Hassas barsakta tanı ve tedavi üç grupta farklılık gösteriyor

Karın­da şiş­kin­lik, ağrı, aşı­rı gaz, kabız­lık gibi bul­gu­lar, has­sas bar­sak has­ta­lı­ğı (HBH) belir­ti­si ola­bi­li­yor. İst­ems­iz kilo kay­bı da bu belir­ti­ler­den biri­si. Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı ve Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Ser­hat Bor, karın­da şiş­kin­lik, ağrı, aşı­rı gaz, kabız­lık veya ishal gibi yakın­ma­lar var­lı­ğın­da eğer bun­la­rı açık­la­ya­cak cid­di bir has­ta­lık yok­sa HBH düşü­nü­le­bi­le­ce­ği­ni belir­te­rek, ​“Has­ta­lık, atak­lar ile sey­re­der ve atak ara­la­rın­da kişi­ler tama­men düze­le­bi­lir veya çok rahat­sız etme­yen yakın­ma­lar bulu­na­bi­lir. Dış­kı­la­ma­dan son­ra bar­sak­la­rı tam boşal­ta­ma­ma his­si bulu­na­bi­lir. Aşı­rı gaz (yel­len­me) has­ta­la­rı rahat­sız eder, bazen…

Daha Fazla

Kalpte son trendler

Türk Kar­di­yo­lo­ji Derneği’nin (TKD) 32. Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Türk Kar­di­yo­lo­ji Kong­re­si gerçekleştirildi.Avrupa Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği (ESC), Ame­ri­kan Kar­di­yo­lo­ji Kole­ji (ACC), Avru­pa Kalp Yeter­siz­li­ği Bir­li­ği (HFA), Avru­pa Arit­mi Bir­li­ği (EHRA) gibi ulus­la­ra­ra­sı der­nek­ler, ülke­miz­den Türk Kalp Damar Cer­ra­hi­si Der­ne­ği, Türk Pedi­yat­rik Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği, Tür­ki Cum­hu­ri­yet­ler, Bal­kan­lar­dan ve dün­ya­nın bir­çok ülke­sin­den gelen kar­di­yo­log­lar Türk Kar­di­yo­lo­ji Derneği’nin 32. Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Türk Kar­di­yo­lo­ji Kong­re­si için Antalya’da buluş­tu. KAL­Bİ­M­İZ AVRU­PA­’­DAN 10 YIL ÖNCE YAŞ­LA­NI­YOR Basın top­lan­tı­sı­nın açı­lış konuş­ma­sı­nı yapan Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği ve Kong­re Baş­ka­nı Prof. Dr. Mah­mut Şahin, kalp damar has­ta­lık­la­rı­nın dün­ya ve Türkiye’deki son durumu…

Daha Fazla

7 kişiden birinde sindirim hastalığı var…

Yüz bin kişi­ye bir uzman yok Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği (TGD) tara­fın­dan düzen­le­nen 33. Ulu­sal Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Kong­re­si ger­çek­leş­ti­ril­di. Tür­ki­ye­’­de her 10 kişi­den 7’sinde sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lı­ğı oldu­ğu öngö­rül­dü­ğü­nü belir­ten Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Ser­hat Bor, ​“Ref­lü sık­lı­ğı yak­la­şık yüz­de 23, kabız­lık sık­lı­ğı yüz­de 9, altı­na büyük abdest kaçır­ma ora­nı yüz­de 3,5, has­sas bağır­sak has­ta­lı­ğı sık­lı­ğı yüz­de 15’tir. Bu has­ta­lık­la­rın yanı sıra saf­ra taşı, hepa­tit­ler, kan­ser­ler de sık görü­len sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lık­la­rı­dır” dedi. Tür­ki­ye­’­de şu anda yak­la­şık 768 olan sin­di­rim sis­te­mi hastalıklarıyla…

Daha Fazla

Bırakın çocuklarınızın biraz canı sıkılsın!

