la­ka güzel ortam­lar­da açık hava gezin­ti­le­ri yap­ma­lı­yız… Bun­la­rı, daha…

Daha Fazla

Oh be…” diyebilecek miyiz?

EDİTÖR/ARALIK 2015 1 Kasım seçi­mi sonu­cu­na ​“kıvırt­ma”dan bak­mak gere­kir… 5 ay önce aldı­ğı sonuç­la ​“ikti­dar”ı kay­be­den AKP, 1 Kasım’da rekor kıra­rak ​“tek başı­na, iş başı­na” yap­tı… Ben bunun ​“tek başı­na”sını sor­gu­la­ma hak­kı­nı ken­dim­de gör­mü­yo­rum. Ben bunun nasıl bir ​“iş başı­na”sını bek­le­yip gör­mek isti­yo­rum. Seçim sonu­cu CHP, MHP, HDP ve hat­ta AKP’ye önem­li ders­ler ver­di… Neden mi? 7 Haziran’da ​“azın­lık”a düşür­dü­ğü AKP’yi bu halk, neden ​“zir­ve”ye taşı­dı?.. Bunun ben­ce tek bir yanı­tı var: AKP dışın­da­ki par­ti­ler­de ​“ışık” göre­me­me­si… Şim­di, AKP’nin 1 Kasım’dan son­ra­ki icra­at­la­rı mer­cek altı­na yatı­rı­la­cak… Bu halk, eğer ülke­yi ​“istik­rar”…

Daha Fazla