TEK­NO­LO­Jİ BAĞIM­LI­SI OLMA­SIN­LAR… Haz­za yöne­lik yapı­lan her dav­ra­nış bağım­lı­lı­ğa dönü­şe­bi­li­yor. Uzman­lar ​“Ben hep mut­lu olma­lı­yım” iste­ği­ni teh­li­ke­li bulu­yor. Öyle ki artık sıkıl­ma duy­gu­su­nu yaşa­ma­yı bile unut­tuk! Modern haya­tın tek­no­lo­ji gibi sun­du­ğu nimet­ler­le yeni bağım­lı­lık­la­rı da bera­be­rin­de getir­di­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Nes­rin Dil­baz, sıkıl­ma halin­de hemen akıl­lı tele­fon­la­rın dev­re­ye gir­di­ği­ni söy­lü­yor. Bu da duy­gu­sal far­kın­da­lı­ğı kısıt­lı­yor. Dil­baz, bu konu­da ebe­veyn­le­re ​“Çocuk­la­rı­nı­zın biraz da canı sıkıl­sın bir şey olmaz” tav­si­ye­sin­de bulu­nu­yor. SANAL DÜN­YA­DA­Kİ SORUN­LAR İÇİN TERA­Pİ ALA­CA­ĞIZ Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Bağım­lı­lık Uygu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi Müdü­rü ve NPİ­ST­ANB­UL Has­ta­ne­si Bağım­lı­lık Mer­ke­zi Koordinatörü…

Daha Fazla

Doktor her antibiyotiğin direnç durumunu bilmek zorunda

Anti­bi­yo­tik empi­rik kul­la­nıl­ma­lı Prof. Dr. Ser­hat Ünal kim­dir? Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­sin­de görev yap­mak­ta­olan Prof. Dr. Ser­hat Ünal 1989 yılın­da doçent, 1995 yılın­da pro­fe­sör kad­ro­su­na atan­dı. 1991 yılın­dan iti­ba­ren Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı İnf­eks­iy­on Has­ta­lık­la­rı Üni­te Öğre­tim Üye­si ola­rak çalış­mak­ta olan Prof. Dr. Ünal, 20012013 yıl­la­rı ara­sın­da İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı, 20062011 yıl­la­rı ara­sın­da ise Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Deka­nı ola­rak görev yap­tı. 2013 yılın­da İnf­eks­iy­on Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Baş­kan­lı­ğı­na seçi­len Ünal, bu göre­vi­ni halen yürüt­mek­te­dir. Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji ve Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı (KLİ­M­İK)…

Daha Fazla

10 kişiden biri Hepatit B ve C olduğunu biliyor

Türk Kara­ci­ğer Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği adı­na açık­la­ma yapan Der­nek Baş­ka­nı Prof. Dr. Saba­hat­tin Kay­ma­koğ­lu, Türkiye’de viral hepa­tit­le­rin (hepa­tit A, B, C, D ve E) kara­ci­ğer has­ta­lık­la­rın­da en önde gelen sebep­le­ri ara­sın­da yer aldı­ğı­nı vur­gu­la­dı Prof. Dr. Kay­ma­koğ­lu, ülke­miz­de Hepa­tit B ve C virü­sü taşı­yan­la­rın ancak yüz­de 11’inin virüs ile infek­te oldu­ğun­dan haber­dar oldu­ğu­na dik­kat çek­ti. Hepa­tit B, C ve D’nin kro­nik kara­ci­ğer has­ta­lık­la­rı­na yol açma­la­rı nede­niy­le, top­lum sağ­lı­ğı­nı sürek­li teh­dit etti­ği­ni işa­ret eden Prof. Dr. Kay­ma­koğ­lu, ​“Ülke­miz­de Hepa­tit B ve C virü­sü taşı­yan­la­rın ancak yüz­de 11’i virüs ile infek­te oldu­ğun­dan haberdardır.…

Daha Fazla

Alzheimer katastrofi gibi geliyor; devlet görmüyor, duymuyor

Tür­ki­ye Alz­he­imer Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Işın Baral Kulak­sı­zoğ­lu, Tür­ki­ye­’­de bugün iti­ba­riy­le 600 bin aile­yi etki­le­yen Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın, dün­ya­da 47 mil­yon kişi­de görül­dü­ğü­nü ve bu raka­mın 2050 yılın­da 135.5 mil­yon kişi­ye ulaş­ma­sı­nın bek­len­di­ği­ni anla­tır­ken, ​“Alz­he­imer katast­ro­fi gibi geli­yor, ama hazır deği­liz. Huku­ku­muz­da doğ­ru düz­gün bir düzen­le­me bile yok. Has­ta­la­rı­mı­zı bıra­ka­bi­le­ce­ği­miz stan­dart­la­rı kar­şı­la­yan çok az sayı­da huzur ve bakım evi var. İdr­ar kok­ma­yan kurum bul­mak müm­kün değil. Özel sek­tör bu konuy­la ilgi­li değil, çün­kü kar­lı değil ve çok zah­met­li bir iş” dedi. Alzheimer’ı tüm çaba­la­rı­na rağ­men Engel­li­ler Kanu­nu­’­na sok­tu­ra­ma­dık­la­rı­nı da belirten…

Daha Fazla

Bebeği annenin yedikleri ağlatıyor

PEDİ­ATRİ / EYLÜL 2016 Bebek­le­rin 1 ila 3 aylık dönem­le­rin­de dok­to­ra baş­vu­ru­la­rı­nın yüz­de 1015’inin nede­ni, ağla­ma ola­rak bili­ni­yor. Bebek­le­rin bu huzur­suz­lu­ğu­nun altın­da yatan neden ise infan­til kolik (İK), yani gaz prob­le­mi. Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uzman­la­rı Dr. Ebru Gözer ve Dr. Ela Tah­maz Gün­doğ­du, anne ve baba­lar için gaz prob­le­mi­ne dair merak edi­len­le­ri anlat­tı. Anne ve baba­lar için de ade­ta kâbu­sa dönü­şe­bi­len bu soru­nun, genel­lik­le sağ­lık­lı bebek­ler­de, 23 haf­ta ile dört ay ara­sın­da, haf­ta­da üç gün­den faz­la ve gün­de üç saat kadar süren ağla­ma nöbet­le­ri ola­rak ken­di­ni gösterdiğini…

Daha Fazla

Durgunlaşan çocuğa dikkat!

PEDİ­ATRİ / EYLÜL 2016 Çocuk­lar­da pek çok soru­na bağ­lı ola­rak hal­siz­lik görü­le­bi­lir. Bağır­sak para­zit­le­ri ya da besin­ler­den kay­nak­la­nan sorun­lar­dan hal­siz­lik olu­şa­bi­le­ce­ği gibi demir eksik­li­ği­ne, uyku apne send­ro­mu­na ya da geniz eti prob­le­mi­ne bağ­lı ola­rak da görü­le­bi­lir. Löse­mi ve malin­te­le­re bağ­lı da olu­şa­bi­len hal­siz­lik prob­le­mi­ni tek başı­na değer­len­dir­me­mek gerek­ti­ği­ni. söy­le­yen Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Emre Çene­siz hal­siz­lik­le belir­ti gös­te­ren has­ta­lık­lar hak­kın­da bil­gi ver­di. Özel­lik­le yaz ayla­rın­da bağır­sak para­zit­le­ri­ne çok sık rast­la­nır. İyi yıkan­ma­mış seb­ze ve mey­ve­ler­de bula­şır. Genel belir­ti­le­ri ağız­dan sal­ya akma­sı, makat­ta kaşın­tı ve hal­siz­lik, iştah­sız­lık ve ağız kokusudur.…

Daha Fazla

Hiperaktif mi yaramaz” mı?

PEDİ­ATRİ / EYLÜL 2016 Okul­la­rı­mız­da ade­ta bir ​‘hipe­rak­ti­vi­te’ sal­gı­nı yaşa­nı­yor. Daha önce sade­ce ​“yara­maz” dedi­ği­miz çocuk­lar şim­di tanı alı­yor. Peki, her hare­ket­li çocuk ger­çek­ten hipe­rak­tif mi? Bura­da dik­kat edi­lecek nok­ta­la­rı göz­den kaçır­ma­dan hare­ket etmek ve gere­ki­yor­sa bir uzman­dan yar­dım almak gere­kir” şek­lin­de konu­şan Çocuk ve Ergen Psi­ki­yat­ris­ti Psi­ko­te­ra­pist Prof. Dr. Özgür Öner ​“Tanı koy­du­ra­cak her­han­gi bir test yok­tur! Tanı, dene­yim­li bir çocuk psi­ki­yat­ris­ti­nin yap­tı­ğı görüş­me ve muaye­ne ile konu­lur. Anne baba­lar inter­net­ten indir­dik­le­ri test­ler­le çocuk­la­rı­na tanı koyu­yor­lar, bu çocu­ğun gele­ce­ği için çok yan­lış bir dav­ra­nış­tır” diye­rek hipe­rak­ti­vi­te şüp­he­si duyan aile­le­rin uzmanlara…

Daha Fazla